Beleidsplan Moskee Omar Ibn Al Khattab – 2023 ~ 2026

Ons beleid is vastgelegd in een beleidsplan dat als basis dient voor het jaarlijkse activiteitenplan.
Het beleid wordt vervolgens vertaald in concrete activiteiten welke wij per jaar plannen en uitvoeren.

1. Inleiding

Dit beleidsplan is opgesteld voor Moskee Omar Ibn Al Khattab, Almere Buiten. Het doel van dit plan is om de missie, visie en doelstellingen van de moskee vast te stellen, en om een kader te scheppen voor de activiteiten en beslissingen van de moskee. Het plan is bedoeld om in overeenstemming te zijn met de islamitische leer en de Nederlandse wetgeving.

2. Missie
Onze moskee staat midden in de samenleving, waar iedereen welkom is bij ons ongeacht afkomst, leeftijd en geslacht. Wij willen een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap door ons in te zetten voor onze achterban en hun positie in de samenleving te verstrekken.
Dit willen wij doen door in eerste instantie en als hoofdactiviteit het bijhouden van het gebedshuis ( de Masjid ) waar wij als gelovigen samenkomen om Allah (swt) aan te bidden volgens de voorschriften van Heilige Koran en de Sunnah van de profeet Mohammed vzmh.

Verder willen we positieve bijdrage leveren aan de samenleving door:

 • In dialoog te blijven met de verschillende publieke en private spelers in de samenleving.
 • Het organiseren van diverse activiteiten (religieus, educatief en cultureel) voor onze achterban maar ook voor de belanghebbenden.
 • Het coachen, geven van voorlichting en dienstverlening op allerlei gebieden.

3. Visie
Wij willen een moskee voor iedereen, waar iedereen – zonder vooroordelen of oordelen- in zijn eigen waarde wordt gelaten. Onze achterban is onze niet-materiële kapitaal, deze kapitaal bruist van energie, capaciteiten en kwaliteiten, ieder op zijn gebied en zijn niveau.
Wij zullen deze capaciteiten goed benutten om een volwassene en homogene moskee te maken. Wij willen dit doen door verschillen te overbruggen, samen met onze achterban kansen te creëren en waar mogelijk te geven, flexibel te zijn en een open cultuur te houden.

Onze visie steunt op vier kernwaarden:

Integriteit – Transparantie – Verantwoordelijkheid – Tolerantie

4. Doelstellingen:

Om onze missie en visie te realiseren, stelt de moskee zich de volgende doelstellingen:

Primaire doel van de vereniging is de ontwikkeling en versterking van de positie van Moslims in Almere in het belang van de samenleving.

Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door:

 • Het organiseren van culturele, educatieve en recreatieve activiteiten;
 • Het verrichten van maatschappelijk werk;
 • Het geven van voorlichting en dienstverlening op allerlei gebieden;
 • Geloofsuiting en spirituele activiteiten;
 • Het ondersteunen van werkzoekenden in Almere;
 • Jongeren begeleiding en coaching;

De moskee richt zich op zowel mannen als vrouwen, met een speciale nadruk op jongeren.

5. Activiteiten

De moskee organiseert een breed scala aan activiteiten om haar doelstellingen te bereiken:

 • De dagelijkse gebedsdiensten, naast Eid, Taraweeh and Janazah gebeden
 • Koran en Arabisch lessen
 • Lezingen over islamitische onderwerpen
 • Ondersteuningsgroepen voor moslims
 • Religieuze bijeenkomsten en Dawa
 • Voedselbanken
 • Sport- en recreatieactiviteiten
 • Huiswerkbegeleiding voor leerlingen vanaf groep 8 en hoger
 • Samenwerken met verschillende welzijnsorganisaties in Almere
 • Zusters activiteiten
 • Jongerenactiviteiten
 • Moskee rondleidingen geven aan scholen
 • Scripties interviews voor Sociale wetenschappen studenten
 • Gesprekspartner voor belanghebbenden: gemeente, politie, welzijnsorganisaties, scholen, universiteiten etc.

6. Bestuur

De moskee heeft one-tier bestuursmodel. Het bestuur is belast met het besturen van de Moskee en heeft tot taak leiding te geven aan datgene wat bijdraagt tot het bereiken van haar doelstellingen. Het bestuur krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De samenstelling van het bestuur is :

 • Voorzitter: Mohammed Bouhout
 • Vice-voorzitter: Mohammed Cherfaoui
 • Secretaris: Brahim Latife
 • Penningmeester: Taoufik El Massaoudi

7. Financiën

De moskee wordt gefinancierd door donaties van de leden en bezoekers en contributies van de leden. Inkomsten worden gebruikt om de moskee vaste kosten te betalen en de verschillende activiteiten te organiseren. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

8. Communicatie

De moskee heeft een website en social media-pagina’s gebruiken om te communiceren met de haar achterban, belanghebbenden en het grote publiek.

10. Evaluatie

Het beleidsplan van de moskee zal jaarlijks worden geëvalueerd tijdens de Algemene Leden vergadering en indien nodig worden bijgewerkt.

U kunt ons beleidsplan hier downloaden: