Het vrijdaggebed

Op deze pagina kunt u wekelijks de vertaling van de vrijdagpreek teruglezen. Dit onderdeel is toegevoegd met aandacht voor onze jongeren en alle niet Arabischtalige bezoekers van onze moskee. Hiermee hopen we aan ieder een stukje meer toenadering, bereikbaarheid en begrip in eigen taal te hebben geboden.

Jaar 2024

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, binnenkort is het vakantie en gaan vele moslims hun familie bezoeken. Naar aanleiding hiervan zullen we het vandaag hebben over het onderhouden van de familiebanden.

Het onderhouden van de familiebanden is verplicht, want Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Vrees Allah in Wiens naam jullie een beroep op elkaar doen en (pas op voor het verbreken van) de familiebanden.’ [4: 1] Allah draagt ons in dit Koranvers op om de familiebanden ‘te vrezen’. D.w.z. dat de familieband goed onderhouden wordt. Allah heeft ook gezegd: ‘Of is het, als jullie je afwenden, misschien zo dat jullie verderf zaaien op de aarde en jullie verwantschapsbanden verbreken? Zij zijn het die Allah vervloekt. Dus heeft Hij hen doof gemaakt en hun ogen verblind.’ [47: 22-23]

In dit Koranvers heeft Allah het zaaien van verderf samen met het verbreken van de familiebanden genoemd, omdat het verbreken van de familiebanden schadelijke gevolgen voor de familie heeft. Vervolgens zei Allah erachter dat zij degenen zijn die door Allah zijn vervloekt. Wie door Allah vervloekt is, is verbannen van Zijn genade. M.a.w. voor hem is er enkel de toorn en de straf van Allah. Vervolgens zullen zij doof zijn m.b.t. het horen van de waarheid en hun ogen zullen verblind zijn en het goede niet zien.

Het onderhouden van de familieband is een eigenschap van de paradijsinwoners. Allah heeft gezegd: ‘En zij die onderhouden wat Allah geboden heeft te onderhouden, hun Heer vrezen en bang zijn voor de vreselijke afrekening.’ [13:21] Vervolgens noemde Allah de eigenschappen van de helbewoners en zei: ‘Maar zij die de verbintenis met Allah verbreken nadat zij is bekrachtigd, en verbreken wat Allah geboden heeft om te onderhouden en verderf op aarde brengen, zij zijn het voor wie de vloek en voor wie de slechte verblijfplaats is.’ [13: 25]

Kortom, het onderhouden van de familiebanden is een kenmerk van de paradijsbewoners en het verbreken van deze banden is een kenmerk van de helbewoners. De verbreker van zijn familieband is dus vervloekt zoals eerder is aangegeven. De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘De verbreker van de familieband zal het paradijs niet betreden.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] ‘Het paradijs niet betreden’ houdt in dat hij niet met de eerste groep het paradijs zal betreden, maar dat hij eerst voor deze zware zonde bestraft zal worden.

Het onderhouden van de familiebanden kan middels het brengen van een bezoekje, of door een cadeau geven, of naar hen te vragen, hen giften te geven wanneer zij arm zijn, telefonisch contact hebben met hen en dergelijke zaken waaruit blijkt dat de familieband nog intact is. Het onderhouden van de familiebanden is een oorzaak dat men lang zal leven en veel rijkdommen zal hebben. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘Als iemand ervan houdt dat zijn leven langer wordt gemaakt en dat zijn vermogen wordt vermeerderd, dan dient hij zijn familiebanden te onderhouden.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Beste broeders en zusters in de islam, verbreek jouw familieband niet ook al heeft een familielid het contact met jou verbroken. Je bent nog steeds verplicht om het contact te onderhouden, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De onderhouder is niet degene die terugbetaalt.’ Dat wil zeggen: dat hij pas zijn familie bezoekt, wanneer zij hem bezoeken. Hij (vrede zij met hem) zei: ‘Maar de onderhouder is degene die de familieband onderhoudt, wanneer deze verbroken wordt.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie] Dat wil zeggen: degene die echt zijn familiebanden onderhoudt, is degene die het contact met zijn familie niet verbreekt, wanneer zij het contact wel hebben verbroken.

Wij dienen ook onze kinderen aan te leren om hun familie te bezoeken. Zo zien we bijvoorbeeld dat vele jongeren naar andere landen op vakantie gaan en Marokko links laten liggen, terwijl zij familie in Marokko hebben die zij dienen te kennen. Dit is een slechte trend. Leer hen aan hoe belangrijk het is om de familiebanden te onderhouden, zodat dit probleem opgelost wordt.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over de rol van moskee binnen de islam. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars bondgenoten. Zij gebieden het goede en verbieden het verwerpelijke, onderhouden het gebed, betalen de zakat en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn degenen die Allah zal begenadigen. Waarlijk, Allah is Almachtig, Alwijs.’ [9: 71]

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Een gelovige ten opzichte van een andere gelovige is zoals een gebouw, elk deel ondersteunt het andere deel.’ Vervolgens strengelde hij zijn vingers ineen. [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Weet, beste broeders en zusters, dat de moslims pas gelukkig zullen zijn als zij eensgezind zijn. Wanneer zijn elkaar zien als broeders en zusters in de islam en elkaars rechten respecteren, dan zullen zij een hechte en gelukkige gemeenschap vormen. Een van de vruchten hiervan is dat er veiligheid onder hen zal zijn, omdat ze weten dat hun leven, eer en bezittingen geen gevaar lopen. Ze helpen elkaar namelijk. Als een van hen honger heeft, dan wordt hij door zijn broeders en zusters gevoed. Als een van hen onrecht wordt aangedaan, dan wordt hij bijgestaan.

Allah heeft zulke mensen geprezen en zei: ‘In huizen waarvan Allah heeft toegestemd dat zij werden opgericht en waarin Zijn naam wordt genoemd. Hem prijzen daarin in de morgenstonden en in de avonden. Mannen die niet door koopwaar en handel afgeleid worden van het gedenken van Allah, het verrichten van het gebed en het geven van de zakat en die een dag vrezen waarop de harten en de ogen zich zullen omdraaien.’ [24:36-37]

De metgezellen zijn het beste voorbeeld hierin – en zoals eerder gezegd – het is de moskee waar zij hun “opleiding” hebben genoten. Daar hebben zij deze nobele eigenschappen van de profeet (vrede zij met hem) geleerd. De moskee is dus een zeer belangrijke plek voor de moslims. De moskee is dus niet enkel een gebedsruimte, maar heeft een grotere rol. De profeet (vrede zij met hem) heeft ons ook verteld dat de moskeeën de beste plaatsen op deze aarde zijn. Waarom is dat? Dat is omdat het een plaats is om Allah te aanbidden, te gedenken en waar de Koran wordt gereciteerd. De slechtste plaatsen daarentegen zijn de markten, omdat de mensen op de markt bezig zijn met wereldse zaken en Allah dan vergeten.

Omdat Allah en Zijn boodschapper (vrede zij met hem) de moskee een hoge positie hebben gegeven, zijn wij verplicht om de moskee te eerbiedigen en de Huizen van Allah te respecteren. De moslim is namelijk blij als hij een voet in de moskee zet. Zijn verdriet en zorgen verdwijnen en maken plaats voor blijdschap en gemoedsrust. Allah heeft over de moskeebezoekers gezegd: ‘Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt en de zakat betaalt en niemand vreest behalve Allah.’ [9:18]

Dit Edele Koranvers vertelt ons dat enkel degenen die in Allah en het hiernamaals geloven zich inspannen om de moskeeën te vullen, te bouwen en te onderhouden. Zij

vullen de moskee met hun gebeden, Koranrecitaties en andere aanbiddingen. De moskee is dus zeer belangrijk in het dagelijkse leven van de moslim en dit geldt voornamelijk voor de moslimgemeenschappen in niet-moslimlanden. Zij dienen zich vast te houden aan hun moskeeën en deze te vullen en te onderhouden.

Er zijn vele overleveringen waarin de moskeebezoekers worden geprezen. De profeet (vrede zij met hem) heeft in een bekende overlevering gezegd: ‘Zeven (soort) mensen zullen door Allah van schaduw worden voorzien op de Dag dat er geen schaduw is behalve Zijn schaduw.’ Hij (vrede zij met hem) noemde onder andere: ‘En een man wiens hart aan de moskee gehecht is.’ [Overgeleverd door Moslim]

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag wederom hebben over eensgezindheid. Dit is namelijk zeer belangrijk en dit onderwerp is hard nodig. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld van de metgezellen. Onder hebben leefde broederschap en het respecteren van elkaars rechten. De gemeenschap van de metgezellen was ten tijde van de profeet (vrede zij met hem) eensgezind. Ze waren één lichaam, zoals dit in het profetische voorbeeld is aangegeven, wanneer een lichaamsdeel pijn heeft, dan zal de rest van het lichaam daar ook aan onder lijden.

De metgezellen kenden niet de verdeeldheid die de islamitische natie nu kent. Hoe kon het ook anders, want zij werden geleid door de beste leermeesters en de beste leider ooit, namelijk onze geliefde profeet (vrede zij met hem). De metgezellen begrepen namelijk dat zij geen mening mochten vormen over iets waar Allah en Zijn profeet (vrede zij met hem) over hebben geoordeeld, zoals Allah heeft gezegd: ‘O jullie die geloven, plaats julliezelf niet vóór Allah en Zijn Boodschapper en vrees Allah. Allah is zeker Alhorend en Alwetend.’ [49:1]

Een andere oorzaak waarom de metgezellen eensgezind waren is dat zij zich vasthielden aan dezelfde bronnen, namelijk de Koran en de Sunnah. Dit waren de gezaghebbende bronnen voor hen. Allah heeft namelijk gezegd: ‘Degenen die Allah en de boodschapper gehoorzamen, zullen behoren bij degenen die door Allah begunstigd zijn, van de profeten, de oprechte mensen, de martelaren en de rechtschapenen. En wat een goed gezelschap is dat!’ [4:49] Vasthouden aan de Koran en de Sunnah is Allah en Zijn profeet gehoorzamen.

Wanneer de metgezellen een meningsverschil hadden of iets niet goed hadden begrepen, dan wendden zij zich tot de profeet (vrede zij met hem) om dit te verhelderen. Wanneer de profeet (vrede zij met hem) dan een uitspraak erover deed, dan verdwenen de meningsverschillen. Zij wisten immers dat ze geen eigen mening erover konden hebben, zoals Allah heeft gezegd: ‘En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben bepaald, om nog een [vrije] keuze te hebben in hun zaak. En wie Allah en Zijn boodschapper niet gehoorzaamt, die is zeker duidelijk afgedwaald.’ [33: 36]

Dit wisten zij allemaal en zij hielden zich er ook aan, waardoor hun gemeenschap gereinigd werd van het volgen van begeertes en het vasthouden aan de eigen mening wanneer deze in strijd is met hetgeen Allah en Zijn profeet hebben bepaald. Dit is namelijk de betekenis van de islam. De islam is overgave aan Allah en Zijn profeet en dit – d.w.z. een voorbeeldige gemeenschap zoals de gemeenschap van de metgezellen – is het vrucht van deze overgave.

De metgezellen hadden ook hetzelfde doel en zij deden alles om dat doel te bereiken, namelijk de islam verdedigen en proberen zoveel mogelijk mensen naar het paradijs te trekken door hen uit te nodigen tot de islam. De metgezellen hadden daarnaast ook dezelfde geloofsleer. Er waren geen groeperingen in die tijd die de eensgezindheid van de islamitische natie konden versplinteren, want dit is namelijk het resultaat van al deze groeperingen.

Kortom, beste broeders en zusters, eensgezindheid onder de moslims is zeer belangrijk. Dit is een doel dat we met z’n allen moeten nastreven, maar weet dat de weg ernaar dezelfde weg moet zijn als die van de metgezellen, namelijk vasthouden aan de Koran en de Sunnah. Elke andere weg is namelijk gedoemd te mislukken.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over degenen die niet door Allah geleid zullen worden. Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Zeg: ‘Als jullie vaders, jullie zonen, jullie broeders, jullie echtgenotes, jullie familie, de bezittingen die jullie verworven hebben, koopwaar waarvan jullie onverkoopbaarheid vrezen en de huizen die jullie bevallen, jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn boodschapper en het strijden op Zijn pad, wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt. En Allah leidt het verdorven volk niet.” [9: 24]

De mensen verschillen van elkaar. Ze hebben verschillende voorkeuren en begeertes. De ene houdt van handel, de andere van landbouw en een ander houdt van veeteelt etc. Allah heeft het toegestaan om van dingen te houden. Hou je van handel? Daar is niets mis mee. Hou je van vliegen? Dat mag. De mens mag of moet zich inzetten om de kost te verdienen, zodat hij zijn gezin kan onderhouden.

Er zijn zaken die de mens verplicht is lief te hebben, zoals de ouders. Het is niet toegestaan om ‘pff’ tegen de ouders te zeggen, zoals Allah heeft gezegd: ‘En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets anders dan Hem aanbidden en goedheid tegenover de ouders betrachten. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw leven, zeg dan nooit ‘pff’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek hen vriendelijk aan.’ [17: 23] De ouders liefhebben is een goede daad, het is zelfs een aanbidding van Allah.

Iets liefhebben kan zelfs hasanaat opleveren, zoals in het geval van de ouders. Maar liefde hebben voor iets heeft bepaalde grenzen. Wie die grenzen overtreedt, zal op het Dag des Oordeels tot de verliezers horen. De ouders liefhebben is zoals gezegd iets heel goeds, maar heeft de moslim zijn ouders meer liefheeft dan Allah en Zijn boodschapper en het strijden op Zijn pad, dan heeft de moslim de grens overtreden en kan hij een bestraffing verwachten, zoals in Koranvers 9 van Soerat At-Taubah.

Dit Koranvers vertelt ons dat als iemand de genoemde zaken, 8 in totaal, hem meer lief zijn dan Allah en Zijn boodschapper en zich inspannen voor de islam, dan behoort hij tot de dwalende mensen. Hij zal dan niet geleid worden door Allah en verkeert in groot gevaar. Sommige moslims bidden niet of niet op tijd vanwege hun handel of werk. Vervolgens zeggen zij dat werk ook een aanbidding is. Deze mensen hebben de islam niet goed begrepen en zij verkeren in een dwaling.

Sommige moslims houden meer van geld dan van hun Heer. Waar het geld is, zijn zij ook ongeacht of de verworven inkomsten halal of haram zijn. Of zij verbreken de banden met hun naasten vanwege een geldkwestie. Sommige moslims houden meer van hun winkel dan van de moskee. Zij bidden pas als zij hun winkel hebben gesloten. Vervolgens beginnen ze dan alle gebeden van die dag in te halen. Dit geldt voor degenen die dan bidden! Over het gebed in de moskee hoeven we het niet te hebben. De moskeeën “klagen” bij Allah omdat ze leeg blijven.

‘En de huizen die jullie bevallen’: wanneer we kijken naar onze huizen, dan lijken ze meer op paleizen dan op normale huizen. Veel van ons vermogen gaat naar het versieren, meubileren van onze huizen, terwijl er een hadith is waarin er gezegd is dat het geld dat besteed wordt aan het bouwen van huizen verspild geld is.

Vervolgens zegt Allah: ‘Jullie dierbaarder zijn dan Allah en Zijn boodschapper en het strijden op Zijn pad…’ Dus als de eerdergenoemde zaken jullie meer lief zijn, ‘wacht dan tot Allah met Zijn beschikking komt.’ Een duidelijke waarschuwing van Allah. ‘En Allah leidt het verdorven volk niet.’ Degene die dus andere zaken meer liefheeft dan Allah, Zijn profeet en de inzet voor de islam, die zal niet door Allah geleid zijn en op de Dag des Oordeels zal hij tot de verliezers horen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het de afgelopen twee weken gehad over hoe Allah de mens boven vele andere schepsels heeft verheven door hem bepaalde eigenschappen te geven die andere schepsels niet hebben. Een van deze eigenschappen is het spraakvermogen en de andere eigenschap is het denkvermogen.

Middels het spraakvermogen kan hij zich uitdrukken. Hij kan zijn gedachtes en gevoelens uiten zodat anderen hem kunnen begrijpen. De andere hoogwaardige eigenschap is het denkvermogen wat de mens van de rest van de schepsels onderscheidt. Toerekeningsvatbaarheid is namelijk gekoppeld aan het verstand en is hiervan afhankelijk. Het verstand is het instrument waarmee men het oordeel van Allah kan begrijpen. Als het verstand verdwijnt, dan zouden de mensen en de dieren gelijk zijn. De religieuze verantwoordelijkheid die de mens draagt is namelijk gekoppeld aan toerekeningsvatbaarheid.

Allah heeft boodschappers en profeten naar de mensen gestuurd om hen te herinneren aan hun religieuze verantwoordelijkheden en aan het doel waarom Allah hen op deze aarde heeft geplaatst. De boodschappers en profeten zijn gestuurd zodat de mensen deze aarde “vullen” met Iemaan, vrede, gerechtigheid en broederschap. En zodat de mens de aarde niet gaat “vullen” met ongeloof, slechte daden en verderf zaaien. Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘En [gedenk] toen jouw Heer tegen de engelen zei: ‘Voorwaar, Ik zal op aarde elkaar opvolgende generaties [Khaliefah]1 Zij zeiden: Gaat U daarop iemand aanstellen die verderf zal zaaien en bloed zal vergieten, terwijl wij U roemen met de lofprijzing die U toekomt en wij U heiligen?” Hij zei: “Voorwaar, Ik weet wat jullie niet weten”.’ [2: 30]

De mens die met deze geweldige eigenschappen is bevoorrecht, dient zichzelf af te vragen ‘waarom hij gecreëerd is’ en ‘wat het doel van zijn bestaan is’. Wie heeft mij geschapen en wat is mijn functie in dit bestaan? Met elke onwetendheid kun je wellicht wegkomen, behalve de onwetendheid over de essentie van jouw bestaan, beste medemens. Onwetend hierover zijn, is zeer gevaarlijk en heeft verstrekkende gevolgen. Het is zeer dom om de essentie van jouw bestaan niet te kennen en ook niet de moeite te nemen om daar achter te komen en vervolgens te leven zoals jij wilt leven en volgens de regels van jouw begeerte tot aan de dood en waarna je vervolgens een onbekende bestemming tegemoet gaat.

Vervolgens zul je dan grote spijt krijgen, maar een herkansing zit er dan niet in. Je hebt jouw kans gehad en die heb je verspild, zoals Allah heeft gezegd: ‘Maar degenen die

1 Sheikh Mohammed Al-Amien Ash-Shinqietie heeft in zijn Tafsier gezegd: ‘De geleerden hebben Zijn Woord ‘Khaliefah’ op twee manieren uitgelegd. Bij de ene uitleg is er gezegd dat met Al-Khaliefah Adam bedoeld wordt. Moge Allahs loftuitingen en vrede met hem en onze profeet zijn. Hij is dan de afgevaardigde van Allah op Zijn aarde om Zijn wetten te laten gelden.’ Vervolgens zei hij: ‘Bij de tweede uitleg is er gezegd dat Zijn Woord ‘Khaliefah’ weliswaar enkelvoudig is, maar dat het meervoud ermee wordt bedoeld, namelijk ‘opvolgers.’ Dat wil zeggen: generaties die elkaar opvolgen. Wanneer de ene generatie sterft, wordt deze door een andere opgevolgd. Vervolgens zei hij: ‘Ondanks het feit dat dit Edele Koranvers voor beide uitleggen vatbaar is, dient u te weten dat er andere Koranverzen zijn die op deze tweede uitleg duiden.’ Vervolgens noemde hij meerdere Koranverzen, zoals Soerah 6: 165, Soerah 35: 39 en andere Koranverzen.

ongelovig zijn, voor hen zal het vuur van de Hel zijn. En er is geen beschikking (om dood te gaan) voor hen bepaald, zodat zij zullen sterven, noch zal de bestraffing voor hen verlicht worden. Dus Zo vergelden Wij elke ongelovige! Daarin zullen zij roepen: “Onze Heer! Haal ons hieruit! Wij zullen goede daden verrichten, anders dan die wij plachten te doen.” (Allah zal antwoorden): “Hebben Wij jullie geen lang leven gegeven, zodat wie wilde de vermaningen ter harte kon nemen? En de waarschuwer is tot jullie gekomen. Proef daarom (de bestraffing). Voor de onrechtplegers is er geen helper.’ [35: 36-37]

Allah heeft ook gezegd: ‘Totdat de dood tot een van hen komt en hij dan zal zeggen: ‘O mijn Heer, laat mij terugkeren. Opdat ik goede werken zal verrichten in hetgeen ik heb achtergelaten.’ Zeker niet! Het zijn werkelijk slechts woorden die hij uitspreekt en voor hen is er een barrière tot de Dag waarop zij opgewekt zullen worden.’ [23: 99-100]

Het is daarom van groot belang, beste broeders en zusters, om een antwoord op de bestaansvraag te vinden. Dit en andere zeer belangrijke antwoorden zijn terug te vinden in het Boek van de Almachtige. Hij Die de mens heeft geschapen en hem met bepaalde eigenschappen heeft bevoorrecht en hem een bepaald doel heeft gegeven. Moge Allah ons helpen om Hem beter te leren kennen, want kennis over Allah is de redding!

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah heeft de mens geschapen en hem hem boven vele andere schepsels verheven. Allah de Verhevene heeft namelijk gezegd: ‘Voorzeker, Wij hebben het nageslacht van Adam geëerd en Wij hebben hen over land gedragen (op rijdieren) en over zee (in boten). Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele andere schepselen die Wij hebben geschapen.’ [17: 70]

Het eerst wat opvalt wanneer we kijken naar zaken waarmee de mens boven andere schepselen is verheven, is zijn lichaam en gezicht. De mens is in een goede staat geschapen, heeft een perfecte vorm zoals Allah heeft gezegd: ‘Waarlijk, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.’ [95: 4] Dit geldt voor de mens als soort. Enkele individuen kunnen natuurlijk hiervan afwijken. De mens heeft een perfecte vorm, de ledematen het hoofd etc. hebben een perfecte verhouding. Het hoofd is niet te groot waardoor het zal opvallen, noch de voeten, noch de handen.

Daarnaast is de mens met een belangrijke eigenschap boven andere schepsels verheven, namelijk het bewustzijn en het vermogen om dingen te begrijpen. Dit heeft de mens allemaal van zijn Schepper gekregen, waardoor de mens in staat is gesteld om tot verbazingwekkende uitvinden te komen, zoals de telefoon, de auto, het vliegtuig etc. Daarnaast heeft de mens het vermogen gekregen om zich te uiten in tegenstelling tot andere schepsels. Allah heeft namelijk gezegd: ‘De Meest Genadevolle. Hij heeft de Koran onderwezen. Hij heeft de mens geschapen en heeft hem leren spreken.’ [55: 4]

Hoe kan de mens praten? Hoe gaat dat te werk? Hoe ontstaat dat? Wanneer je meer hierover gaat lezen dan zul je werkelijk verbaasd geraken over al die complexe en nauwkeurige processen. Voordat je iets zegt, wordt het al in het brein voorbereid. Vanaf het brein gaat het naar het spraakkanaal. In het spraakkanaal zitten meerdere organen die een klant produceren, zoals de tong, de lippen, de keel en de keelzakken. Om te kunnen praten moet je klanken kunnen produceren en elke klant heeft een bepaalde toon en een bepaalde plaats waar die vandaan komt. Bij de letter B bijvoorbeeld heb je beide lippen nodig anders zal het niet lukken om de B uit te spreken. Spreek de letter B uit en concentreer je dan op de lippen. Je voelt dat ze elkaar raken. Dit duidt allemaal op de Almachtigheid van Allah en op de waarde die Allah de mens heeft gegeven.

De mens is een wonderbaarlijke schepping van Allah. De mens is een van de duizenden bewijzen die op het bestaan van Allah duiden. Kijk naar het lichaam van de mens, lees hier meer over. Lees meer over de functie van bijvoorbeeld de lever en wat voor ingewikkelde processen zich daarin allemaal afspelen. Laten we het niet hebben over de hersenen en het hart, over het proces van het nadenken en hoe dat allemaal werkt. Hebben we het over de gevoelens van de mens? Dat is weer een ander wonderbaarlijk aspect. Hoe dat allemaal tot stand komt en waar dat allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal wonderbaarlijke zaken waarmee de mens is begunstigd, maar de meeste mensen weten dat niet. Helaas zijn de meeste mensen Allah niet dankbaar hiervoor.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de ramadan kwam en is alweer voorbij en zo gaat het ook met de mens. Vandaag is hij er en morgen is hij er niet meer. Zo gaat het met de dagen en de maanden. Elke dag komt de mens dichter bij zijn eindpunt in deze wereld. Elke dag die voorbijgaat, is een dag dichter bij de dood. Niemand van ons weet wanneer zijn laatste dag aanbreekt; hét moment waarop de tijd om goede daden te verrichten ten einde komt. Vanaf dat moment is het einde verhaal en is er geen kans op terugkeer naar de wereld om dingen recht te zetten.

Beste broeder en zuster, elke dag die aanbreekt is een nieuwe kans om goede werken te verrichten. Het kan namelijk onze laatste dag zijn en daarom dienen wij elke dag ons best en elke kans die wij hebben heel goed te benutten, zoals Allah heeft gezegd: ‘En volg het beste van wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer voordat de bestraffing plotseling tot jullie komt zonder dat jullie het beseffen.’ [39:55]

Wij hebben een week geleden afscheid genomen van een zeer kostbare maand. Het was een maand vol zegeningen en vol beloningen. De bereidheid om goede daden te verrichten was daarin groter dan normaal. Deze maand is helaas voorbij maar het verrichten van goede daden is niet voorbij. Pas op voor de duivel die de mens oproept tot ongehoorzaamheid. Pas op voor de duivel die zijn best doet met zijn influisteringen om de goede daden als iets lichts op te vatten. Want hierdoor verwaarloost de moslim de gebeden in de moskee, het vasten, het bezoeken van een zieke en dergelijke goede daden waar Allah van houdt. Allah heeft ook tegen de duivel gewaarschuwd en zei: ‘De satan is voor jullie een vijand. Beschouw hem dan als een vijand. Hij nodigt zijn volgelingen slechts uit om tot de bewoners van het Laaiende Vuur te horen.’ [35: 6]

Wij dienen daarom de duivel ongehoorzaam te zijn en hem te bestrijden. Wij dienen juist onze tijd goed te besteden, nu wij de kans nog hebben en ons nederig tegenover Allah op te stellen, zoals Hij gezegd heeft: ‘Is het nog geen tijd voor degenen die geloven dat hun harten weekhartig worden door het gedenken van Allah en wat neergedaald is aan de Waarheid?’ [57: 16]

Wordt het niet tijd dat wij gehoor geven en Hem eerbiedigen zoals Hij eerbiedigt dient te worden en Hem te aanbidden zoals Hij aanbeden dient te worden? Wordt het niet tijd om wakker te worden uit onze achteloosheid en serieus aan de slag te gaan en te gaan werken aan onze toekomst in het hiernamaals? Wordt het niet tijd om Hem te gedenken en te stoppen met het uitstellen van goede werken?

Jawel, het is tijd geworden om te stoppen met het uitstellen van goede daden. Laten we onze gewoontes in de ramadan voortzetten. Laten we het vrijwillige nachtgebed blijven verrichten, want dat is het kenmerk van de goede dienaren van Allah, zoals de profeet (vrede zij met hem) dat heeft gezegd. Dit was ook het kenmerk van de metgezellen en de vrome moslims na hen. Zij hielden van het nachtgebed en vonden daarin hun rust. In het holst van de nacht, wanneer iedereen slaapt en het muisstil is, staan zij in het gebed voor Allah. Zij voelen Zijn aanwezigheid en proeven de zoetigheid van het aanroepen van Allah. Dit is ook wat de moslim de kracht geeft om heel lang in het gebed te staan, en heel lang tijdens de sujoed smeekbedes te verrichten. Houd jullie dus vast aan het nachtgebed. Verricht het nachtgebed zolang jullie de kans nog hebben, want vandaag ben je er en morgen misschien niet meer.

Broeders en zusters, blijf ook na de ramadan vasten. Je hebt een hele maand gevast. Dit houdt in dat je in staat bent om ook een paar dagen per maand te vasten. Je hebt de gebeden in de moskee verrichten naast het Taraawieh-gebed. Dit betekent dat je in staat bent om ook na de ramadan het nachtgebed te verrichten. Het gebed is zeer belangrijk, want dit is een soort contactpunt met Allah. In het gebed sta je voor Allah, zoals je op de Dag der Opstanding voor Allah zult staan om verantwoording af te leggen.

Broeders en zusters, jullie hebben in de ramadan de Koran helemaal uitgelezen. Wellicht meerdere keren. Neem nu geen afscheid van de Koran. Blijf de Koran reciteren. Hou stand en volhard in het verrichten van goede daden. Jouw tijd in deze wereld is kort, benut die dan goed!

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de ramadan is helaas voorbij. Het was een periode van bezinning, een periode waarin er geïnvesteerd werd in de relatie met Allah. Blijf in jouw relatie met Allah investeren en blijf vasten, het nachtgebed en andere goede werken verrichten. Het minste wat een moslim na de ramadan dient te doen, is het nakomen van zijn religieuze plichten en de sterk aanbevolen daden te verrichten.

Direct na de ramadan zeggen wij de Takbier op, vanaf zonsondergang totdat de imam met het Ied gebed begint, zoals Allah heeft gezegd: ‘En [Hij wil] dat jullie het aantal [dagen] voltooien en dat jullie Allahs Grootsheid prijzen, omdat Hij jullie leiding schonk en opdat jullie dankbaar zullen zijn.’ [2: 185] De moslims danken Allah dat Hij hen heeft geholpen om de ramadan te vasten en de nachtgebeden te verrichten.

Het vasten van de maand ramadan is voorbij maar het vasten zelf bestaat nog. Het is aanbevolen om zes dagen van de maand Shawwaal te vasten. Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Als iemand de [maand] ramadan vast en deze vervolgens laat opvolgen door zes dagen van Shawwaal, dan is het alsof hij het hele jaar heeft gevast.’ [Overgeleverd door Moslim] Laat je deze kans niet ontgaan. Op deze manier breng jij je leven door alsof je het hele jaar door hebt gevast. Alsof jij jouw hele leven aan het vasten bent.

Als de ramadan verlopen is, dan leidt dat altijd tot twee situaties. Een win-situatie en een verliessituatie. Degene die zijn best heeft gedaan in de ramadan heeft gewonnen. Hij mag blij zijn en dient Allah te bedanken dat Hij hem heeft geholpen om goede daden te verrichten. Degene die zijn tijd niet goed heeft benut in de ramadan en gewoon door is gegaan met zondigen in de ramadan, die heeft werkelijk een zwaar verlies geleden. Deze persoon dient verdrietig en aangeslagen te zijn voor het missen van deze geweldige kans. Hij dient berouw te tonen en Allah om vergeving te vragen voor wat hij gedaan heeft. Hoe kan zo’n persoon op deze feestdag blij zijn en lachen? Is hij blij om het verlies dat hij heeft geleden?

Ook degenen die het goed hebben gedaan in de ramadan zijn verdrietig. Zij zijn verdrietig omdat de ramadan voorbij is en zij niet nog meer goede daden daarin hebben verricht. Ook zijn ze bang dat ze tekort zijn geschoten en dat hun daden wellicht niet geaccepteerd worden, zoals Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Zij die geven wat [d.w.z. giften] zij geven terwijl hun harten met ontzag en vrees gevuld zijn omdat zij tot hun Heer zullen terugkeren. Zij wedijveren in goede daden en zij zullen daarbij de eersten zijn.’ [23: 60-61]

Beste moslim, de ramadan is voorbij, wat ga jij nu doen? Keer jij weer terug naar jouw oude gewoontes? Keer jij weer terug naar het begaan van zondes en het verwateren van jouw relatie met Allah? Naast de ramadan zijn er nog elf maanden en ook in deze elf maanden dien je in contact te staan met Allah, Hem te aanbidden, weg te blijven van zondes en dergelijke.

Broeders en zusters, blijf ook na de ramadan vasten. Je hebt een hele maand gevast. Dit houdt in dat je in staat bent om ook een paar dagen per maand te vasten. Je hebt de gebeden in de moskee verrichten naast het Taraawieh-gebed. Dit betekent dat je in staat bent om ook na de ramadan het nachtgebed te verrichten. Het gebed is zeer belangrijk, want dit is een soort contactpunt met Allah. In het gebed sta je voor Allah, zoals je op de Dag der Opstanding voor Allah zult staan om verantwoording af te leggen.

Broeders en zusters, jullie hebben in de ramadan de Koran helemaal uitgelezen. Wellicht meerdere keren. Neem nu geen afscheid van de Koran. Blijf de Koran reciteren. Maak een programma voor jezelf om de Koran binnen zoveel tijd helemaal uit te lezen.

Kortom, de ramadan is voorbij maar het aanbidden van Allah is niet voorbij. Ga door met de goede daden die je in de ramadan had verricht en je zult zeker tot de winnaars horen op de Dag dat er vele verliezers zullen zijn. Op Dag dat het merendeel van de mensen zal huilen, schreeuwen en weeklagen van spijt!!

Alle lof komt Allah toe. Beste moslims, we zullen het vandaag hebben over het belang van de tijd en dat de moslim zijn tijd goed moet benutten. De tijd is iets kostbaars en als een moslim zijn tijd niet goed benut, dan zal hij een groot verlies lijden die hij niet meer recht kan maken. Het is daarom verstandig om zeer zuinig met de tijd om te gaan. De moslim moet meer op zijn tijd letten dan dat hij op zijn portemonnee let. Hij moet zijn tijd alleen besteden aan datgene wat hem baat brengt.

Als iemand niet goed met zijn geld kan omgaan en als hij zijn geld verspilt, dan wordt hij als een dwaas gezien en dient hij onder curatele gesteld te worden. Dit is het geval bij het verspillen van geld. Het verspillen van tijd is nog erger en nog dommer, want geld kun je nog terugverdienen. De tijd die jij verspilt hebt, kun je echter niet meer terugkrijgen.

De tijd is zoals gezegd zeer kostbaar en als een moslim deze niet goed benut, dan zal hij een groot verlies lijden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Er zijn twee gunsten waar veel mensen verlies op lijden, gezondheid en vrije tijd.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie] Vele mensen benutten deze twee gunsten niet optimaal en zullen daarom verlies erop lijden. We hebben deze twee kostbaarheden gekregen en het is de bedoeling dat wij ze voor iets kostbaars gebruiken.

De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘Benut vijf zaken voordat er vijf [zaken] zullen komen. Benut jouw jonge jaren voordat je oud wordt. Jouw gezondheid voordat je ziek wordt. Jouw rijkdom voordat je arm wordt. Jouw vrije tijd voordat je het druk hebt. Jouw leven voordat je doodgaat.’ Ibn Mas’oed heeft eens gezegd: ‘Ik haat het om iemand te zien die niets doet. Iemand die niet bezig is met een wereldse zaak of met het hiernamaals.’

Ondanks het feit dat wij weten dat de tijd zeer kostbaars is, maken wij ons regelmatig schuldig aan het verspillen van onze tijd. Hoe komt dit en waarom doen wij dat? Een van de reden van het verspillen van tijd is het volgen van de begeerte. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Heb je gezien naar hem die zijn begeerte tot zijn god maakt? Allah heeft hem bewust tot dwaling gebracht en zijn gehoor en zijn hart verzegeld en over zijn ogen is een sluier. Wie zou hem na Allah nog de weg kunnen wijzen? Zullen jullie je niet laten vermanen?’ [45: 23] Het volgen van de eigen begeerte leidt naar de hel. Moge Allah ons hiertegen beschermen.

Een andere reden waarom de mensen hun tijd verspillen, is dat ze automatisch ervan uitgaan dat ze nog lang zullen leven. Zij gaan ervan uit dat ze later berouw zullen tonen en goede daden zullen verrichten. Het is niet erg om ambities te hebben in dit wereldse leven. Het is niet erg om ernaar te streven om het hoogst mogelijke te halen, maar het mag niet zo zijn dat deze ambities jou ervan weerhouden om Allah te gehoorzamen. Wanneer deze ambities de moslim tegenhouden om Allah te aanbidden, dan zijn het slechte ambities die de moslim naar de ondergang zullen leiden.

Beste moslims, benut jullie tijd goed en luister naar hetgeen Ibn Omar heeft gezegd: ‘De Boodschapper van Allah greep mij bij de schouders en zei: ‘Wees op deze wereld als een vreemdeling of als een reiziger.’ Ibn Omar was vervolgens gewoon om het volgende te zeggen: ‘Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Maak gebruik van jouw gezondheid voordat je ziek wordt en maak gebruik van jouw leven, voordat jouw dood aanbreekt.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie]

De tijd is zeer belangrijk, beste broeders en zusters. De tijd is waardevoller dan alle kostbaarheden op deze wereld. Ons leven bestaat namelijk uit tijd. Ons leven is de tijd die wij op deze aarde doorbrengen vanaf onze geboorte tot aan onze dood. Al-H’asan Al-Basrie heeft dit weleens mooi verwoordt en zei: ‘O zoon van Adam, jij bent slechts een verzameling van dagen. Wanneer een dag voorbij is, is er een stukje van jou voorbij.’ Dit waren mooie, wijze woorden van deze grote geleerde.

De beste moslim is degene die elke dag zijn kans grijpt om het beste uit zijn tijd te halen en die hoge doelen voor ogen heeft. Het is authentiek overgeleverd dat een bedoeïen aan de profeet (vrede zij met hem) vroeg: ‘O boodschapper van Allah, wie is de beste onder de mensen?’ De profeet (vrede zij met hem) antwoordde: ‘Wie lang leeft terwijl zijn daden goed zijn.

Kortom, beste broeders en zusters, jouw tijd op deze wereld is zeer kostbaar. Jouw tijd op deze wereld bepaalt jouw eindbestemming in het hiernamaals. Verpest jouw tijd niet!

Alle lof komt Allah toe. Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de ramadan is een maand waarin de moslims zich meer moeten inspannen. De laatste tien nachten van de ramadan zijn in het zicht en dit zijn zeer gezegende nachten. Deze nachten vragen om meer aandacht. Degene die van de profeet (vrede zij met hem) houdt dient op de hoogte te zijn wat de profeet (vrede zij met hem) tijdens deze laatste 10 nachten deed. Vervolgens dient de dienaar van Allah de profeet (vrede zij met hem) daarin te volgen.

Een van de kenmerken van deze tien nachten is het feit dat de profeet (vrede zij met hem) zich meer inspande om goede daden te verrichten dan in andere nachten. Het is overgeleverd dat Aisha heeft gezegd: ‘De boodschapper van Allah deed meer zijn best tijdens de laatste tien [nachten] dan tijdens de andere [nachten].’ [Overgeleverd door Moslim] Het is ook overgeleverd dat zij zei: ‘Wanneer de laatste tien [nachten] ingingen, spande de profeet (vrede zij met hem) zijn ondergewaad strakker aan, bracht hij zijn nacht wakker door en maakte hij zijn vrouwen wakker.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] De profeet (vrede zij met hem) bracht deze nachten door in aanbidding. Hij bad daarin, las de Koran en verrichtte diverse goede daden.

Een ander bijzonder kenmerk van deze tien nachten is dat het voorgeschreven is om zich in de moskee terug te trekken en daarin langdurig te verblijven. Dit hoort namelijk tot de Sunnah van de profeet (vrede zij met hem). Tijdens de laatste tien dagen van de maand ramadan verbleef hij (vrede zij met hem) in de moskee. Allah heeft gezegd: ‘En heb geen gemeenschap met hen [d.w.z. jullie vrouwen], terwijl jullie langdurig in de moskeeën verblijven.’ [2: 187] Degene die zich terugtrekt in de moskee, moet zich dan bezighouden met bidden, de Koran te lezen, Allah te gedenken en dergelijke goede werken. Hij dient zich zo min mogelijk met wereldse zaken bezig te houden. Na de dood van de profeet (vrede zij met hem) hielden zijn vrouwen deze gewoonte in stand. Zij verbleven de laatste tien dagen in de moskee in navolging van de profeet (vrede zij met hem).

Een van de bijzonderheden van deze tien nachten is dat Laylatoe Al-Qadr in een van deze nachten valt. In de oneven nachten om precies te zijn. Allah de Verhevene heeft over deze waardevolle nacht gezegd: ‘Wij hebben hem [d.w.z. de Koran] in een gezegende nacht neergezonden.’ [44: 3] Hij zei ook: ‘Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden tijdens de Waardevolle Nacht (Laylatoe Al-Qadr).’ [97: 1]

Tijdens deze nacht is de Koran dus neergezonden. Het is de Koran die door Allah met verschillende eigenschappen is beschreven. Zo heeft Allah de Koran een licht, een gids, een genezing en een genade genoemd. De Koran is in z’n geheel neergedaald vanuit Al-Lawh Al-Mahfoeth naar de eerste hemel. Dit is de hemel die wij kunnen zien. Vervolgens is de Koran geplaatst in Bayt [Huis] Al-Izzah [Eervolle] en vanuit daar werd de Koran in passages door de engel Djibriel aan onze profeet (vrede zij met hem) geopenbaard gedurende 23 jaar.

Een van de kenmerken van deze gezegende maand is dus Laylatoe Al-Qadr. Dit is een zeer waardevolle nacht. Deze nacht is beter dan duizend maanden en dit zijn 83 jaar en 4 maanden. Als iemand Allah tijdens deze nacht aanbidt, dan is het alsof hij Hem meer dan duizend maanden heeft aanbeden. Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden tijdens de Waardevolle Nacht (Laylatoe Al-Qadr). En wie heeft u verteld wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.

In welke nacht valt Laylatoe Al-Qadr? Deze valt in de laatste tien nachten van de ramadan. Tijdens deze nacht is dus de Koran geopenbaard. Tijdens deze nacht wordt de Al-Qadr van het jaar daarna overgenomen vanuit Lawh Al-Mahfoeth. Alles wat dat jaar zal gebeuren wordt uiteengezet. Tijdens deze nacht dalen de engelen neer en voornamelijk Djibriel die door Allah Ar-Roeh [de Geest] is genoemd. Zij dalen neer met de genade en zegeningen. Allah heeft hem apart genoemd vanwege zijn verheven status.

Tijdens deze nacht heerst er vrede tot aan het aanbreken van Al-Fajr, want daarmee is de nacht voorbij. Er is veiligheid voor de gelovige en in deze nacht zullen er velen zijn die van de hel gered zullen worden. De profeet (vrede zij met hem) heeft over deze nacht gezegd: ‘Wie het nachtgebed tijdens Laylatoe Al-Qadr verricht – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Wie deze nacht goed heeft doorgebracht, die heeft werkelijk al het goede gekregen. Wie deze nacht niet goed heeft doorgebracht, die is werkelijk van al het goede onthouden.

De meest juiste uitspraak over Laylatoe Al-Qadr is dat het in de oneven nachten van de laatste tien ramadan nachten valt. De nacht van de 20ste op de 21ste wordt islamitisch gezien als de nacht van de 21ste gezien. De meest juiste uitspraak is dat Laylatoe Al-Qadr niet altijd op dezelfde nacht valt. Dit jaar kan het de 27ste zijn en volgende bijvoorbeeld de 21ste.

Wees dus alert!! Deze laatste tien nachten zijn goud waard. Doe je best en geef gas. Nog even volhouden en verzwak niet; vooral niet tijdens de oneven nachten. Het zijn maar een paar nachten.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben in de vorige preek gesproken over de maand ramadan. De maand ramadan heeft een hogere status doordat het begin van de openbaring van de Koran in deze maand plaatsvond. De islamitische natie is begunstigd en heeft een verheven status door de Koran. Als wij de Koran voor ons leggen om eruit te lezen en ernaar te handelen, dan zal de Koran ons leiden naar het succes in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Keren wij de Koran de rug toe, dan zal dat ons leiden naar een ellendig leven op deze aarde en naar een vernederende bestraffing in het hiernamaals.

Hoe kunnen de moslims de Koran verlaten terwijl hij de gids naar het goede is? Laten we luisteren naar de Koranverzen waarin Allah heeft gezegd: ‘Denken zij dan niet na over de Koran? Als deze van iemand anders dan Allah afkomstig zou zijn, dan zouden zij veel tegenstrijdigheden daarin vinden.’ [4: 82] En: ‘Denken zij niet na over de Koran? Of zit er een slot op hun harten?’ [47: 24] En: ‘En hij die zich van Mijn vermaning afwendt, zal zeker een benauwd leven leiden. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blind verzamelen.’ [20: 124]

Als de islamitische natie zich aan de Koran had gehouden, dan zou zij nog steeds aan de top hadden gestaan, zoals zij vroeger aan de top hadden gestaan. Maar helaas heeft de islamitische natie de Koran verlaten en heeft zich niet aan de wetgeving van de Koran gehouden, waardoor zij onderaan de ladder staat. De duivel heeft de islamitische natie afgeleid en heeft het volgen van de lusten en de begeertes voor de moslims mooier gemaakt.

Broeders en zusters, de Edele Koran is een geweldig boek. De Koran legt ons op om onze ouders goed te behandelen, de familiebanden te onderhouden, de armen te voeden en de zwakkeren bij te staan. Onze Koran verbiedt het om te bedelen, rijkdommen te verspillen en onzinnige praatjes te houden. Onze Koran roept op om een goede buurman en rechtvaardig te zijn, zoals Allah heeft gezegd: ‘Allah beveelt rechtvaardigheid, het weldoen en nakomen van de rechten van de verwanten. En Hij verbiedt schaamteloze daden (hier: ontucht), het verwerpelijke en agressie (onderdrukking en opstandigheid). Hij vermaant jullie opdat jullie je laten vermanen.’ [16: 90]

De Koran staat vol met dit soort opdrachten van Allah die rechtvaardig op aarde realiseren. Geen enkel wetboek en geen enkele ideologie zal bereiken wat de Koran kan bereiken, als de mensen zich eraan houden. Houd je dus vast aan de Koran, want wie tot de mensen van de Koran hoort, die zal tot de geliefden van Allah horen. Wie de Koran als leidraad neemt, zal geleid worden. Wie oplossingen voor zijn problemen in de Koran zoekt, zal geholpen worden en zijn problemen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Wie de Koran veelvuldig leest, zal de vruchten daarvan in het hiernamaals zien, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Reciteer de Koran, want hij zal op de Dag de Opstanding als een advocaat voor zijn metgezel (de Koranlezer) optreden.’ Hij heeft ook gezegd: ‘Lees de Koran, want hij zal zich op de Dag der Opstanding als een voorpleiter voor zijn metgezellen1 opstellen. Lees de twee stralende [Soera’s]: Al-Baqarah en Soerat Aali Imraan Zij zullen op de Dag der Opstanding komen alsof ze twee wolken of twee overkappingen of twee vogelzwermen met uitgestrekte vleugels zijn. En zij zullen hun metgezellen verdedigen.’ Overgeleverd door Moslim.

1 D.w.z. degene die de Koran veelvuldig reciteert en zich aan zijn voorschriften houdt.

Reciteer de Koran, beste moslims, en verlaat hem niet. Denk aan dit Koranvers: ‘En de boodschapper zal zeggen: ‘O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Koran verlaten.’ [25: 30] Ibn Abbaas heeft gezegd: ‘Als iemand de Koran niet één keer per maand helemaal uitleest, dan hoort hij tot degenen die de Koran hebben verlaten.’ Wees eerlijk broeder en zuster, wees eerlijk tegen jezelf en kijk of je hieronder valt of niet. De profeet (vrede zij met hem) heeft ons aangespoord om de Koran te reciteren en zei: ‘Wie één letter uit het Boek van Allah reciteert, krijgt één H’asanah ermee. Voor elke H’asanah is er een beloning van het tienvoudige. Ik zeg niet Alif Laam Miem is één letter, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Miem is een letter.’ [Overgeleverd door At-Tirmidzie]

Kortom, geef aandacht aan de Koran. Zorg ervoor dat je tot de mensen van de Koran hoort. Zorg ervoor dat je de Koran minimaal 1x per maand uitleest. Hou je aan de richtlijnen van de Koran en verlaat de Koran niet.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het vorige week gehad over deze eervolle gast, namelijk de maand ramadan. De maand ramadan die vol zit met goedheden en grote beloningen. De maand ramadan is een gezegende maand en alle daden die erin verrichten worden hebben ook meer waarde dan normaal.

Het geven van een gift in deze maand is niet hetzelfde als het geven van een gift in andere maanden. Allah heeft ook gezegd: ‘De gelijkenis van degenen die hun vermogen op het pad van Allah uitgeven, is zoals de gelijkenis van een graankorrel die zeven aren voortbrengt; in elke aar honderd korrels, en Allah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allahs (gunsten) zijn omvangrijk, (en Hij is) Alwetend.’ [2: 261]

De maand ramadan is een maand van vrijgevigheid. Het is een maand van het voeden van de armen. In deze maand dienen wij des te meer sympathie tonen voor de behoeftigen, want wij weten nu hoe zij zich voelen als de maag knort. Vrijgevigheid is iets goeds en onze profeet (vrede zij met hem) was daar een voorbeeld in. Hij (vrede zij met hem) was zeer vrijgevig en tijdens de ramadan was hij nog vrijgeviger.

Het is overgeleverd dat Ibn Abbaas heeft gezegd: ‘De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was de meest vrijgevige persoon. Hij was het meest vrijgevig in de maand ramadan, waarin Djibriel hem opzocht. Hij zocht hem ramadannacht op en leerde hem de Koran. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was zeker vrijgeviger (d.w.z. sneller in het vrijgevig zijn) dan een oncontroleerbare wind.’ (overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim) In een versie van imam Ahmed: ‘Niets werd hem gevraagd of hij gaf het.’

Het vasten van de maand ramadan is een oorzaak voor het vergeven van de zonden. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Wie de ramadan vast – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Erin gelovend: gelovend dat het de waarheid is en door Allah is verplicht gesteld. Erop hopend: duidt op de oprechte intentie en dat de vastende op de beloning van Allah hoopt en het niet vast om ermee bij de mensen te koop lopen.

Het vasten is een schild. Een schild tegen het begaan van zondes en tegen de hel op de Dag der Vergelding. Het ware vasten houdt je tegen om zonden te begaan en op de Dag des Oordeels zal het jou tegen de hel beschermen. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Het vasten is een schild. Wanneer een van jullie vast, dient hij geen obscene taal te gebruiken, niet te schreeuwen/ruziën en niet onwetend te handelen.’ [Al-Boekhaarie en Moslim]

Een van ander voordeel van het vasten is dat het vasten op de Dag der Opstanding voorspraak zal verrichten voor de vastende. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Het vasten en de Koran zullen op de Dag der Opstanding voorspraak voor de dienaar verrichten. Het vasten zal zeggen: ‘O mijn Heer, ik heb hem overdag van het voedsel en de lusten afgehouden; accepteer daarom mijn voorspraak voor hem.’ De Koran zal zeggen: ‘Ik heb hem weerhouden om s’ nachts te slapen; accepteer daarom mijn voorspraak voor hem.’’ Hij (de profeet) zei: ‘Hun voorspraak zal dan geaccepteerd worden.’’ [Ahmed, At-Tabaraanie en Al-H’aakim]

Het verrichten van het Taraawieh gebed met de imam totdat de imam klaar is. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Wie samen met de imam het nachtgebed verricht totdat hij – d.w.z. de imam – klaar is, voor hem zal er geschreven worden dat hij de hele nacht heeft gebeden.’ [Overgeleverd door o.a. Abu Daawoed] Bidt dus een uurtje met de imam mee en je krijgt de beloning alsof je de hele nacht hebt gebeden. Is dat niet makkelijk verdiend? Is dit niet voldoende om elke nacht samen met de imam het Taraawieh te verrichten? Vergeet niet dat het verrichten van de verplichte gebeden in de moskee veel belangrijker zijn.

Het is ook voorgeschreven om I3tikaf te verrichten in deze gezegende maand. I3tikaaf houdt in dat men langdurig in de moskee verblijft om helemaal vrij te zijn van de wereldse bezigheden en zich volledig te richten om het aanbidden van Allah. Het is in deze maand voorgeschreven om de Umrah te verrichten. Het is zelfs overgeleverd dat het verrichten van de Umrah in de ramadan gelijkwaardig is aan de bedevaart qua beloning. Dit houdt niet in dat degene die Umrah verricht in de ramadan niet meer op bedevaart hoeft. De bedevaart plicht blijft staan, maar qua beloning is de Umrah in de ramadan gelijk aan de beloning van de bedevaart.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, vrees Allah en weet dat een moslim altijd en overal verplicht is om Allah te aanbidden en te gehoorzamen. Allah heeft gezegd: ‘En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid (i.e. de dood) tot jou komt.’ [15:99] De situatie is zoals een van onze vrome voorgangers deze heeft beschreven. Hij zei: ‘Voor de daden van de moslim is er geen andere eindgrens dan de dood.’ De daden van moslim eindigen namelijk bij de dood.

Doe dus jullie best, broeders en zusters, en benut jullie tijd goed. Sommige periodes zijn belangrijker dan andere periodes. Het is daarom zeer verstandig om de waardevolle periodes goed te benutten. Een van deze waardevolle periodes is de maand ramadan. Jawel, het is de maand ramadan waarin de Koran is geopenbaard. Het is een zeer waardevolle tijd en deze waardevolle tijdsperiode is bijna aangebroken. Ontvang deze maand met open armen en met volle vreugde. Wees Allah dankbaar dat je deze maand mag meemaken. Vraag Allah om jou te helpen om nog meer goede daden tijdens deze gezegende maand te verrichten en vraag Hem ook om deze daden van jou te accepteren.

Beste dienaren van Allah, de maand ramadan kent vele deugden. De profeet (vrede zij met hem) heeft over deze maand gezegd: De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Wie de ramadan vast – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. Wie het nachtgebed (i.e. het Taraawieh-gebed) van de ramadan verricht – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden. Wie het nachtgebed van Laylatoe Al-Qadr verricht – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Deze maand bevat dus een nacht die beter is dan duizend maanden. Verspil jouw tijd niet in deze maand en wees niet zoals de ellendelingen die niet beter worden in deze gezegende maand. Zij die de heiligheid van deze maand niet in acht nemen en geen waarde aan deze maand hechten.

Beste moslim, toon berouw tot Allah en heb spijt van jouw zonden. Wees een praktiserende moslim voor de rest van jouw leven. Hopelijk zul je deze maand van de hel gered worden. In deze maand worden namelijk de deuren van het paradijs geopend, de deuren van de hel gesloten en de duivels vastgeketend. Allah heeft deze maand hoge status gegeven. Heb dus een hoge achting voor de ramadan!

Geachte broeders en zusters, voor vele mensen is dit een maand van verschillende lekkernijen. Zij doen hun best om de lekkerste etenswaren op tafel te krijgen. Wanneer zij dan veel gegeten hebben, dan zie je dat zij te lui zijn om te bidden en om andere aanbiddingen te verrichten. Een andere groep maakt van deze gezegende maand een maand van slapen en nietsdoen. Zij slapen het merendeel van de dag en verrichten de verplichte gebeden niet eens op tijd. Zij blijven ’s nachts wakker en brengen deze door met vermaak en het spelen van diverse spelletjes. Wanneer ze klaar zijn, gaan ze slapen en verrichten het ochtendgebed niet op tijd. Anderen zitten vlak voor het aanbreken van het Maghreb-gebed alvast aan tafel en verrichten het Maghreb-gebed niet in de moskee.

Deze groep mensen komen hun verplichtingen niet na en verrichten vele zondes tijdens de ramadan. Wees dus niet als hen, beste broeder en zuster.
Beste dienaren van Allah, het was de gewoonte van onze geliefde profeet (vrede zij met hem) om zich tijdens deze maand in te spannen. In de ramadan spande hij zich nog meer in. Hij legde vele zaken op zij en hield zich met het aanbidden van Allah bezig. Dit was ook hetgeen onze vrome voorgangers deden. Zij deden hun best om de ramadan zo goed mogelijk te benutten. Zij zorgden ervoor dat zij in de moskeeën verbleven en zeiden: ‘Wij beschermen onze vasten en belasteren niemand.’ Zij deden ook hun best om het Taraawieh-gebed in z’n geheel met de imam te bidden, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Als iemand samen met de imam het nachtgebed verricht totdat hij klaar is, dan zal er voor hem opgeschreven worden dat hij de hele nacht heeft gebeden.’ [Overgeleverd door o.a. Abu Daawoed en At-Tirmidzie]

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, weet dat Allah de Verhevene in de Edele Koran heeft gezegd dat Hij de situatie van een volk niet verandert totdat zij zichzelf veranderen. De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd dat er een tijd zal aankomen waarin de moslim die de islam trouw is vergeleken kan worden met degene die een brandende koolsteen in zijn hand heeft. Hij (vrede zij met hem) heeft ook gezegd dat er een tijd al aankomen dat de moslim langs een graf zal lopen en vervolgens vurig zal wensen dat hij in dat graf lag. Hij zal de dood wensen, niet omdat hij veel schulden heeft. Hij zal de dood wensen vanwege de vele misleidingen in die tijd.

Broeders en zusters, weet dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Haast jullie met het verrichtten van (goede) daden, voordat er fitan (beproevingen, misleidingen, verleidingen) zullen aanbreken zo donker als de nacht. Tijdens (die periode) zal iemand in de ochtend een moslim zijn en in de avond ongelovig worden, en zal hij in de avond een moslim zijn en in de ochtend ongelovig zijn. Hij verkoopt dan zijn geloof tegen enkele wereldse goederen.’

Wees op je hoede! Verkoop jouw religieusheid niet. Verkoop het hiernamaals niet voor de weelde van dit wereldse leven. Wees standvastig en hou je vast aan de voorschriften van de islam. Standvastigheid is een essentieel in dit wereldse leven. Wij moeten Allah constant smeken om ons standvastig te maken en dat wij blijven doorgaan met Hem aanbidden. Wij moeten Allah dag en nacht huilend smeken om ons te helpen vasthouden aan de islam en aan de Sunnah, want wij zijn omsingeld door misleidingen en verleidingen.

We zijn allemaal onderweg naar het graf. Elke dag komen we een stapje dichterbij. Besef dat goed en vergeet dat niet. We leven nou eenmaal in een zeer moeilijke tijd. Er is zoveel gemak en comfort en er zijn zoveel verleidingen en misleidingen dat het praktiseren van de islam moeilijker maakt. Maar, de beloning zal des te groter zijn. Wij dienen elkaar hiermee te helpen. We dienen samen ervoor te zorgen dat goedheid toeneemt. We moeten samen eraan werken om het kwaad te laten afnemen.

We zien dat eenieder deze collectieve verantwoordelijkheid verwaarloosd helaas en ervan uitgaat dat de ander het wel zal dragen. Welnee, zo is het niet!! We zijn namelijk met z’n allen verantwoordelijk voor onze samenleving. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Jullie zijn allemaal hoeders en jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten. Een man is thuis de hoeder en hij is verantwoordelijke over zijn ondergeschikten. De vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk over haar ondergeschikten. Jullie allemaal zijn hoeders en jullie allemaal zijn verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten.’

Broeders en zusters, we leven nu in de maand Sha3baan. Over 2 weken zal de ramadan aanbreken. De maand Sha’baan is een inleiding tot de maand ramadan en daarom is het goed om datgene te doen wat we in de ramadan ook doen, namelijk vasten, Koran reciteren en dergelijke aanbiddingen. De bedoeling hiermee is dat men zich goed op de ramadan voorbereidt. Om deze reden was de profeet (vrede zij met hem) gewoon om vaak in de maand Sha’baan te vasten. De profeet (vrede zij met hem) vastte dus vaak in deze gezegende maand. Dit is ook bevestigd door Aisha; de echtgenote van de profeet (vrede zij met hem). Zij heeft namelijk gezegd: ‘De meest geliefde maand bij de boodschapper van Allah om te vasten was Sha’baan. Hij plakte deze aan de maand ramadan.’

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over de onachtzaamheid waarin de meeste moslim verkeren en het verspillen van tijd.

Beste broeders en zusters in de islam, onachtzaamheid is een zeer gevaarlijke ziekte en helaas zijn de meeste moslim onachtzaam met betrekking tot hun religie. Dat wil zeggen: zij bekommeren zich niet om hun religieuze verplichtingen en hebben geen oog voor het hiernamaals dat met de dag dichterbij komt. Allah de Verhevene heeft in de Koran gezegd: ‘Voor de mensen is hun afrekening naderbij gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden. En er komt geen nieuwe vermaning van hun Heer tot hen of zij luisteren ernaar terwijl zij aan het spelen zijn. Achteloos zijn hun harten.’ [21: 1-3] Dat wil zeggen: de tijd dat de mensen afgerekend gaan worden, komt steeds dichterbij. Maar de mensen verkeren in onachtzaamheid doordat zij volledig met hun wereldse zaken bezig zijn en zich van het hiernamaals afwenden. Wanneer zij een vermaning van hun Heer te horen krijgen, dan luisteren zij ernaar terwijl zij aan het spelen zijn.

Wanneer wij om ons heen kijken dan zien we dat deze Koranverzen op vele moslims van toepassing zijn. Dat komt omdat zij het pad van Allah de rug hebben toegekeerd en totaal niet stilstaan bij het hiernamaals dat eraan zit te komen. Het is alsof zij niet geschapen zijn om Allah de Verhevene te aanbidden. Je zou zeggen dat zij geschapen zijn om hun lusten te volgen en hun genot te verzadigen. Dit is de situatie van de meeste mensen. We vechten om het wereldse. We werken voor het wereldse. Het wereldse leven is bij ons centraal geworden en de rest is bijzaak. Dit is onze situatie helaas.

De moslim moet goed beseffen dat hij een korte tijd heeft op deze aarde en dat hij die tijd niet mag verspillen. De moslim moet over zijn tijd waken zoals hij ook over zijn geld en zijn bezittingen waakt. Hij dient zijn tijd te benutten aan profijtelijke zaken die hem en zijn omgeving zullen baten. Laten we een kijkje nemen in de geschiedenis van onze vrome voorgangers om te zien hoe zij met hun tijd omgingen.

De metgezellen bijvoorbeeld hebben een heel goed voorbeeld hierin gegeven. Zo heeft de hoogwaardige metgezel Ibn Mas’oed gezegd: ‘Ik heb over niets meer spijt dan over de dag die voorbij is gegaan waarin mijn tijd om te leven minder is geworden en mijn beloning niet is toegenomen.’ Zij waren op hun hoede om geen tijd aan iets onbenulligs te verspillen en verrichten ijverig daden die hun profijt oplevert in het wereldse leven en in het hiernamaals. Zij zeiden bijvoorbeeld: ‘Een van de tekenen van de woede [van Allah over iemand] is dat [hij] zijn tijd verspilt.’ Zij zeiden ook: ‘Tijd is net een zwaard. Als jij hem niet breekt, breekt hij jou.’

De profeet vrede heeft ons ook aangespoord om onze tijd goed te benutten. Ibn Omar gezegd: ‘De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) pakte mij bij mijn schouders en zei: ‘Wees op deze wereld alsof jij een vreemdeling of een passant bent.’ Ibn Omar was vervolgens gewoon om het volgende te zeggen: ‘Als je de avond haalt, verwacht dan niet de ochtend te halen en als je de ochtend haalt, verwacht dan niet de avond te halen. Maak gebruik van jouw gezondheid voordat je ziek wordt en maak gebruik van jouw leven, voordat jouw dood aanbreekt.’

De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘Er zijn twee gunsten waar veel mensen verlies op lijden, namelijk gezondheid en vrije tijd.’ De mens wordt in deze overlevering vergeleken met een handelaar die iets zeer kostbaars verkoopt voor een onbenullige prijs.

Wees dus op je hoede. Wees verstandig en benut jouw tijd goed. Wees niet zoals het merendeel van de mensen die hun tijd aan onnozele dingen verspillen. Benut jouw tijd goed nu het nog kan!

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we hebben vorige week gesproken over het feit dat de Koran en de Sunnah veel aandacht hebben besteed aan de tijd en dat de moslim verantwoordelijk is voor de tijd die hij op deze aarde heeft doorgebracht. We zullen het vandaag hebben over het belang van de tijd.

Alle bewijzen uit de Koran en de Sunnah benadrukken het belang van de tijd en dat eenieder ondervraagd zal worden waaraan hij zijn tijd heeft besteed. Het is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De voeten van een dienaar zullen niet bewegen, totdat hij over vier zaken ondervraagd zal worden. Over zijn levensjaren; wat hij daarin heeft gedaan. Over zijn jongere jaren; hoe hij die doorgebracht heeft. Over zijn vermogen; hoe hij het heeft verzameld en waaraan hij het heeft besteed. Over zijn kennis; wat hij ermee heeft gedaan.’

Deze overlevering geeft dus aan hoe belangrijk de tijd is en dat wij allemaal daarover ondervraagd zullen worden. Vier hoofdvragen zullen ons gesteld worden. Twee daarvan gaan over de tijd. De ene vraag gaat over het leven in het algemeen en de andere gaat over de jonge jaren in het bijzonder. Tijdens de jongere jaren heeft de moslim de mogelijkheid om veel dingen te doen. Hij moet die gouden jaren goed benutten voordat hij bejaard is en niet meer of met moeite bepaalde aanbiddingen kan verrichten.

Een weldenkende persoon weet dus dat de tijd een geweldige gunst van Allah is. Iedere moslim dient uitgebreid stil te staan bij de tijd en dient de bijzondere kenmerken van de tijd te kennen. Dit is hard nodig zodat de moslim niet verstrikt raakt in het net der achteloosheid en continue dingen uitstelt. Wij zullen ter herinnering een aantal kenmerken van de tijd hieronder noemen:

1. De tijd gaat snel voorbij, dagen, weken en maanden vliegen snel voorbij. Wanneer men op het sterfbed ligt, zal hij pas beseffen hoe snel zijn leven voorbij is gegaan. Er is gezegd dat de Engel des Dood bij de profeet Noeh (vrede zij met hem) was gekomen om zijn ziel te nemen. Ter info: de profeet Noeh (vrede zij met hem heeft meer dan duizend jaar geleefd. De Engel des Dood vroeg aan hem hoe hij dit wereldse leven heeft ervaren. De profeet Noeh (vrede zij met hem) zei: ‘Het wereldse leven is als een huis met twee deuren. Door de ene deur ben ik naar binnengegaan en door de andere ben ik naar buiten gegaan.’ D.w.z. dat zijn leven snel voorbij is gegaan en dat het leek alsof hij door een deur naar binnen en door een andere naar buiten is gegaan.

2. De tijd die voorbij is gegaan, komt niet meer terug en kan niet ingehaald worden. Elke dag is een nieuwe kans. Als jij een kans niet goed hebt benut, dan is dat zeer onverstandig, want diezelfde kans komt nooit meer terug.

3. De tijd vliegt dus snel voorbij en komt nooit meer terug. Dit houdt dus in dat de tijd het meest kostbare bezit is. De tijd is dus veel kostbaarder dan goud en de rest van de edelmetalen. Tijd is goud is dus niet correct. Jouw leven is jouw tijd. Jouw leven is de tijd die jij doorbrengt vanaf de geboorte tot de dood. Al-H’asan Al-Basrie heeft hierover gezegd: ‘O zoon van Adam, jij bent slechts een verzameling dagen. Wanneer een dag voorbij is, is er een stukje van jou voorbijgegaan.’

Beste broeders en zusters, eenieder van ons zal op een gegeven moment beseffen hoe waardevol de tijd is, maar helaas zal dat voor de meeste mensen te laat zijn. Wees dus verstandig en benut jouw tijd goed. Wees niet zoals het merendeel van de mensen die hun tijd aan onnozele dingen verspillen. Benut jouw tijd goed en verricht goede daden nu het nog kan, zoals Allah heeft gezegd: ‘En geeft bijdragen van wat Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de dood tot een van jullie komt en hij dan zal zeggen: ‘Mijn Heer, had U mij maar nog een kort uitstel verleend, dan zou ik nog aalmoezen kunnen weggeven en tot de rechtschapenen horen.’ En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen. En Allah is [volledig] op de hoogte van hetgeen jullie doen.’ [63: 10-11]

Alle lof komt Allah toe. Beste moslimbroeders en –zusters, de ene na de andere dag gaat voorbij. Het ene na het andere jaar laten wij achter ons. Vorige week is een nieuw islamitisch jaar ingegaan. Dat houdt in dat we weer afscheid hebben genomen van een jaar; een jaar dat niet meer zal terugkomen. Wij weten ook niet of wij over een jaar nog in leven zijn, zodat wij de jaarlijkse balans kunnen opmaken. Wie weet, misschien horen wij komend jaar wel tot het verleden tijd en zijn wij wel een van de velen die dit jaar zullen sterven. Het is daarom verstandig om nu even stil te staan bij jouw daden.

Allah heeft de dag en de nacht geschapen, alsook de zon en maan, zodat wij de tijd kennen. Wij moslims houden ons aan de maankalender die helaas door veel mensen verwaarloosd is, terwijl onze aanbiddingen daaraan gekoppeld zijn. Het vasten van de maand ramadan is gekoppeld aan de maankalender, want de ramadan is de negende maand in het islamitische maankalender.

Het is overgeleverd dat de metgezellen aan de profeet (vrede zij met hem) vroegen waarom de maan in het begin in een sikkelvorm te zien is en daarna voller wordt, totdat het een volle maan wordt. En vervolgens wordt de maand weer slanker tot hij weer een maansikkel is. Toen de metgezellen deze vraag stelden, werd het volgende Koranvers geopenbaard: ‘Zij vragen jou over de nieuwe manen [d.w.z. de veranderingen van de maan]. Zeg: ‘Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en voor de bedevaart.’ [2: 189]

Dit Koranvers duidt erop dat de maan een teken voor de tijd is en dat we hierdoor weten wanner we moeten vasten, de bedevaart moeten verrichten en dergelijke aanbiddingen die aan de tijd gekoppeld zijn. Dit houdt ook in dat de maankalender de kalender is waar onze aanbiddingen aangekoppeld zijn. Veel mensen gaan hier de fout in bij bijvoorbeeld het betalen van de zakat. Zij hanteren een zonnejaar i.p.v. maanjaar, waardoor ze elk jaar de zakat een paar dagen te laat uitgeven.

Vasthouden aan de islamitische maanden is dus belangrijk. In het pre-islamitische tijdperk vervalsten de polytheïsten de religie van Ibraahiem (vrede zij met hem). Zij moesten zich ook aan de vier gewijde maanden houden, maar wanneer zij in een stammenstrijd verwikkeld waren en een van de vier gewijde maanden aanbrak, dan stopten zij niet met vechten. Tijdens de vier gewijde maanden is het trouwens verboden om oorlog te voeren. Zij stonden het vechten in die maand alsnog toe en verboden een andere daarvoor in de plaats.

Allah verbrak met de komt van de islam deze nare gewoonte van hen en openbaarde dit Koranvers: ‘Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden in het Register van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep.’ [9: 36] Vervolgens heeft Allah bepaald dat vier maanden daarvan een speciale status hebben. Deze vier maanden zijn de Gewijde maanden en dit zijn Rajab, Dzoe Al-Qi’dah, Dzoe Al-H’idjah en Moh’arram. Allah heeft gezegd: ‘Daarvan zijn er vier gewijd. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin dus geen onrecht aan.’ [9: 36]

Daarnaast is de tijd zeer belangrijk. Er zijn vele bewijzen uit de Koran en de Sunnah die het belang van de tijd benadrukken en dat eenieder ondervraagd zal worden waaraan hij zijn tijd heeft besteed. Het is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De voeten van een dienaar zullen niet bewegen, totdat hij over vier zaken ondervraagd zal worden. Over zijn levensjaren; wat hij daarin heeft gedaan. Over zijn jongere jaren; hoe hij die doorgebracht heeft. Over zijn vermogen; hoe hij het heeft verzameld en waaraan hij het heeft besteed. Over zijn kennis; wat hij ermee heeft gedaan.’

Deze overlevering geeft dus aan hoe belangrijk de tijd is en dat wij allemaal daarover ondervraagd zullen worden. Vier hoofdvragen zullen ons gesteld worden. Twee daarvan gaan over de tijd. De ene vraag gaat over het leven in het algemeen en de andere gaat over de jonge jaren in het bijzonder. Tijdens de jongere jaren heeft de moslim de mogelijkheid om veel dingen te doen. Hij moet die gouden jaren goed benutten voordat hij bejaard is en niet meer of met moeite bepaalde aanbiddingen kan verrichten.

Alle lof komt Allah toe en moge Allahs lofuitingen en vrede met onze profeet zijn, we hebben de vorige weken gesproken over elkaar aansporen tot geduld en elkaar standvastig maken, het hebben van hoge ambities. We hebben het vorige week gehad over nederigheid jegens Allah. Vandaag zullen we het hebben over het feit dat de Ummah actief moet worden. Eenieder dient voor deze religie te werken naargelang zijn vermogen.

We leven in een crisis en die crisis raakt ons allemaal. Het raakt de ouderen en de jongeren, de vrouwen en de mannen, de jongeren en de ouderen. Deze crisis gaat iedereen aan en iedereen heeft er last van en daarom moet eenieder aan het werk om uit deze crisis te komen. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘jullie zijn allemaal hoeders en jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten.’

Hij (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘De gelijkenis van de gelovigen met betrekking tot hun wederzijdse liefde, genade en medeleven is zoals dat van een lichaam. Wanneer een van de lichaamsdelen pijnlijk aanvoelt, dan zal de rest van het lichaam daaronder lijden in de vorm van slapeloosheid en koorts.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

De Ummah heeft mensen nodig die haar weer wakker maken. De Ummah heeft voorbeelden nodig die zij dan dient te volgen. De Ummah heeft zelfreflectie en bescheidenheid nodig om opbouwende kritiek te accepteren en van de fouten te leren. De Ummah moet weer aan het werken en dient onderling samen te werken. Zie het voorbeeld van ons profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen. Toen hij (vrede zij met hem) emigreerde samen met Abu Bakr was het Asmaa’ en Aicha de dochters van Abu Bakr die hielpen met de voorbereiding. Aicha was destijds nog een klein kind. Het was de jonge Abdullah zoon van Abu Bakr die voor hen in Mekka spioneerde en de nodige informatie doorspeelde. Het was Aamir Ibn Fuhairah, een schaapherder, die hun voetsporen wiste. En het was de jonge Ali die in het bed van de profeet (vrede zij met hem) sliep om de vijand te misleiden.

Zij allen hielpen mee om de emigratietocht van de profeet (vrede zij met hem) succes te maken. Zo dient de Ummah ook te zijn. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen de metgezellen tijdens de Slag Al-Khandaq. Al-Khandaq betekent greppel. De polytheisten vormden met verschillende stammen een alliantie en wilden samen met de joden de moslims in Medina aanvallen. De metgezellen besloten een greppel rondom medina te graven ter bescherming en gingen hard aan het werk. Sommigen groeven, anderen verplaatsen het zand, sommigen hielden de wacht. Zelfs Abdullah Ibn Oem Maktoem, die blind was, had een belangrijke rol. Hij kreeg de opdracht om Medina te besturen.

Jawel, eenieder hielp mee om de islam te verdedigen. Na de dood van de profeet (vrede zij met hem) brak er een crisis aan. Vele stammen keerden terug naar het ongeloof en stelden zich vijandelijk tegenover de moslim. Abu Bakr kreeg de leiding en stuurde diverse mensen naar diverse plaatsen om de orde te bewaren. Er werd zelfs een kleine leger naar de machtige Romeinen gestuurd terwijl zij hard nodig waren om Medina te verdedigen.

Kortom, beste broeders en zusters, we moeten opstaan. We moeten actief worden. We moeten werken voor deze religie; eenieder naargelang zijn vermogen. En we moeten voornamelijk onszelf reinigen, vasthouden aan de Koran en de Sunnah en het pad van de profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen volgen. De voorwaarde geldt namelijk nog steeds: ‘Als wij Allah, d.w.z. Zijn religie, helpen, dan zal Hij ons helpen.’

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben de vorige weken gesproken over elkaar aansporen tot geduld en elkaar standvastig maken, ambities hebben etc. We zullen het vandaag hebben over datgene wat als basis voor alles fungeert, namelijk nederigheid jegens Allah.

Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Vlucht daarom naar Allah. Waarlijk, ik [d.w.z. de profeet (vrede zij met hem)] ben door Hem naar jullie (gezonden) als een duidelijke waarschuwer (voor Zijn bestraffing). En neem geen andere god naast Allah. Voorzeker, ik ben voor jullie en op Zijn gezag een duidelijke (en oprechte) waarschuwer.” [51: 50-51]

De profeet (vrede zij met hem) heeft zijn metgezellen geleerd om geduldig en standvastig te zijn. Hij heeft hen geleerd terug te keren naar Allah in al hun situatie, om bij hem te klagen en bij niemand anders. Beklag doen bij Allah is een aanbidding, nederig naar Hem toe zijn is een geweldige daad. Een van de wijsheden achter tegenspoed en tegenslagen die de mensen treft, is dat het een lijmpoging voor de dienaar is. Tegenspoeden maken in de regel het hart zachter waardoor de dienaren zich sneller tot Allah wenden.

Zie het voorbeeld van de profeet (vrede zij met hem) nadat hij (vrede zij met hem) het zwaar te verduren had in Mekka en constant door hen tegengewerkt werd, week hij uit naar een andere stad die At-Taaif heette. Hij ging daar verder met het oproepen van de mensen tot de islam. De reactie van de inwoners van At-Taaif was zeer droevig. Zij riepen hun kinderen, hun dwazen en hun slaven om de profeet (vrede zij met hem) met stenen te bekogelen.

Hij wendde zich heel nederig tot Allah en deed beklag bij hem. Hij zei o.a.: ‘O Allah, bij U doe ik mijn beklag over mijn zwakte, mijn onmacht en dat ik makkelijk te vernederen ben door de mensen. O Meest Barmhartige, U bent de Heer van de zwakkere en U bent Mijn Heer. Aan wie levert U mij over? Aan een verre iemand die mij aanvalt? Of aan een vijand aan wie U macht over mij hebt gegeven? Als U niet boos op mij bent, dan maakt het voor mij allemaal niets uit. Maar Uw genade is beter voor mij.’ Etc. De moslims dienen deze smeekbede te leren en hun kinderen te laten leren.

Allah stuurde vervolgens een engel naar hem, die verantwoordelijk is over de bergen. De engel zei tegen de profeet (vrede zij met hem) dat Allah hem gestuurd had. De engel zei tegen dat als hij (vrede zij met hem) het zou willen, dan zou de engel de stad At-Taaif tussen twee bergen te verpletteren. De profeet (vrede zij met hem) weigerde dit en zei: ‘Nee, wellicht zal Allah uit hen nageslacht mensen voortbrengen die ‘laa Ilaah illa Allah’ zeggen.’ Hij nam geen wraak op hen maar wenste juiste het goede voor hen. Dit is ook hetgeen de moslims voor de ongelovigen moeten willen: het goede, want anders zal de eeuwige hel hun eindbestemming zijn.

Vlak voor de Slag van Badr leerde de profeet (vrede zij met hem) ons ook hoe we nederig tegen Allah dienen te zijn. Hij wendde zich wederom nederig tot Allah en verrichtte smeekbedes de nacht voor het slagveld. Het was immers een kritieke slag. Het was erop of eronder. De slag bij Badr heeft de geschiedenis verandert.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het de vorige weken gehad over elkaar aansporen tot geduld en elkaar standvastig maken. We hebben het ook over eenheid en broederschap gehad. We zullen het vandaag hebben over een ander optimisme en het streven van hoge ambities.

Broeders en zusters, we leven in een tijd waarin de Ummah zeer zwak is en achteraan de rij staat. De islamitische natie stelt op het wereldtoneel niet zo veel voor. Dat komt vooral door onszelf. We hebben geen ambities om de beste te zijn. Geen ambitie om vooraan in de rij te staan. Onze ambities zijn platgebombardeerd. Voordat een land een oorlog wil beginnen, probeert zij eerst de ambities en de vastberadenheid van de tegenstander te verbreken. En dit is ook bij ons gebeurd. Onze tegenstander had een lange termijn plan waarin ze o.a. de hoge ambitie van de islamitische natie verbreken en haar angst ingepraat.

Wij moeten met z’n allen dit omdraaien door gebruik te maken van de Koran, de overlevering uit de Sunnah en de verhalen uit onze rijke geschiedenis om die ambities aan te wakkeren. Zo heeft Allah in de Koran gezegd: ‘O, jullie die geloven! Wat mankeert jullie dat wanneer er tot jullie wordt gezegd: “Rukt uit op de Weg van Allah,” jullie bezwaard op de grond zakken? Zijn jullie meer verheugd met het leven van deze wereld dan dat van het Hiernamaals? Gering is het vermaak van het leven van deze wereld, als je het met dat van het Hiernamaals vergelijkt.’ [9: 38]

Onze geschiedenis staat vol met heldenverhalen van de profeet (vrede zij met hem), de metgezellen en degenen na hen. De historicus Ibn Kathier heeft in zijn boek vermeld dat in het jaar 7 na de Emigratie een moslimleger, bestaand uit 3000 soldaten, marcheerde richting Jordanië. Ze zouden tegen de Romeinen en hun geallieerden vechten. Hun enorme leger bestond uit 200 duizend man. Toen de metgezellen die aantallen hoorden, zeiden ze tegen elkaar: ‘Laten we iemand naar de profeet (vrede zij met hem) sturen. Wellicht stuurt hij meer manschappen of hij geeft ons een bevel en wij voeren die uit.’

Toen Abdullah Ibn Rawaah’a dat hoorde, stond hij op en zei: ‘Mijn volk, bij Allah, dat geven wat jullie haten is ook datgene waarvoor jullie zijn gekomen, namelijk het martelaarschap. We vechten niet tegen de mensen aantallen of wapenarsenaal. Wij vechten tegen hen met deze religie waarmee Allah ons bevoorrecht heeft. Ruk uit, want het is een van de twee goeden: de overwinning of het martelaarschap.’ Deze speech moedigde de mensen aan en zij zeiden: ‘Abdullah Ibn Rawaah’a heeft de waarheid gesproken. Vervolgens liepen zij door en kwamen ze als winnaars uit die strijd.

In de 7de eeuw na de Emigratie werd Bagdad volledig verwoest door de Tataren die uit Mongolië kwamen. Bagdad was een wereldstad in die tijd en was de hoofdstad van het islamitische kalifaat. Zij hadden in een mum van tijd grote stukken land veroverd. Het waren wreedaards die alles verwoesten wat ze tegenkwamen. Hun missie was de mensen uitroeien. De verhalen over hun bereikten Ash-Shaam gebied en de mensen raakten in paniek. Zij vluchten weg en veel mensen waren ervan overtuigd dat de Tataren onverslaanbaar waren. Zij dachten dat het Ja’djoedj en Ma’djoedj waren.

Vele gouverneurs gaven zich over en kocht zich vrij door grote geldbedragen aan de Tataren te geven. Vervolgens richtte Hulaku Khan tot Egype. Hij wilde dat land ook veroveren en stuurde een brief naar de sultan van Egypte waarin hij hem beveelt om over te geven. De sultan riep zijn generaals en gouverneurs bijeen en vroeg hen om advies. Sommige adviseerden hem om zich over te geven, andere adviseerden hem om te vluchten. Hij werd boos en zei: ‘O generaals, jullie teren al een tijd op de islamitische schatkist en jullie zijn nu bang voor de strijd?

Ik ga naar hen toe. Wie het welbehagen van Allah wenst kan mij volgen en wie dat niet wil mag naar huis. Allah kent mijn situatie. De levens en de eer van de moslim en moslima is de verantwoordelijkheid van de achterblijvers.’ Vervolgens rukte hij met zijn leger uit en kwam het tot de beroemde slag van ‘Ain Jaloet. Dat was een van de meest beslissende slagvelden uit de geschiedenis van de moslim. Hadden de moslims verloren dan had de wereld destijds er anders uitgezien.

Beste broeders en zusters, wij mogen niet afzwakken ondanks alles. Wij moeten de moed hoog houden. Wij moeten de rijen sluiten en weer een eenheid vormen, zodat we tegenstand kunnen bieden aan onze vijanden.

Jaar 2023

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over hoe de beste gemeenschap ooit, de gemeenschap van de metgezellen, werd gecreëerd. Allah heeft over hen gezegd: ‘En zij [d.w.z. Al-Ansaar] die eerder dan hen [d.w.z. Al-Muhaadjiroen] [in Medina] woonden en voor [de Emigratie] het geloof hadden aangenomen, [zij] houden van hen die naar hen emigreerden. Zij [Al-Ansaar] ondervinden in hun binnenste geen jaloezie vanwege wat hun [Al-Muhaadjiroen] is gegeven en zij verkiezen hen boven zichzelf ook al hebben zij het zelf nodig. En wie voor de eigen hebzucht behoed wordt, zij zijn het die succesvol zullen zijn.’ [59: 9]

In dit Koranvers heeft Allah gesproken over de beste gemeenschap ooit. De gemeenschap die door de profeet (vrede zij met hem) in een korte tijd is gecreëerd. Weet dat de gemeenschap van Al-Ansaar verdeeld was. Verdeeld in voornamelijk twee groep: de stammen Al-Aws en Al-Khazradj. Deze twee stammen waren tot het bot verdeeld en vochten vaak een gewapende stammenstrijd uit. Na de komst van de islam en na de emigratie van de profeet (vrede zij met hem) naar Medina veranderde deze gemeenschap. Het werd een hechte gemeenschap die voor elkaar klaar stond i.p.v. tegen elkaar te vechten.

Sterker nog, de islamitische inwoners van Medina, die Al-Ansaar [de helpers] worden genoemd, hielden van hun broeders die naar hen waren geëmigreerd. Hun broeders, Al-Muhaadjiroen [de Emigranten] hadden bijna al hun bezittingen in Mekka achtergelaten. Ze kwamen in Medina aan en hadden geen huis en geen bezittingen. Al-Ansaar vingen hen voortreffelijk op en deelden hun bezittingen met hen.

De profeet (vrede zij met hem) heeft hard gewerkt om de beste gemeenschap ooit te creëren. Hij heeft van een verdeelde gemeenschap een hechte gemeenschap gemaakt die ook nog eens in staat was om een grote groep moslims op te vangen die uit hun stad was gevlucht. Deze hechtheid was dus niet zomaar tot stand gekomen en was gebouwd op twee pilaren.

De eerste pilaar het geloof in Allah en het verwerpen van alle kreten die de moslimeenheid schaden. De tweede pilaar is broederschap en de beste maatschappij die deze broederschap heeft verwezenlijkt en het hoogste vorm van broederschap heeft bereikt, is de maatschappij die de profeet (vrede zij met hem) heeft gecreëerd. De samenleving voor de komst van de islam bestond uit tribalisme. Er was veel stammenstrijd, veel discriminatie en verdeeldheid. Nadat de profeet (vrede zij met hem) zich in Medina vestigde, legde hij de basis voor een hechte islamitische gemeenschap aan. Hij bouwde de Profetische Moskee en verbroederde tussen Al-Muhaajiroen (de Emigranten) en Al-Ansaar (de Helpers).

Deze verbroedering zorgde ervoor dat er geen vorm van separatie overbleef, zoals de verschillen op basis van stam, huidskleur, nationaliteit en dergelijke verschillen. Geen enkele moslim was beter dan de andere moslim, behalve op basis van Godsvrees en vroomheid. Dat zijn de maatstaven die gehanteerd worden om te bepalen wie beter is. De moslims in Medina waren echte broeders van elkaar. Zij hielden van elkaar en offerden zich voor elkaar op. Anas Ibn Maalik vertelt ons over een hoogstaand voorbeeld van broederschap dat toen in Medina plaatsvond. Hij zei: ‘Toen Abdurrahmaan Ibn ‘Awf in Medina kwam, verbroederde de profeet (vrede zij met hem) hem met Sa’d Ibn Ar-Rabie’.

Sa’d Ibn Ar-Rabie’ was een van de rijkste inwoners van Medina en had twee vrouwen. Hij zei tegen Abdurrahmaan Ibn ‘Awf: ‘Ik zal de helft van mijn rijkdom met jou delen. Ik heb twee vrouwen. Kijk welk van de twee jij mooi vindt. Ik zal van haar scheiden zodat jij met haar kunt trouwen.’ Abdurrahmaan zei tegen hem: ‘Moge Allah jouw rijkdom en jouw gezin zegenen. Vertel mij waar de markt is?’ vervolgens bedankte Abdurrahmaan hem voor zijn aanbod. Vervolgens ging hij naar de markt. Hij kocht wat en verkocht het weer door, totdat hij wat geld bij elkaar spaarde. Het duurde niet lang voordat hij trouwde en tot de rijke inwoners van Medina behoorde. Deze overlevering van Anas is in Sahieh Al-Boekhaarie en Sahieh Moslim verhaald.

Elke daad en elke woord die deze broederschap schade toebrengt, is door de islam verboden. Allah heeft over broederschap gezegd: ‘En de gelovige mannen en de gelovige vrouwen zijn elkaars bondgenoten. Zij gebieden het goede en verbieden het verwerpelijke, onderhouden het gebed, betalen de zakat en gehoorzamen Allah en Zijn Boodschapper. Zij zijn het die Allah zal begenadigen.’ [9: 71]

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De [ene] moslim is de broeder van de [andere] moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek en minacht hem niet. […] Alles van een moslim is verboden voor de andere moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.’ De islam heeft iedere persoon zijn rechten toegekend die hij of zij verdient. De drie hoofdzakelijke rechten zijn: de bescherming van de bezittingen, het bloed [d.w.z. het leven] en de eer. Het is zoals de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Alles van een moslim is verboden voor de andere moslim: zijn bloed, zijn bezittingen en zijn eer.’ Door deze drie basisrechten te beschermen, kan men een hoogwaardige gemeenschap opbouwen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de islamitische natie maakt een zware beproeving mee. Ze weten allemaal wat er gaande is en dit doet ons allen veel pijn. Dit zijn zware tijden voor ons allen en we moeten elkaar aanmoedigen om standvastig te blijven.

Weet dat in moeilijke tijden de mensen in het algemeen meer steun zoeken in de religie. Allah heeft gezegd over de Farao: ‘Toen de verdrinking hen bereikte, zei de Farao: ‘Ik geloof dat er geen god is dan Degene waarin de Kinderen van Israël geloven en ik behoor tot hen die zich hebben overgegeven (aan Allah).’ [10:90] Dit zei hij nadat hij zijn leven lang beweerde een god te zijn en als een tiran leefde.

Dit is ook een vorm van genade van Allah. Hij beproeft hen met tegenslagen en crisissen, zodat zij terugkeren tot Allah. Allah heeft gezegd: ‘Waarlijk, Wij hebben aan vele volkeren vόόr jou (Boodschappers) gestuurd. En Wij hebben hen met armoede en met rampen getroffen, zodat zij zich nederig [tot Allah] wenden.’ [6: 42]

Het is ons plicht met zijn allen, de ene meer dan de ander, om elkaar standvastig te maken en onze Iemaan versterken. Grijp deze moeilijke periode juist aan de mensen uit te nodigen tot Allah, hen aan te sporen om standvastig te worden. Dit is de tijd ervoor. Weet dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd dat de beste mensen degenen zijn die het meest profijtelijk zijn voor anderen. Hij heeft ook gezegd dat: ‘Degene die een ander op een goede daad wijst, is zoals degene die de desbetreffende goede daad verricht.’

Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) op een nacht opstond en zei: “Subhan Allah! Hoeveel kwellingen zijn er vanavond neergedaald en hoeveel schatten zijn er onthuld! Ga en maak de bewoonsters van deze woningen (zijn vrouwen) wakker (voor de gebeden) Een goedgeklede (ziel) in deze wereld kan naakt zijn in het Hiernamaals.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie]

De grote Hadithgeleerde Ibn Hajar heeft gezegd in zijn uitleg van deze overlevering: ‘Deze Hadith duidt erop dat het aanbevolen is om het gebed te verrichten wanneer iets kwaadaardigs gebeurt.’ [2: 45] Het was ook de gewoonte van de profeet (vrede zij met hem) om zich tot het gebed te richten wanneer zich een ernstige zaak voordoet.’ Het is ook overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Het verrichten van aanbidding in tijden van Al-hardj is zoals emigreren naar mij.’ De metgezellen vroegen wat Al-hardj is en hij zei: ‘het moord.’ Dus in gewelddadige tijden is het sterk aanbevolen om zich te storten op aanbidding.

De moslim moet standvastig zijn en dat ook uitstralen. Als hij niet in staat is om anderen te beïnvloeden dan dient hij zelf niet van het rechte pad af te wijken. Geduld en bedaardheid, dat zijn de eigenschappen die de moslim door tegenslagen kunnen slepen. Geduld is het sleutelwoord. Geduld is een van de beste eigenschappen die de moslim kan hebben. Het is daarom niet vreemd dat Allah ons aangespoord heeft om geduldig te zijn. Wie iets wil bereiken, moet geduldig blijven. Allah heeft ook gezegd: ‘En zoek hulp door middel van geduld en het gebed.’ [2: 45] D.w.z. maak gebruik van geduld en het gebed om jullie doelen te bereiken en om standvastig te blijven.

Beste moslim, wees niet zoals het merendeel van de mensen die ongeduldig raken bij de kleinste tegenslag, zoals Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, de mens is geschapen met een ongeduldige en begerige aard. Als het kwaad hem treft, is hij vol weeklagen. En als het goede hem treft, is hij vrekkig. Behalve degenen die het gebed onderhouden.’ [70: 20-23] Zo’n type is zeer begerig en zeer ongeduldig als een tegenslag hem raakt.

De medicijn hiervoor is het geloof in de Qadar van Allah. De moslim, en dit geldt voor iedereen, heeft niks in zijn eigen handen, zoals Allah heeft gezegd: ‘Zeg: ‘Allah heeft de gehele zeggenschap.’ [3: 154] De moslim dient de knop om te draaien en zichzelf geduld aan te praten en te hopen op de beloning van Allah. De gelovige dient deze gedachtengoed thuis en onder de mensen te verspreiden, zodat onvrede en angst voor de toekomst zullen verdwijnen. De gelovige dient ook zijn verplichtingen na te komen en veel vrijwillige aanbiddingen te verrichten. Weet dat de tegenspoed die jou heeft getroffen staat niet in de verhouding met de voorspoed die je hebt meegemaakt. Denk hier goed over na.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, vorige week hebben we het gehad over de instrumenten voor het behalen van de overwinning. We zullen het vandaag hebben over standvastigheid en hoe belangrijk dat is in tijden van tegenspoed en misleiding.

Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Haast jullie met het verrichten van (goede) daden, voordat er fitan zullen komen zo duister als de nacht. Tijdens (die periode) zal iemand in de ochtend een moslim zijn en in de avond ongelovig worden, en zal hij in de avond een moslim zijn en in de ochtend ongelovig zijn. Hij verkoopt dan zijn geloof tegen enkele wereldse goederen.’ [Overgeleverd door imam Moslim]

Al-Fitan betekent rampen, tegenspoed, misleidingen, verleidingen etc. Er zal een tijd komen die bol staat van al-fitan. Deze al-fitan zal de gelovige versterken en de hypocriet blootstellen. In moeilijke tijden komt de ware aard van de mens naar boven. Wie goed en oprecht is, zal goed en oprecht zijn. Wie zijn hypocrisie en bedrag verbergt in goede tijden, zal door de mand vallen in moeilijke tijden.

Al-Fitan is zoals een bosbrand die alles verwoest, maar de grond zal wonderbaarlijk daarna vruchtbaarder zijn. Al-Fitan is zoals een zware griep met hoge koorts. Het reinigt de moslim van zijn zonden. Sommige onbehagen zaken brengen voordelen met zich mee, zoals Allah heeft gezegd: ‘Het strijden is jullie opgelegd hoewel jullie er een afkeer van hebben. Wellicht verafschuwen jullie iets, terwijl het juist goed voor jullie is, en wellicht houden jullie van iets, terwijl het juist slecht voor jullie is. En Allah weet het en jullie weten het niet.’ [2: 216]

Het is ons plicht met z’n allen om standvastig te blijven en elkaar aan te sporen om standvastig te blijven. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘O, jullie die geloven! Wanneer jullie op een leger stuiten, blijf dan standvastig en gedenk Allah veelvuldig, zodat jullie zullen slagen.’ [8: 45] De profeet (vrede zij met hem) heeft ons een aantal zaken over Ad-Dadjaal vertelde en spoorde ons vervolgens aan om standvastig te blijven.

Standvastigheid is een essentieel in dit wereldse leven. Wij moeten Allah constant smeken om ons standvastig te maken en dat wij blijven doorgaan met Hem aanbidden. Wij moeten Allah dag en nacht huilend smeken om ons te helpen vasthouden aan de islam en aan de Sunnah, want wij zijn omsingeld door misleidingen en verleidingen.

Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) vaak deze smeekbede zei: ‘O Hij Die de harten laat omslaan, laat mijn hart standvastig aan Uw religie vasthouden.’ [Overgeleverd door At-Tirmidzie] Als de profeet (vrede zij met hem) dit zegt, wat moeten wij dan nog zeggen? Standvastigheid en volharden in het verrichten van goede daden is de sleutel tot succes.

Wie goede daden in het verleden heeft verrichten, dient Allah daarvoor te bedanken. Hij moet zeker niet het gevoel hebben dat hij het op eigen kracht heeft gedaan. Wie dat denkt is zondig en loopt grote gevaar dat zijn daden vruchteloos worden. Wie in het verleden zijn tijd met zondes heeft doorgebracht, dient enkel zichzelf de schuld te geven van zijn dwaasheid. Hij moet ook snel berouw tonen en terugkeren tot Allah. Het gaat erom hoe je zal eindigen in dit wereldse leven. Niemand weet hoe zijn einde zal zijn, maar het is wel zo dat het tot de gewoonte van Allah hoort dat een persoon zal eindigen met hetgeen hij gewend was te doen in zijn leven.

De dagen vliegen voorbij en de tijd tikt weg. Vandaag ben je d’er maar morgen misschien niet. Zo gaat het met de dagen en de maanden. Elke dag komt de mens dichter bij zijn eindpunt in deze wereld. Elke dag die voorbijgaat, is een dag dichter bij de dood. Niemand van ons weet wanneer zijn laatste dag aanbreekt. Wat ook hét moment is waarop de tijd om goede daden te verrichten ten einde komt. Vanaf dat moment is het einde verhaal en is er geen kans op terugkeer naar de wereld om dingen recht te zetten.

Wees dus standvastig! Dat is ons advies aan de moslims. Allah heeft in de Koran tegen Zijn profeet (vrede zij met hem) gezegd: ‘En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid (i.e. de dood) tot jou komt.’ [15:99] D.w.z. blijf standvastig in het aanbidden van Allah tot aan jouw dood. Dit is een bevel van Allah aan Zijn profeet (vrede zij met hem) en aan ons. Dit is ook wat de profeet (vrede zij met hem) een van de metgezellen adviseerde, toen deze hem om advies vroeg.

Kortom, het volharden in het verrichten van goede daden is een van de kenmerken van de gelovigen en is iets waar Allah van houdt. Aisha heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die continue verricht worden, al zijn ze gering in aantal.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] Allah de Verhevene houdt dus van daden die continu verricht worden, ook al zijn deze gering in aantal.

Alle lof komt Allah toe en moge Allahs lofuitingen en vrede met onze profeet zijn, alsook met zijn familieleden en metgezellen. We hebben vorige week de vraag behandeld: waarom hebben wij niet de overhand terwijl wij ons op het juiste pad bevinden? De vraag hebben we beantwoord door vast te stellen dat wij niet voldoende aan de voorwaarden die Allah ons geschept heeft.

Vandaag zullen we het hebben over het feit dat Allah de onrechtplegers uitstel geeft en dat de onrechtplegers niet zullen ontkomen aan hun verdiende loon. Jawel, Allah geeft de onrechtplegers uitstel, een periode van bezinning om vergeving voor hun daden te vragen. Dit hoort tot zijn Oneindige Barmhartigheid. God, Allah dus, straft niet meteen, zoals valselijk beweerd wordt.

Zie het voorbeeld van de Farao. Hij was een van de grootste tirannen die ooit op aarde hebben gelopen. Deze man heeft vele vreselijke misdaden begaan, maar desondanks heeft Allah Moesaa en Haaroen naar hem gestuurd, zodat hij tot bezinning kan komen. Allah heeft tegen Moesaa en Haaroen (vrede zij met hen) gezegd: ‘Ga jullie twee naar Farao, want hij heeft werkelijk alle grenzen overschreden.’ En spreek vriendelijk tot hem. Wellicht zal hij de vermaning aannemen of Allah vrezen.’ [20: 43-44]

Zie deze mooie Koranverzen. We hebben het wel over de Farao! Hij die beweerde een god te zijn en aanbeden moet worden! Maar de Farao weigerde uit hoogmoed om Moesaa (vrede zij met hem) te volgen, waarna hij door Allah bestraft werd met de verdrinkingsdood. Het goede einde komt de gelovigen toe. Vroeg of laat.

Allah heeft in de Koran vele verhalen verteld over de vroegere profeten en hun volkeren. We lezen in de Koran dat elke volk hun profeet (vrede zij met hem) verloochende, afgezien van degenen die door Allah begunstigd zijn met het geloof. We lezen ook hoe het die volkeren verlopen is. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Hun Boodschappers zeiden tegen hen: “Wij zijn slechts mensen zoals jullie, maar Allah schenkt Zijn genade aan wie Hij wil van Zijn dienaren. Het is niet aan ons om jullie een bewijs te geven behalve met de toestemming van Allah. En op Allah alleen leggen de gelovigen hun vertrouwen.’ En waarom zouden wij ons vertrouwen niet bij Allah leggen want Hij heeft ons zeker geleid op onze wegen. En wij zullen zeker geduldig alle kwetsuren verdragen die jullie ons toebrengen, en laat daarom zij die vertrouwen hebben, hun vertrouwen op Allah stellen.” [14: 11 -12]

Dit was het antwoord van de gelovigen. Bescheiden, niet hoogmoedig, vriendelijk etc. maar wat was het antwoord van de tegenpartij? Zij die niet in Allah wilden geloven en uit hoogmoed de boodschap van hun profeet (vrede zij met hem) negeerden. Zij zeiden: ‘En degenen die ongelovig waren zeiden tot hun Boodschappers: “Zeker, wij zullen jullie het land uit jagen, of jullie moeten tot onze godsdienst terugkeren.” Toen openbaarde hun Heer hen: “Waarlijk, Wij zullen de onrechtvaardigen vernietigen. En voorwaar, Wij zullen er voor zorgen dat jullie in het land na hen wonen. Dit is voor degene die vreest voor Mij te staan en die Mijn waarschuwing vreest.’ [14: 13-14]

De moslims dienen meer hun best te doen om zichzelf en hun omgeving te verbeteren, want Allah verandert de situatie van een volk niet totdat zij hun situatie zelf veranderen. Dat wil zeggen: Hij zal de situatie van een volk niet veranderen naar een goede situatie, totdat zij hun situatie veranderen naar een omgeving waarin Allah gehoorzaamd wordt. De moslims zullen nooit macht, overwinning, welvaart en veiligheid krijgen totdat zij zichzelf verbeteren en het zondigen en het volgen van de begeerte verlaten.

Beste moslims, de geschiedenis staat vol met leringen en leerzame lessen over voorgaande volkeren en individuen. De geschiedenis staat vol met verhalen over rampen en onrusten en de afloop van elke onrechtpleger. Daarom moeten wij leringen trekken uit andermans verhalen en mogen wij niet een les zijn voor anderen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, velen van ons vragen zich af waarom Allah de Verhevene ons de overwinning niet schenkt? Waarom zijn wij de verliezende partij terwijl wij ons op de Waarheid bevinden. Dit is een vraag die velen bezighoudt.

Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Echter, de macht en de glorie komen Allah, Zijn boodschapper en de gelovigen toe, maar de hypocrieten weten het niet.’ [63: 8] Allah heeft ook gezegd: ‘En het is en was Onze plicht de gelovigen te helpen.’ [30: 47]

Dit is een belofte van Allah en Allah maakt Zijn belofte altijd waar. Waar ligt het dan aan? Zijn wij dan geen moslims en waarom worden wij niet geholpen? Het antwoord is duidelijk: wij hebben nog niet voldaan aan de voorwaarden om geholpen te worden. Wij dienen namelijk echte moslims te zijn, echte gelovigen. Allah heeft over de islamitische natie gezegd: ‘Jullie zijn de beste natie die er voor de mensen is voortgebracht. Jullie gebieden namelijk het goede, verbieden het verwerpelijke en geloven in Allah.’ [3: 110]

Hebben wij deze eigenschappen op dit moment? Verrichten wij het goede en gebieden wij de mensen dit? Blijven wij weg van het verwerpelijke en verbieden wij het? Het antwoord is duidelijk en de werkelijkheid is helaas niet zoals die hoort te zijn. Willen wij weer de overhand hebben en de beste en machtigste natie zijn, dan dienen wij terug te keren naar hetgeen waarop de profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen zich op bevonden.

Het is overgeleverd in een Hadith Qudsie dat Allah heeft gezegd: ‘Telkens wanneer Ik de neiging heb om de aardbewoners te straffen, kijk ik naar de bezoekers van Mijn huis en degenen die elkaar liefhebben omwille van Mij en degenen die in de nachtelijke uren Mij om vergeving vragen. En vervolgens hou Ik de bestraffing van de aardbewoners door hen tegen.’

Beste broeders en zusters, door het bezoeken van de moskee wordt de bestraffing tegengehouden. Bezoekt de Ummah de moskee veelvuldig? Zijn de moskee meer gevuld dan cafés, parken, winkelcentra etc.? Mensen kunnen uren in de café zitten, terwijl ze, als ze al naar de moskee komen, dat haastig doen. Ze komen snel en laat en gaan snel weer weg. Paar minuten in de moskee zijn hen te veel. Alsof ze in de gevangenis zijn en er snel weer uit moeten. Vergelijk dit met het verdrijven van de tijd in de moskee.

In deze Hadith Qudsie wordt ook de liefde omwille van Allah naar voren gehaald. Waar zijn degenen die elkaar kennen en liefhebben enkel omwille van Allah. Dit is iets wat aan velen van ons voorbijgaat, namelijk liefhebben omwille van Allah. Dit is de deur naar het goede. Dit brengt zoveel goeds met zich mee!

We kunnen een voorbeeld nemen aan de moslimgemeenschap ten tijde van de profeet (vrede zij met hem). Ze hielden van elkaar omwille van Allah. Ze hielpen elkaar. Het was een kleine en hechte gemeenschap en Allah maakte hen tot het machtigste natie. Maar ze hebben wel een paar nederlagen geleden, zoals tijdens de Slag bij Uhud. Zeventig metgezellen vonden daar de dood. Wat was de oorzaak? Één misstap was de aanleiding hiervoor. Een groep wachters verlieten hun post en waren daarmee ongehoorzaam aan de profeet (vrede zij met hem) en dat resulteerde tot een nederlaag met verregaande gevolgen. Één misstap! Één!

Een andere nederlaag was tijdens de Slag bij Hunein. Sommige moslims, en dat waren voornamelijk nieuwe bekeerlingen, zeiden: ‘Wij zullen vandaag zeker niet verliezen vanwege onze grote aantallen.’ Ze vergaten dat grote aantallen er niet toedoen, en dat de overwinning enkel van Allah komt. De moslims verloren hierdoor in het begin maar uiteindelijk hadden ze de vijand verslagen. Dit is een regel van Allah en de regels van Allah gelden altijd. Zelfs wanneer de profeet (vrede zij met hem) zich in de frontlinie bevindt. Houden wij ons vast aan de wetten van Allah dan komt het goed met ons en zo niet dan zal deze ellende waarin wij ons bevinden alleen maar erger worden.

Alle lof komt Allah toe en moge Allahs lofuitingen en vrede met onze profeet zijn, alsook met zijn familieleden en metgezellen. We zullen het vandaag hebben over de onrechtplegers en hun slechte einde.

Allah de Verhevene heeft voor Zichzelf en voor ons onrecht verboden. Hij zei in een Hadith Qudsie: ‘O Mijn dienaren, Ik heb onrecht voor Mijzelf verboden en heb dit onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dus geen onrecht aan.’ Overgeleverd door imaam Moslim. Allah de Verhevene heeft in de Edele Koran verteld dat Hij niet van de onrechtpleger houdt en dat de onrechtpleger niet zal slagen en dat hij uiteindelijk ten onder zal gaan. Hij (Verheven is Hij) zei: ‘En voor de onrechtvaardigen zullen er geen helpers zijn.’ Allah heeft de onrechtpleger bedreigt met een slechte afloop en zei: ‘En degenen die onrecht pleegden zullen te weten komen naar welke plaats zij zullen terugkeren.’

Het is ook overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Allah geeft uitstel aan de onrechtpleger, maar wanneer Hij hem pak dan laat Hij hem niet los.’

Waar zijn de vroegere onrechtplegers die ten onder zijn gegaan, toen zij nog aan de top van hun macht stonden? Allah heeft gezegd: ‘En toen zij vergeten waren waartoe zij aangemaand waren, openden Wij voor hen de deuren tot alle dingen, totdat Wij hen, toen zij verheugd waren over wat hun gegeven was, onverwachts grepen; toen waren zij opeens in wanhoop terneergeslagen. Zo werden de mensen die onrecht pleegden tot de laatste toe geveld; lof zij Allah, de Heer van de wereldbewoners.’ [6: 44-45]

Dit waren een paar Koranverzen over het gevaar en de consequenties van onrecht. Allah zal de onrechtplegers nooit laten ontsnappen. Hij zal hen zeker een zeer pijnlijke bestraffing geven. Zie bijvoorbeeld de grootste onrechtplegers die de geschiedenis heeft gekend. Waar zijn de Farao en zijn minster Haamaan? Waar zijn hun legers? Waar zijn Abu Jahl en Abu Lahab? Waar zijn Hilter en Mussolini? Waar zijn de tirannen en hoe liep het met hen af? Dachten zij dat Allah hen vergeten was? Dachten zij dat Hij hen met rust zou laten? Elke onrechtpleger en elke tiran mag zijn borst nat maken en laat hem wachten op zijn verdiende loon die hij hoe dan ook zal ontvangen. De gewoonte van Allah is altijd hetzelfde geweest en zal ook nooit van deze lijn afwijken, namelijk dat het volk dat onrechtvaardig is ten onder zal gaan. ‘Zo is de manier van aanpakken van jouw Heer wanneer Hij de steden aanpakt terwijl zij onrecht plegen; Zijn manier van aanpakken is pijnlijk en streng.’

Het is ons verboden om onrechtplegers te helpen, te eerbiedigen of lief te hebben. Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘En neig niet naar degenen die onrecht plegen, waardoor het vuur jullie zal aanraken. Jullie zullen dan buiten Allah geen beschermers hebben, noch zullen jullie geholpen worden.’ [11: 113] Dit geldt voornamelijk voor onrechtvaardige heersers. Het is ons verboden om hen te bezoeken, hen te helpen met hun onrechtvaardige handelingen, hen lief te hebben etc. Er zijn vele hadiths overgeleverd die ons waarschuwen voor het helpen of liefhebben van de onrechtplegers. En eerdergenoemde Koranvers is op zich voldoende als waarschuwing.

Beste moslims, de geschiedenis staat vol met leringen en leerzame lessen over voorgaande volkeren en individuen. De geschiedenis staat vol met verhalen over rampen en onrusten en de afloop van elke onrechtpleger. Daarom moeten wij leringen trekken uit andermans verhalen en mogen wij niet een les zijn voor anderen.

Moge Allah de situatie van de moslims verbeteren en ons allen begenadigen en onze broeders en zusters in Gaza, Palestina en de rest van de wereld helpen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Alle lof komt Allah toe en moge Allahs loftuitingen en vrede met onze profeet zijn, alsook met zijn familieleden en metgezellen.

Onrecht is iets wat een normale mens verafschuwt en het spreekt daarom voor zich dat de islam onrecht heeft verboden. Allah heeft onrecht voor Zichzelf verboden en heeft dit ook voor ons verboden. Allah de Verhevene heeft in de Edele Koran verteld dat Hij niet van de onrechtplegers houdt en dat de onrechtplegers nimmer zullen slagen en dat zij uiteindelijk ten onder zullen gaan. Allah heeft hierover gezegd: ‘En voor de onrechtplegers zullen er geen helpers zijn.’ [3:192]

De onrechtpleger zal nooit slagen, want Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘De onrechtplegers zullen zeker niet slagen.’ [6: 21] Hij zal geen succes hebben in zijn gezin, geen succes in zijn rijkdommen, baan, gezondheid etc. De onrechtpleger zal op geen enkele vlak succesvol zijn, want hij zal niet ontkomen aan de bestraffing van Allah. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘Pas op voor de smeekbede van degene die onrecht is aangedaan, want het – d.w.z. zijn smeekbede – wordt op een wolk gedragen en Allah zal zeggen: ‘Bij Mijn Macht en Grootsheid, Ik zal jou steunen ook al is het na een lange tijd.’ D.w.z. het kan zijn dat een onrechtpleger uitstel krijgt, maar hij zal uiteindelijk gepakt worden.

Onrecht zal een duisternis zijn op de Dag des Oordeels. De geschiedenis staat ook vol met leringen over voorgaande volkeren en individuen. De geschiedenis staat vol met verhalen over het slechte afloop van onrechtplegers. Daarom moeten wij leringen trekken uit andermans verhalen en mogen wij niet een les zijn voor anderen. Het is ook overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Allah geeft uitstel aan de onrechtpleger, maar wanneer Hij hem pak dan laat Hij hem niet los.’ Allah zei ook: ‘Zo is de manier van aanpakken van jouw Heer wanneer Hij de steden aanpakt terwijl zij onrecht plegen; Zijn manier van aanpakken is pijnlijk en streng.’ [11:102]

Beste moslims, onrecht plegen kan verdeeld worden in drie soorten.
1. Het onrecht dat een dienaar zijn Heer aandoet, namelijk het plegen van Shirk. Wij Allah altijd nodig hebben. Wij hebben er behoefte aan dat Hij ons leidt, ons voedt, ons bijstaat, ons vergeeft etc. etc. Wij hebben Hem altijd en overal nodig. Wij kunnen geen nanoseconde zonder Hem. En daarom is Hij de Enige Die aanbeden mag worden. Allah accepteert geen deelgenoten hierin. Wie Hem deelgenoten toekent, heeft werkelijk een groot onrecht begaan. Allah heeft hierover gezegd: ‘. Voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een groot onrecht.’ [31: 13]

Dit soort onrecht vergeeft Allah niet behalve als men er berouw voor heeft getoond. Allah heeft namelijk gezegd: ‘Voorwaar, Allah vergeeft niet dat deelgenoten aan Hem worden toegekend, maar afgezien daarvan vergeeft Hij aan wie Hij wil.’ [4: 48] Hij heeft ook gezegd: ‘Voorwaar, als iemand deelgenoten aan Allah toekent, dan zal Allah het paradijs voor hem verbieden en zijn verblijfplaats zal de hel zijn. En de onrechtplegers zullen geen helpers hebben.’ [5: 72]

2. Het onrecht dat een dienaar zichzelf aandoet door zonden te begaan, afgezien van het plegen van Shirk. De dienaar doet zichzelf hiermee onrecht aan, omdat hij zichzelf blootstelt aan de toorn van Allah. Dit soort onrecht valt onder de Wil van Allah. D.w.z. wanneer men sterft zonder berouw voor dit soort onrecht gedaan te hebben, dan zal men onder de Wil van Allah vallen. Als Allah wil, vergeeft Hij hem en als Hij wil, bestraft Hij hem eerst voordat deze onrechtpleger het paradijs binnen mag. ‘Maar afgezien daarvan vergeeft Hij aan wie Hij wil.’ [4: 48]

3. Het onrecht dat men anderen aandoet, door hun bloed te vergieten of hen te slaan of hun eer te bekladden of hun bezittingen af te nemen. Dit soort onrecht zal ook niet vergeven worden, totdat het slachtoffer de onrechtpleger heeft vergeven. Wie een ander onrecht aandoet, zal het slachtoffer hoe dan ook terugbetalen. Op de Dag des Oordeels zal de onrechtpleger zijn slachtoffer terugbetalen. Hij zal hem terugbetalen met het meest kostbare bezit op dat moment, namelijk zijn H’asanaat. Wees dus niet dom en doe anderen geen onrecht aan. Wees zuinig op jouw H’asanaat.

Het is authentiek overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Weten jullie wie er nou failliet is?’ Zij zeiden: ‘Degene die geen dirhams en geen bezittingen heeft, is bij ons failliet.’ Hij zei: ‘De failliete persoon onder mijn natie is degene die op de Dag der Opstanding zal komen met gebeden, vasten en zakat. Maar hij zal komen terwijl hij die persoon heeft uitgescholden, die persoon valselijk van ontucht heeft beschuldigd, de bezittingen van die persoon heeft afgenomen, het bloed van die persoon heeft vergoten en die persoon heeft geslagen. Er zal dan van zijn h’asanaat aan die persoon en aan die persoon gegeven worden. Wanneer zijn h’asanaat op zijn voordat hij anderen terug heeft betaald, dan zal er wat van hun zonden genomen worden en op zijn conto geschreven worden. Vervolgens zal hij in de hel geworpen worden.’ [Overgeleverd door Moslim en anderen]

Zoals jullie de laatste tijd zien, is er veel onrecht op deze aarde. Vrouwen en kinderen worden vermoord onder een valse voorwendsel. Duizenden mensen worden uit hun woonplaats verjaagd, maar dit onrecht zal niet onbestraft blijven, want Allah heeft gezegd: ‘Allah geeft uitstel aan de onrechtpleger, maar wanneer Hij hem pak dan laat Hij hem niet los.’

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben in de voorgaande preken gesproken over het belang van eensgezindheid en dat het verplicht is om deze eenheid goed te bewaren. We zullen het vandaag hebben over onze plicht tegenover deze geweldige religie.

Wij zullen dit doen in het licht van deze woorden van de profeet (vrede zij met hem): ‘De godsdienst is oprechtheid (An-Nasie’ah).’ Wij vroegen: ‘Ten opzichte van wie?’ Hij antwoordde: ‘Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] An- Nasie’ah betekent het goede voorhebben met de ander.

Djarier Ibn Abdellaah – moge Allah tevreden met hem zijn – heeft gezegd: ‘Ik heb bij de boodschapper van Allah de eed van trouw afgelegd waarin ik beloofde dat ik het gebed zal onderhoud, de zakat zal afdragen en dat ik hulpvaardig zal zijn tegenover elke moslim.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘De gelijkenis van de gelovigen met betrekking tot hun wederzijdse liefde, genade en medeleven is zoals dat van een lichaam. Wanneer een van de lichaamsdelen pijnlijk aanvoelt, zal de rest van het lichaam ook de pijn ondervinden in de vorm van slapeloosheid en koorts.’

Het is dus de plicht van elke moslim om zich te bekommeren om de situatie zijn geloofsgenoten en van de islam. De ware moslim is degene die met de andere moslims meeleeft. De ware moslim is ook degene die zich bekommert om zijn religie. We dienen met zijn allen waakzaam te zijn over onze godsdienst en deze zuiver houden. We mogen vooral niet meegaan met degenen die onze godsdienst willen veranderen en er een religie van willen maken die overeenkomt met hun begeertes.

Allah de Verhevene heeft ons begunstigd met deze geweldige religie. Het is een sterke religie die niet te overwinnen is. Het is een religie die alle facetten van het leven bestrijkt. Het is een religie die geschikt is voor elk tijdperk en elke plaats. Waar je ook bent en in welke tijdperk je ook leeft de islam is de islam. Wat vroeger een onderdeel van de islam is, is nu nog steeds een onderdeel van de islam. Wat vroeger niet tot de islam hoorde, hoort ook nu niet tot de islam. Hoe kan het ook anders, want dit is de religie van Allah de Schepper van de hemelen, de aarde en de mens.

Het is een religie waar het recht van Allah centraal staat en dé religie die maatschappelijke gelijkheid en openbare veiligheid kan realiseren. Het is een religie die de waardigheid van de mens hoog heeft zitten. Elke vorm van vernedering wordt door de islam verworpen. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Voorzeker, Wij hebben de nakomelingen van Adam geëerd, en Wij hebben hen over land gedragen (op rijdieren) en over zee (in boten). Wij gaven hun levensonderhoud van het goede en Wij bevoorrechten hen met een privilege boven vele andere schepselen die Wij hebben geschapen.’ [17: 70]

Het is ook een religie van kennis en wetenschap. Kennis opdoen staat hoog aangeschreven in de islam; zowel islamitische als wereldse kennis. Het is een religie van beleefdheid en goede normen en waarden. Het is een religie van eerlijkheid en betrouwbaarheid. Liegen en bedriegen zijn namelijk grote zondes.

Kortom, onze religie is een grootste religie die geen toevoegingen of hervormingen nodig heeft. Hoe kun je de religie van Allah, die door Allah is ingevoerd en geopenbaard, willen hervormen? Het is dus onze plicht, eenieder naargelang zijn kunnen, om de islam te bewaken en te verdedigen tegen elke vorm van vervalsing. De islam is ons leven en ons bestaan!

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we zullen het vandaag hebben over de plicht om onze profeet (vrede zij met hem) te eerbiedigen en te respecteren. Allah heeft ons in Soerat Al-H’udjuraat geleerd hoe wij met de profeet (vrede zij met hem) moeten omgaan en zei: ‘Jullie die geloven! Plaats julliezelf niet boven Allah en Zijn boodschapper en vrees Allah. Allah is welzeker Alhorend en Alwetend. Jullie die geloven! Verhef jullie stemmen niet boven de stem van de profeet en spreek tot hem niet met zo’n luide stem als jullie onderling doen, opdat jullie daden niet vruchteloos worden zonder dat jullie het beseffen. Zij die met een zachte stem bij de boodschapper van Allah spreken, zij zijn het wier harten door Allah beproefd [en geleid zijn] naar godsvrees. Voor hen is er vergeving en een geweldige beloning.’ [49: 1-3]

Allah richt Zich in deze Koranverzen tot de gelovigen en zegt tegen hen: o gelovigen, neem geen besluit over een bepaalde zaak en kom niet tot een oordeel over iets, totdat Allah en Zijn boodschapper daarover hebben gesproken en een oordeel hebben gegeven. O jullie die geloven, als jullie werkelijk geloven, plaats jullie begeerten niet boven de wetten van Allah en Zijn boodschapper.

Vervolgens sprak Allah over iets anders en zei: ‘Jullie die geloven! Verhef jullie stemmen niet boven de stem van de profeet.’ Uit respect voor de status die de profeet (vrede zij met hem) heeft, dienden de moslim hem niet aan te spreken met ‘O Mohammed’. Zo heeft Allah in Soerat An-Noer gezegd: ‘Laat het roepen van de boodschapper onder jullie niet hetzelfde zijn als jullie oproep aan elkaar.’ [24: 63] In dit Koranvers heeft Allah de metgezellen opgedragen om de profeet (vrede zij met hem) met beleefdheid aan te spreken. Zo mochten zij niet roepen ‘o Mohammed’ met een luide, harde stem. Of zeggen ‘kom eens hier’ en dergelijke. Dit soort manieren van aanspreken passen niet bij de status van onze geliefde profeet (vrede zij met hem). Zij dienden te zeggen: ‘O profeet van Allah’ of ‘O boodschapper van Allah’.

Allah prees vervolgens in het Koranvers daarna degenen die in het bijzijn van de profeet (vrede zij met hem) met een zachte toon praten. Hij zei dat Hij hun harten gereedgemaakt heeft voor godsvrees. In het verlengde hiervan hebben de geleerden gezegd dat dit ook geldt wanneer de overleveringen van de profeet (vrede zij met hem) voorgelezen worden. Ook dan is het ongepast om met luide stem erdoorheen te praten.

Allah heeft ons opgedragen om de profeet (vrede zij met hem) te eerbiedigen en ons gewaarschuwd tegen het kwetsen en beledigen van de profeet (vrede zij met hem). Hij zei: ‘Voorwaar, degenen die Allah en Zijn Boodschapper beledigen, Allah zal hen vervloeken in deze wereld en in het hiernamaals en Hij zal voor hen een vernederende bestraffing voorbereiden.’ [33: 57] Allah beledigen houdt in: deelgenoten, een echtgenote of een zoon aan Hem toekennen. Dit is een vreselijke misdaad, want Allah is ver verheven boven dit soort zaken.

Het beledigen van de profeet (vrede zij met hem) is niet nieuw. Dit gebeurde in Mekka tijdens het leven van de profeet (vrede zij met hem) en dit zal ook zo blijven, zolang moslims en ongelovigen bestaan. Allah heeft Zijn profeet verteld dat elke voorgaande profeet vijanden had die hem tegenwerkte, bespotten en beledigden. Hoe moeten wij hierop reageren? Heel simpel: door ons af te wenden van de bespottingen en de boodschap van de islam onder de mensen te verspreiden. Laat aan de mensen zien wat de islam precies inhoudt.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over wat de moslim dient te geloven met betrekking tot de profeten en boodschappers.

Het eerste wat een moslim dient te geloven is dat de boodschappers en profeten normale mensen zijn die door Allah verkozen zijn boven de rest van de mensen. Allah heeft hen uitgekozen en behoedt voor alle eigenschappen en handelingen die hun missie als profeet in gevaar brengen, zodat zij een voorbeeld kunnen zijn voor de mensen.

Twee: wij dienen te geloven dat Allah vele boodschappers en profeten heeft gestuurd. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘En voorzeker, Wij hebben voor jou boodschappers gezonden. Van een aantal van hen hebben Wij jou (hun verhaal) verteld en van sommigen hebben Wij jou (hun verhaal) niet verteld.’ [40: 78] Vervolgens heeft Allah Zijn boodschap aan de mensheid afgesloten met de laatste per boodschapper, namelijk de profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Drie: we dienen te geloven in alle boodschappers en profeten die door Allah en Zijn profeet (vrede zij met hem) genoemd zijn. Zo heeft Allah gesproken over Adam, Noeh, Idries, Ibraahiem etc. (vrede zij met hen). Wij dienen te geloven in al degenen die bij naam genoemd zijn, namelijk dat zij boodschappers en profeten zijn die door Allah gestuurd zijn. Vervolgens dienen wij globaal in alle profeten en boodschappers te geloven die door Allah gestuurd zijn, ook al weten wij hun namen niet. Dus een gedetailleerd geloof bij degenen die gedetailleerd beschreven zijn. En een globale geloof bij degenen die globaal beschreven zijn.

Vier: we dienen te geloven dat Allah zijn profeten zelf uitkiest. Het profeetschap is niet te verkrijgen middels een erfenis, spirituele training, veelvuldige aanbidding of iets anders. Het is een pure gift van Allah die Hij geeft aan Wie hij wil. Allah heeft gezegd: ‘Allah weet het beste aan wie Hij Zijn Boodschap geeft.’ [6: 124] Wij dienen te geloven dat de profeten en boodschappers over 4 essentiële eigenschappen beschikken. Eén daarvan is eerlijkheid. Profeten liegen niet. Een andere eigenschap is integriteit. De profeten kunnen onmogelijk onbetrouwbaar zijn. De derde eigenschap is dat ze de boodschap verkondigd hebben. Het is onmogelijk dat zij iets achtergehouden hebben. De vierde eigenschap is dat zij intelligent en scherpzinnig zijn. Het is onmogelijk dat zij dom zijn.

De profeten en boodschappers hebben ook gewone menselijke kenmerken, zoals slapen, eten en drinken, boos, blij of verdrietig worden, een huwelijk of een echtscheiding aangaan etc. Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, Wij hebben Boodschappers gezonden die jou (o Mohammed) zijn voorgegaan en hen (allen) “voorzien van zowel vrouwen als een nageslacht.’ [13:38]

Het verhaallijn van iedere profeet is ongeveer hetzelfde. Het hoofdonderwerp tijdens hun missie – en dit is tevens het fundament voor de rest van de aanbiddingen – is het monotheïsme, At-Tawhied. Dit was het eerste gebod waarmee alle voorgaande boodschappers en profeten kwamen. Allah de Verheven heeft gezegd: ‘Wij hebben Noeh naar zijn volk gezonden en hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah. Jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 59]
Allah zei ook: ‘En naar ‘Aad [was] hun broeder Hoed [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 65]
En: ‘En naar Thamoed [was] hun broeder Saalih [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 73]
En: ‘En tot de Madjan [was] hun broeder Shu’ayb [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 85]

Allah heeft ook gezegd: ‘En Wij hebben zeker naar iedere natie een boodschapper gestuurd [die zei]: ‘Aanbid Allah en vermijd de Taaghoet [alles wat naast Allah wordt aanbeden].’ [16: 36] Dit Koranvers is vrij duidelijk en geeft dus aan dat het gebod om in het monotheïsme te geloven aan elk volk was opgedragen.

Vervolgens werd elke volk vernietigd dat de oproep van haar profeet weigerde, zoals Allah heeft gezegd: ‘Dus grepen Wij eenieder [van hen] voor zijn zonde. Tegen sommigen stuurden Wij een zware windstorm van kiezelstenen. Onder hen zijn er degenen die door de Schreeuw gegrepen zijn. En onder hen zijn er degenen die Wij in de aarde deden wegzinken. En onder hen zijn er degenen die Wij lieten verdrinken. Allah was zeker niet onrechtvaardig voor hen, maar zij deden zichzelf onrecht aan.’ [29: 40]

Elk volk weigerde de oproep van haar profeet omdat hun leiders zich weigerden te onderwerpen aan Allah. Zij zagen dat slechts een handjevol mensen zich bekeerden en dat waren vooral mensen uit de laagste klasse van de maatschappij, zoals Allah over het volk van Noeh (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De vooraanstaanden van de ongelovigen onder zijn volk zeiden: ‘Wij zien dat jij slechts een mens bent zoals wij, en wij zien dat niemand jou volgt, behalve de minsten onder ons en zij volgen je zonder na te denken. En wij zien in jou geen voordeel voor ons, eigenlijk denken wij dat je een leugenaar bent.’ [11: 27]

Deze verhaallijn van de profeten is ook de verhaallijn van onze profeet (vrede zij met hem) voor hem. Ook hij (vrede zij met hem) werd bespot, verloochend en voor leugenaar uitgemaakt, terwijl hij voor zijn profeetschap de bijnaam de Betrouwbare had. Met het vertrouwen in Allah, doorzettingsvermogen en standvastigheid heeft de profeet (vrede zij met hem) zijn missie op de beste wijze volbracht en is de islam tot een wereldgodsdienst uitgegroeid. Binnen 40 jaar na de komst van de islam, was het islamitische Rijk het grootste rijk op aarde.

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we zullen het vandaag hebben over de status van onze geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem). Hij was de beste persoon die ooit op aarde heeft gelopen. Hij is de laatste der boodschappers en geniet een hoge positie bij Allah. Allah heeft de boodschappers en de profeten boven de rest van de mensen verkozen en heeft de profeet Mohammed (vrede zij met hem) boven de boodschappers en profeten verkozen.

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft zelf gezegd: ’Ik ben op de Dag der Opstanding de meest prominente persoon onder de nakomelingen van Adam. Ik zal de eerste zijn wiens graf open zal gaan. Ik zal de eerste zijn die [aan Allah] zal vragen om voorspraak te doen. En ik zal de eerste zijn wiens verzoek om voorspraak te doen, geaccepteerd zal worden.’ Overgeleverd door Moslim.

Het gaat hier om onze profeet Mohammed (vrede zij met hem); de dienaar en boodschapper van Allah. Hij is naar alle volkeren gestuurd en is daarnaast ook de laatste der boodschappers, want Allah heeft gezegd: ‘Mohammed is niet de vader van één van jullie, maar hij is Allahs boodschapper en de laatste der profeten.’ [33: 40] Hij is door Allah ondersteund met wonderen. Allah heeft de liefde voor en de gehoorzaamheid aan de profeet (vrede zij met hem) verplicht. Allah heeft hem verder enkele bijzondere kwaliteiten toegekend, die Hij aan niemand anders heeft gegeven.

Een van deze bijzonderheden is dat Allah de boodschappers en profeten de eed heeft laten afleggen om onze profeet (vrede zij met hem) te volgen, mocht hij in hun tijdperk gestuurd worden. Allah heeft namelijk gezegd: ‘En [gedenk] toen Allah met de profeten een verbond sloot [en zei]: ‘Waarlijk, wat voor boek en wijsheid Ik jullie ook geef, als er daarna een boodschapper tot jullie komt die bevestigt wat jullie hebben, dan dienen jullie zeker in hem te geloven en hem te ondersteunen.’ Hij zei: ‘Stemmen jullie ermee in en aanvaarden jullie Mijn verbond?’ Zij zeiden: ‘Wij stemmen ermee in.’ Hij zei: ‘Getuig dan en Ik behoor met jullie tot de getuigen.’ [3: 81]

De profeet (vrede zij met hem) heeft ook andere bijzondere kenmerken van zichzelf genoemd, zoals het feit dat hij naar alle mensen is gestuurd, terwijl de profeten voor hem enkel naar hun volk werden gestuurd. En dat de oorlogsbuit voor zijn natie legaal was, terwijl het voor de volkeren voor ons verboden was. En dat hij bijgestaan werd doordat angst in de harten van zijn vijanden wordt ingeboezemd.

Dit waren een aantal bijzondere kenmerken van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Dit is de positie van de profeet onder de rest van de profeten. Wat is zijn positie binnen zijn natie? Allah heeft hierover gezegd: ‘De profeet heeft meer recht op de gelovigen dan zij op zichzelf [hebben].’ [33: 6] De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Niemand van jullie gelooft echt, totdat hij meer van mij houdt dan van zijn vader, zijn kind en alle mensen.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie] De moslim mag dus niet méér van iemand anders dan van de profeet (vrede zij met hem) houden.

Het volgen van de profeet (vrede zij met hem) is het bewijs dat men van hem houdt. Als iemand meent dat hij van Allah en Zijn boodschapper houdt terwijl hij daden verricht die Allah en Zijn boodschapper verafschuwen, dan is hij gewoon een leugenaar. Wat heeft Allah namelijk gezegd? Hij zei: ‘Zeg: ‘Als jullie van Allah houden, volg mij dan zodat Allah van jullie zal houden en jullie zonden zal vergeven.’ [3: 31]

Een van de zaken die op de hoge positie van onze profeet duidt, is het volgende. Allah heeft de profeten bij hun namen genoemd en zei bijvoorbeeld: ‘O Adam, ga jij en jouw echtgenote in het paradijs wonen.’ En: ‘O Noeh, ga van boord in vrede die van Ons komt.’ En: ‘O Ibraahiem, Jij hebt de droom doen uitkomen.’ En: ‘O Moesaa, Ik heb jou boven de mensen verkozen met Mijn Boodschap en Mijn Gesprek [met jou].’ Maar Allah heeft niet in de Koran ‘o Mohammed’ gezegd, zoals bij de rest van de profeten. Wanneer Allah de profeet Mohammed in de Koran riep, dan zei Allah ‘o profeet’ en ‘o boodschapper’.

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we zullen het in deze preek hebben over de geboorte van de profeet (vrede zij met hem). Allah heeft in de Edele Koran uitgelegd waarom Hij deze geweldige man naar de mensen is gestuurd en zei: ‘O profeet, Wij hebben jou zeker gestuurd als getuige, als verkondiger van goed nieuws en als waarschuwer. En als iemand die tot Allah oproept, met Zijn toestemming, en als een stralend licht. En verkondig het goede nieuws aan de gelovigen dat zij van Allah een grote gunst zullen krijgen.’ [33: 45-48]

Beste luisteraars, Allah heeft in deze Koranverzen het leven van de profeet (vrede zij met hem) samengevat, namelijk dat hij zal getuigen tegen zijn natie en tegen alle voorgaande naties. Hij zal getuigen dat de voorgaande profeten de boodschap van Allah hebben verkondigd. De profeet (vrede zij met hem) verkondigt ook het verheugende nieuws aan de gelovigen dat zij het paradijs zullen binnengaan. Tegelijkertijd is hij een waarschuwer voor de ongelovigen en de hypocrieten dat een eeuwige bestraffing in de hel hen te wachten staat.

De profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd in een tijd waarin de mensen in duisternis en dwaling leefden. Ze aanbaden stenen, bomen, afgoden etc. Zij aten kadavers, handelden met torenhoge rentes en pleegden ontucht. Ontucht plegen was heel normaal voor hen. Zij leefden als rovers die handelskaravanen aanvielen. Vervolgens stuurde Allah Zijn licht naar deze wereld om de mensen uit die duisternissen te halen. Allah de Verhevene heeft namelijk gezegd: ‘(Dit is) een Boek dat Wij aan jou hebben geopenbaard opdat jij de mensen uit de duisternissen haalt en naar het licht brengt – met de toestemming van hun Heer – naar het pad van de Almachtige, de Geprezene.’ [14: 1]

De voorgaande Koranverzen vertellen ons ook dat hij (vrede zij met hem) iemand is die oproept tot het Alleen aanbidden van Allah en dat hij zich daarvoor inzet. Hij (vrede zij met hem) heeft de mensen niet opgeroepen voor een eigenbelang. Allah de Verhevene heeft de profeet (vrede zij met hem) omgeschreven als een stralend licht dat het Pad naar Allah voor de mensen verlicht. Enkel dat pad is verlicht en de rest is duisternis. Onze profeet (vrede zij met hem) is het perfecte voorbeeld en de beste mens die ooit op aarde gelopen heeft en hij zal natuurlijk vijanden krijgen en er zullen mensen jaloers zijn. Allah heeft deze Koranverzen daarom afgesloten met Zijn Woorden: ‘Geef geen aandacht aan hun kwetsingen.’ Dat wil zeggen: trek je er niks van aan en schenk er geen aandacht aan en laat je daardoor niet afleiden van jouw missie.

De wereld voor de komst van de profeet (vrede zij met hem) was een duistere wereld. De mensen hadden hun verstand verloren door sterren, bomen, stenen etc. te aanbidden. Mensen aanbaden stenen beelden, totdat de profeet (vrede zij met hem) met het monotheïsme was gekomen. Daarnaast was de wereld onveilig. De zwakkeren waren een prooi voor de sterkeren. Het recht van de sterkte heerste. Er was veel klassenverschil onder de mensen, totdat de profeet (vrede zij met hem) kwam en verkondigde dat de mensen gelijk zijn. En dat de beste onder hen degene is die Allah het meest vreest.

Beste broeders en zusters, tijdens deze maand zullen er vast wel veel moslims zijn die de geboortedag van de profeet (vrede zij met hem) zullen herdenken. Zij verspillen dan hun geld aan vuurwerk en aan andere zaken die helemaal niks te maken hebben met de ware betekenis van de geboorte van de profeet (vrede zij met hem). Zij denken dat zij met iets goeds bezig zijn, terwijl het tegenovergestelde waar is. Kijk naar het leven van de profeet (vrede zij met hem) dat bestond uit inzet en hard werken voor Allah zijn zaak, hard werken om de mensen wakker te maken en het pad naar het paradijs te laten kiezen.

De liefde voor de profeet (vrede zij met hem) is een voorwaarde om moslim te zijn. Een moslim die de profeet (vrede zij met hem) haat, bestaat niet. Wij zijn dus verplicht om van de profeet (vrede zij met hem) te houden. Hoe kan het ook anders? Hij (vrede zij met hem) heeft geleden en gestreden om de islam aan ons door te geven. Degenen die het meest van de profeet (vrede zij met hem) hielden, waren de metgezellen. Wanneer wij kijken naar hun liefde voor hem, dan zien wij dat zij hem in alles volgden. Hun liefde voor hem is onlosmakelijk van het volgen van hem. In tegenstelling tot vele moslims in deze tijd. Rond deze tijd zie je dat zij zich voorbereiden op de 12de van deze islamitische maand. Zij hangen slingers op, maken koekjes, huren zalen af en dergelijke. Waarom? Wij gaan de verjaardag van de profeet vieren omdat wij van hem houden, zeggen ze. Maar hoe zit het dan met hun daden? Zijn deze conform de daden van de profeet (vrede zij met hem)?

Kortom, beste moslims, wie van de profeet (vrede zij met hem) houdt, moet hem volgen en als voorbeeld nemen. Dat is de ware liefde voor hem. Al het andere is niks meer dan fantasie.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, het aantal beproevingen neemt toe en de ene tegenspoed komt na de andere. De enige uitweg hieruit is geduld tonen, want Allah houdt van de geduldige dienaren. Allah heeft ons opgedragen om geduldig te zijn en zei: ‘O jullie die geloven! Wees geduldig, volhardend, standvastig en vrees Allah. Opdat jullie zullen slagen.’ [3: 200] Met het tonen van geduld kan de moslim tegenslagen verwerken en zich staand houden in moeilijk tijden.

Allah heeft o.a. over Zijn geduldige dienaren gezegd: ‘En [van hen] die hun beloften nakomen wanneer zij een belofte hebben gedaan. En [Ik prijs] de geduldige mensen ten tijde van armoede, ziektes en strijd. Dat zijn degenen die oprecht zijn en dat zijn de godvrezenden.’ [2: 177] Allah heeft ook gezegd: ‘Voorwaar, enkel de geduldigen zullen hun beloning ongelimiteerd krijgen.’ [39: 10]

Degene die tegenslagen en tegenspoed op een bedaarde manier trotseren, hebben een hoge status bij Allah. De profeet (vrede zij met hem) heeft hieromtrent gezegd: ‘Degenen die het meest beproefd worden, zijn de profeten en daarna de vroomsten en daarna de vroomsten [na hen].’ [Overgeleverd door Ahmed]

Dus, hoe sterker het geloof van de dienaar des te meer hij in dit wereldse leven beproefd zal worden. Maar tegelijkertijd is deze groep het meest geduldig en standvastig. Zij wanhopen niet en worden niet pessimistisch. Zij weten dat elk tegenspoed door voorspoed opgevolgd zal worden. Zij weten ook dat Allah Zijn dienaar beproefd, zodat Hij hen van het vuil van hun zonden reinigt en zodat Hij hen vergeeft.

Het is vooral in deze tijd waarin wij collectief beproefd worden erg belangrijk om geduldig te blijven en niet te wanhopen aan de genade van Allah. Wie zijn geduld verlies en geen vrede heeft met de Qadar van Allah en dat ook uit, die heeft werkelijk veel goeds aan zich voorbij laten gaan. Die heeft zichzelf benadeeld en de beloningen voor het tonen van geduld loopt hij hierdoor mis. Zijn afloop zal ook een slechte afloop zijn.

Weet dus, beste moslims, dat elke voor- en tegenspoed niet kan plaatsvinden zonder de toestemming van Allah. Dit wereldse leven is immers niet meer dan een test. Allah test ons op allerlei manieren, zodat duidelijk wordt welke dienaren Allah in goede en in slechte tijden aanbidden en vrede hebben met hetgeen Hij voorbeschikt heeft. Wees dus geduldig en zorg ervoor dat je deze test goed doorkomt door vrede te hebben met de Qadar van Allah. Weet ook dat elke narigheid jouw zondes uitwist, mits je de Qadar van Allah met een tevreden hart opvangt.

Allah weet wat Hij doet en beproeft Zijn dienaren wanner Hij wil. Zo heeft Allah gezegd: ‘Denken de mensen dat zij met rust worden gelaten omdat zij zeggen: ‘Wij geloven,’ en [vervolgens] niet beproefd zullen worden? En voorzeker, Wij hebben degenen die hen zijn voorgegaan [ook] beproefd. En Allah weet werkelijk wie oprecht is en weet werkelijk wie de leugenaar is [en Hij zal dat kenbaar maken].’ [29: 2]

Met dit Koranvers begint Soerat Al-Ankaboet. In deze soerat is er gesproken over beproevingen en dat sommige mensen denken dat geloof enkel een zin is dat je uitspreekt zonder beproefd te worden en narigheid mee te maken. Allah heeft duidelijk gemaakt dat dit niet klopt en in deze soera is er veelvuldig gesproken over de moeilijkheden die de profeten hebben moeten trotseren. Ook heeft Allah in deze soera gesproken over kwaadaardige, tirannieke volkeren die door Allah vernietigd zijn, zoals het volk van Aad, het volk van Thamoed etc.

Kortom, geduld is een schone zaak. Sterker nog, het is een van de meest kostbare bezittingen. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De toestand van de gelovige is verbijsterend. Alles is voor hem goed en niemand komt dat toe behalve een gelovige. Als hij door voorspoed getroffen wordt en hij dan dankbaar is, dan zal dat goed voor hem zijn. Als hij door tegenspoed getroffen wordt en hij dan geduldig blijft, dan zal dat goed voor hem zijn.’ De toestand van een gelovige schommelt dus tussen dankbaarheid en geduld.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zijn deze week opgeschrikt door een heftige ramp in Marokko en Libië. Dit hoort tot de qadar van Allah en de moslim moet hier geduldig mee omgaan. De brandstof van de moslim in dit wereldse leven is namelijk geduld. Geduld is namelijk en hele schone zaak. De profeet (vrede zij met hem) heeft bijvoorbeeld gezegd: ‘Er is geen betere en grotere gunst, dat iemand gekregen heeft, dan geduld.’ De beste gunst die iemand van Allah kan krijgen is geduld. Maar, wat houdt geduld precies in en in hoeveel categorieën kunnen we deze verdelen?

Geduld betekent taalkundig: het met kalmte verduren van datgene wat onaangenaam is.
In de islam betekent geduld het volgende: jezelf onder controle hebben en op en bedaarde manier reageren in drie soorten situaties. Bedaarde volharding bij het aanbidden van Allah. De Nafs kan het aanbidden van Allah als een zware taak ervaren. Bij een aanbidding kan er namelijk een lichamelijke last optreden zoals bij het vasten en de gebeden, en voornamelijk het ochtend- en het nachtgebed. Sommige aanbiddingen kunnen ook een financiële last met zich meebrengen, zoals het afdragen van de zakat. Bij sommige aanbiddingen zal er zowel een lichamelijke als een financiële last zijn, zoals in het geval van de bedevaart. De aanbidding van Allah vraagt dus om een bedaarde volharding. Dit is de eerste categorie.

De tweede categorie geduld is de bedaarde volharding in het niet begaan van zonden. Dit vraagt ook om een sterke volharding. De Nafs en de duivel nodigen namelijk de mens uit naar het volgen van de lusten en het verrichten van zondes. De moslim heeft dus een lange adem nodig en dient te volharden in het weerstaan van de vele verleidingen van dit wereldse leven.

De derde categorie geduld is geduld hebben bij de onprettige voorbeschikking. De gebeurtenissen die Allah ons voorbeschikt heeft, kunnen soms prettig en soms onprettig zijn. De onprettige gebeurtenissen dient de moslim dan met kalmte te verduren, zoals in geval bij leed, tegenspoed, ziektes en dergelijke. Dit soort tegenspoed valt onder de voorbeschikking van Allah en de moslim moet dit soort onprettige ervaringen op een bedaarde manier trotseren.

Allah heeft over zulke dienaren gezegd: ‘En Wij zullen jullie zeker beproeven met een beetje angst, honger en een vermindering van bezittingen, levens en vruchten. En verkondig het goede nieuws aan de geduldigen. Degenen die, wanneer een ramp hen treft, zeggen: ‘Waarlijk, wij behoren aan Allah en wij zullen zeker enkel tot Hem terugkeren.’ Dat zijn degenen aan wie de loftuitingen en de genade van hun Heer toekomt. En zij zijn degenen die recht geleid zijn.’ [2: 155-157]

De moslim wordt door voor- en tegenspoed geraakt. Verkeert hij in voorspoed, dan dient hij Allah daarvoor dankbaar te zijn, waarop hij hiervoor beloond zal worden. Verkeert hij in tegenspoed, dan dient hij bedaard te reageren en geduldig te blijven, zodat hij ook hiervoor beloond wordt. De moslim verkeert dus altijd in een win-situatie. Wie deze drie soorten geduld in de praktijk toepast, die zal zeker vallen onder degenen over wie Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, enkel de geduldigen zullen hun beloning ongelimiteerd krijgen.’ [30: 10]

Verder dient de moslim in tijden van tegenspoed in geen geval onvrede hebben met de Qadar van Allah. Hij dient geduldig te blijven en Allah dankbaar te zijn. Hij dient te weten dat de profeten voor hem ook door tegenspoed zijn getroffen. Zo werden Noeh, Ibraahiem, Moesaa en andere profeten beproefd. Onze geliefde profeet (vrede zij met hem) kreeg het meest van allen te verduren. Hij verloor zijn ouders op jonge leeftijd, werd keihard tegengewerkt in zijn missie en moest uiteindelijk zijn geliefde woonplaats Mekka verlaten. Ook werd hij (vrede zij met hem) door de honger getroffen en hij bond zelf een steen om zijn buik om het hongergevoel te onderdrukken. Heb jij het dan zwaarder dan degene van wie Allah het meest houdt?

Moge Allah alle slachtoffers van de aardbeving in Marokko en de storm in Libië begenadigen, alsook alle moslimdoden overal ter wereld.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het de afgelopen weken gehad over goed gedrag. Goed gedrag naar de Schepper en goed gedrag naar de schepsels toe. We gaan nu over naar goed gedrag naar de schepsels toe. Wij zullen als eerst praten over goed gedrag naar degenen die hier het meest recht op hebben in ons leven, namelijk onze ouders.

Het recht van de ouders is het belangrijkste recht na het recht van Allah. Er zijn vele bewijzen uit de Koran en de Sunnah die hiertoe aansporen. Daarnaast zijn er vele bewijzen die ons waarschuwen tegen een slechte behandeling van de ouders. Zo heeft Allah in de Koran gezegd: ‘En aanbid Allah en ken Hem geen deelgenoten toe. En wees goed voor de ouders.’ Allah heeft ook gezegd: ‘Zeg: ‘Kom, ik zal voorlezen wat jullie Heer voor jullie verboden heeft: ken hem geen deelgenoten toe en wees goed voor de ouders.’

Een van de metgezellen heeft gezegd: ‘De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Zal ik jullie vertellen wat de ergste grote zonden zijn?’ Hij zei dit drie keer. De metgezellen die met hem zaten, zeiden: ‘Jawel, o boodschapper van Allah.’ Hij zei: ‘Deelgenoten toekennen aan Allah, slecht zijn voor de ouders.’ Op dat moment leunde hij en hij ging vervolgens zitten en zei: ‘Voorwaar, en de valse uitspraak en de valse getuigenis.’ Hij bleef dit herhalen totdat wij zeiden: ‘Was hij maar stil.’ [Al-Boekhaarie en Moslim].

Beste broeders en zusters, Allah heeft ons opgedragen om Hem alleen te aanbidden. Hij heeft ons ook opgedragen om goed te zijn voor de ouders. Het recht dat onze ouders op ons hebben is zeer belangrijk en dit wordt benadrukt door het feit dat wanneer Allah Zijn rechten bespreekt Hij dan vervolgens ook het recht van de ouders bespreekt. Allah is namelijk de Schepper en de ouders zijn de oorzaak van het bestaan van het kind. Allah heeft het recht van de ouders extra benadrukt, wanneer zij een hoge leeftijd hebben bereikt. Zij hebben dat meer aandacht en zorg nodig.

Hij heeft gezegd: ‘Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw leven, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek hen vriendelijk aan. En wees zachtmoedig, nederig en liefdevol voor beiden, en zeg: ‘O mijn Heer, wees genadig voor hen zoals zij mij hebben opgevoegd toen ik klein was.’ [17: 23-24]

Goedheid jegens de ouders betekent: hen goed behandelen, hen onderhouden als dat nodig is, hen gehoorzamen, de stem niet boven hun stem verheffen, hen niet boos aankijken, geen ‘oef’ tegen hen zeggen of elk woord dat erger is, boodschappen voor hen verrichten en dergelijke zaken die hen tevreden maken. Zorg er dus voor dat jouw ouders tevreden over jou zijn. Het streven naar hun tevredenheid is een aanbidding van Allah. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘De tevredenheid van Allah ligt in de tevredenheid van de ouders en Zijn toorn ligt in hun toorn.’

Beste broeder en zuster, jouw ouders hebben jouw last moeten verdragen. Zij hebben hun nachtrust ingeleverd door jou. Heeft jouw moeder jou niet in haar buik negen maanden lang gedragen? Heeft zij jou niet tussen leven en dood gebaard? Heeft zij jou niet gevoed toen je nog niet kon eten? Heeft jouw vader niet extra uren moeten maken om jou te kunnen onderhouden? Heeft hij jou niet opgevoed toen je nog klein was? Niemand van ons kan dit ontkennen. Hoort het niet tot de goede normen en waarden om goedheid met goedheid terug te betalen?

Beste dienaar van Allah, wil je het paradijs verdienen, behandel jouw ouders dan goed. Wil je later door jouw kinderen goed behandeld worden, behandel jouw ouders dan goed. Wil je ontkomen aan de toorn van Allah? Het antwoord weet je al. Weet dat slechtheid jegens de ouders tot de grootste zonden behoort. Degene die zijn ouders niet goed behandelt, zal in dit leven bestraft worden alvorens hij in het hiernamaals bestraft zal worden. Het is overgeleverd dat de hoogwaardige Sahabi Ibn Mas’oed aan profeet (vrede zij met hem) vroeg: ‘Welke daad is de beste? Hij zei: ‘Het gebed op tijd verrichten.’ Ibn Mas’oed zei: ‘En daarna?’ Hij zei: ‘De ouders goed behandelen.’ Ibn Mas’oed zei: ‘En daarna?’ Hij zei: ‘Het strijden op het pad van Allah.’’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] De overlevering zegt ons veel over het belang van goedheid jegens de ouders.

Alle lof komt Allah toe. Beste moslimbroeders en –zusters, de ene na de andere dag gaat voorbij. Het ene na het andere jaar laten wij achter ons. Vorige week is een nieuw islamitisch jaar ingegaan. Dat houdt in dat we weer afscheid hebben genomen van een jaar; een jaar dat niet meer zal terugkomen. Wij weten ook niet of wij over een jaar nog in leven zijn, zodat wij de jaarlijkse balans kunnen opmaken. Wie weet, misschien horen wij komend jaar wel tot het verleden tijd en zijn wij wel een van de velen die dit jaar zullen sterven. Het is daarom verstandig om nu even stil te staan bij jouw daden.

Allah heeft de dag en de nacht geschapen, alsook de zon en maan, zodat wij de tijd kennen. Wij moslims houden ons aan de maankalender die helaas door veel mensen verwaarloosd is, terwijl onze aanbiddingen daaraan gekoppeld zijn. Het vasten van de maand ramadan is gekoppeld aan de maankalender, want de ramadan is de negende maand in het islamitische maankalender.

Het is overgeleverd dat de metgezellen aan de profeet (vrede zij met hem) vroegen waarom de maan in het begin in een sikkelvorm te zien is en daarna voller wordt, totdat het een volle maan wordt. En vervolgens wordt de maand weer slanker tot hij weer een maansikkel is. Toen de metgezellen deze vraag stelden, werd het volgende Koranvers geopenbaard: ‘Zij vragen jou over de nieuwe manen [d.w.z. de veranderingen van de maan]. Zeg: ‘Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en voor de bedevaart.’ [2: 189]

Dit Koranvers duidt erop dat de maan een teken voor de tijd is en dat we hierdoor weten wanner we moeten vasten, de bedevaart moeten verrichten en dergelijke aanbiddingen die aan de tijd gekoppeld zijn. Dit houdt ook in dat de maankalender de kalender is waar onze aanbiddingen aangekoppeld zijn. Veel mensen gaan hier de fout in bij bijvoorbeeld het betalen van de zakat. Zij hanteren een zonnejaar i.p.v. maanjaar, waardoor ze elk jaar de zakat een paar dagen te laat uitgeven.

Vasthouden aan de islamitische maanden is dus belangrijk. In het pre-islamitische tijdperk vervalsten de polytheïsten de religie van Ibraahiem (vrede zij met hem). Zij moesten zich ook aan de vier gewijde maanden houden, maar wanneer zij in een stammenstrijd verwikkeld waren en een van de vier gewijde maanden aanbrak, dan stopten zij niet met vechten. Tijdens de vier gewijde maanden is het trouwens verboden om oorlog te voeren. Zij stonden het vechten in die maand alsnog toe en verboden een andere daarvoor in de plaats.

Allah verbrak met de komt van de islam deze nare gewoonte van hen en openbaarde dit Koranvers: ‘Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden in het Register van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep.’ [9: 36] Vervolgens heeft Allah bepaald dat vier maanden daarvan een speciale status hebben. Deze vier maanden zijn de Gewijde maanden en dit zijn Rajab, Dzoe Al-Qi’dah, Dzoe Al-H’idjah en Moh’arram. Allah heeft gezegd: ‘Daarvan zijn er vier gewijd. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin dus geen onrecht aan.’ [9: 36]

Daarnaast is de tijd zeer belangrijk. Er zijn vele bewijzen uit de Koran en de Sunnah die het belang van de tijd benadrukken en dat eenieder ondervraagd zal worden waaraan hij zijn tijd heeft besteed. Het is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De voeten van een dienaar zullen niet bewegen, totdat hij over vier zaken ondervraagd zal worden. Over zijn levensjaren; wat hij daarin heeft gedaan. Over zijn jongere jaren; hoe hij die doorgebracht heeft. Over zijn vermogen; hoe hij het heeft verzameld en waaraan hij het heeft besteed. Over zijn kennis; wat hij ermee heeft gedaan.’

Deze overlevering geeft dus aan hoe belangrijk de tijd is en dat wij allemaal daarover ondervraagd zullen worden. Vier hoofdvragen zullen ons gesteld worden. Twee daarvan gaan over de tijd. De ene vraag gaat over het leven in het algemeen en de andere gaat over de jonge jaren in het bijzonder. Tijdens de jongere jaren heeft de moslim de mogelijkheid om veel dingen te doen. Hij moet die gouden jaren goed benutten voordat hij bejaard is en niet meer of met moeite bepaalde aanbiddingen kan verrichten.

Alle lof komt Allah toe. Beste moslimbroeders en –zusters, wij zullen het vandaag hebben over de opvoedkundige adviezen van Loqmaan de Wijze. Deze zijn namelijk te lezen in Soerat Loqmaan. Allah heeft over hem gezegd: ‘Wij hadden aan Loqmaan de wijsheid gegeven, dat hij aan Allah dank moest betuigen. En wie dank betuigt doet dat slechts in zijn eigen voordeel en wie ondankbaar is, Allah is behoefteloos en lofwaardig.’ [31: 12]

Volgens de meeste geleerden was Loqmaan geen profeet maar een gewone man die zeer vroom was. Allah heeft in eerdergenoemd Koranvers Loqmaan voorgesteld en heeft hem beschreven als iemand aan wie wijsheid is gegeven, zodat de lezer een idee krijgt hoe belangrijk de adviezen van Loqmaan zijn. Loqmaan was dus een wijze man. Wijsheid betekent de juiste dingen doen en zeggen. Dit komt neer op het bezitten van profijtelijke kennis en het handelen volgens die kennis.

Deze adviezen van Loqmaan waren tot zijn zoon gericht, maar deze zijn bedoeld voor eenieder die het paradijs wenst en aan de hel wil ontkomen. Loqmaan gebruikte een vermanende wijze waarbij hij zijn zoon aanspoorde tot het goede en hem verbood om de slechte daden te verrichten. Hij deed dat op een zachtaardige manier, zodat de luisteraar openstaat om de adviezen te accepteren. Dit is tegelijkertijd ook een methodiek die de opvoeders dienen te hanteren bij het opvoeden en adviseren van anderen.

Het eerste advies: Allah heeft gezegd: ‘Toen Luqmaan zijn zoon vermanend toesprak: ‘O mijn zoon, ken Allah geen deelgenoten toe. Voorwaar, het toekennen van deelgenoten (aan Allah) is zeker een groot onrecht.” [31:13] Dit is het eerste en tevens het belangrijkste advies. Dit is het doel waarvoor de mensen zijn geschapen, zoals Allah heeft gezegd: ‘En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.’ [51: 56] Loqmaan zei dus tegen zijn zoon: ‘O mijn zoon.’ Dat deed hij om de aandachtig van zijn zoon te krijgen. Hij ging hem namelijk iets heel belangrijks zeggen.

Het tweede advies: goedheid jegens de ouders. Allah heeft gezegd: ‘En Wij hebben de mens geboden (om goed) voor zijn ouders te zijn. Zijn moeder droeg hem in zwakte op zwakte, en zijn zogen duurt twee jaren. Wees daarom Mij en jouw ouders dankbaar. Tot Mij is de terugkeer.’ [31: 14]

Het komt wel vaker voor in de Koran dat Allah afgoderij verbiedt en gelijk daar achteraan de mensen opdraagt om goed voor hun ouders te zijn. Goedheid jegens de ouders is zeer belangrijk. Vervolgens heeft Allah op de rol van de moeder gewezen en dat zij veel heeft geleden tijdens de zwangerschap en de eerste jaren na de bevalling. In het Koranvers daarna heeft Allah de mens erop gewezen dat hij zijn ouders niet mag gehoorzamen, wanneer zij hun kind opdragen om iemand anders dan Allah te aanbidden. Hoe belangrijk de ouders ook zijn, Allah staat boven hen en is belangrijker. Als iemand jou opdraagt om een zonde te begaan, dan mag je hem of haar nooit gehoorzamen. Ongeacht hoe belangrijk die persoon voor jou is.

Het derde advies: Allah heeft gezegd: ‘Mijn zoon, al gaat het om het gewicht van een mosterdzaadje en al was het in een rots of in de hemelen of op de aarde, Allah zal het brengen. Allah is welwillend en welingelicht.’ [31: 14] Loqmaan leert zijn zoon aan om Allah in de gaten te houden. Dat wil zeggen: hij dient te beseffen dat Allah hem altijd ziet en hoort. Allah weet altijd wat een persoon doet. Het is heel belangrijk om dit de kinderen van jongs af aan te leren.

Het vierde advies: ‘Mijn zoon, verricht het gebed.’ [31: 17] Het gebed is een zeer belangrijke aanbidding. Het gebed zuivert de mens van allerlei slechte eigenschappen. Het versterkt ook het besef dat Allah jou in de gaten houdt. Dat gevoel zal meer en meer toenemen. Dit zal ertoe leiden dat degene die het gebed goed uitvoert veel minder geneigd is om een zonde te begaan.

Het vijfde advies: Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Gebied het behoorlijke en verbied het verwerpelijke. En verdraag geduldig wat je treft, dat is een zaak van vastbeslotenheid.’ [31: 17] Het is een grote gunst om een vrome man te zijn door goede daden te verrichten en slechte daden te vermijden. Aangezien niet iedereen zo zal zijn, heeft Allah ons opgedragen om elkaar het goede op te dragen en het slechte te verbieden. Wie dat doet zal veel tegenstand krijgen en daarom heeft Loqmaan zijn zoon opgedragen om dan juist geduldig te blijven in te volharden in deze nobele taak. Degene die anderen het goede opdraagt en het kwaad verbiedt, dient wel voldoende kennis hierover te hebben.

Het zesde advies: Vervolgens zei Loqmaan tegen zijn zoon: ‘Wend je wang niet hoogmoedig van de mensen af en loop niet verwaand op de aarde rond. Allah bemint geen enkele ingebeelde en verwaande.’ [31: 18] Loqmaan waarschuwt zijn zoon tegen een gevaarlijk kwaal, namelijk hoogmoedigheid. De mensen zullen een arrogante persoon haten. Hoogmoedigheid maakt de samenleving kapot. Het zorgt ervoor dat de broederschap verdwijnt en er is geen onderlinge sympathie meer.

De laatste adviezen: Loqmaan heeft gezegd: ‘En wees gematigd in je lopen en spreek met zachte stem. De afschuwelijkste stem is immers de stem van ezels.’ [31: 19] Dit zijn diverse adviezen die erop duiden dat men bescheiden moet zijn en blijven en dat hij zijn stem niet mag verheffen.

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, Allah heeft in de Koran gezegd: ‘Boezemvrienden zullen op die Dag elkaars vijanden zijn, behalve de godvrezenden.’ [43:67] Jawel, beste moslims, op die Dag – de Dag der Opstanding – zullen alle vrienden elkaars vijanden zijn, behalve degenen die Allah in het wereldse leven vreesden en met elkaar bevriend zijn omwille van Allah. De vriendschap die gebouwd is omwille van Allah zal op die Verschrikkelijke Dag standhouden. Alle andere vriendschapsbanden zullen sneuvelen; sterker nog deze zullen in vijandschap veranderen.

Onze profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De persoon bevindt zich op de religie van zijn vriend. Laat eenieder van jullie kijken met wie hij omgaat.’ [Overgeleverd door Abu Daawoed en At-Tirmidzie en is H’asan verklaard door sheikh Al-Albaanie]

Onze geliefde profeet (vrede zij met hem) ook heeft gezegd: ‘Het voorbeeld van een goede metgezel en een slechte [metgezel] is zoals het voorbeeld van iemand die muskus heeft en iemand die op een blaasbalg blaast [i.e. smid].’ Degene die muskus heeft, zal of jou wat geven of jij zult wat van hem kopen of je zult een lekkere geur ruiken. Degene die op een blaasbalg blaast zal of jouw kleren verbranden of je zult een stinkende geur ruiken.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Het behoort tot onze natuurlijke aard om met anderen om te gaan en vrienden te maken. Normaal gesproken kan niemand eenzame leven leiden en zich van de mensen afzonderen. Een normaal mens heeft de behoefte om met anderen om te gaan. De mensen met wie je omgaat zijn of goede of slechte mensen. Onze profeet (vrede zij met hem) waarschuwt ons dit deze overlevering voor het vergezellen van slechte mensen. Jouw vrienden hebben namelijk een grote invloed op jou en jouw gedrag. Je ontkomt er niet aan deze invloed.

Allah heeft ons in de Koran opgedragen om om te gaan met de vrome dienaren en zei: ’En stel jezelf geduldig op samen met degenen die hun Heer in de morgen en de avond aanroepen, strevend naar Zijn Aangezicht. En wendt jouw ogen niet af strevend naar de versierselen van het wereldse leven.’ [18: 28] Vervolgens heeft Allah ons de omgang met slechte personen verboden en zei: ‘En gehoorzaam niet degene wiens hart Wij Onze Gedenkingen hebben doen veronachtzamen en (die) zijn begeerten volgt en wiens zaak verloren is.’ [18: 28]

Luister niet naar hen, ga niet met hen om en gehoorzaam hen niet. Wie? Degene die in onachtzaamheid leeft. Het gedenken van Allah en het hiernamaals komt bij hem niet voor. Dat is zijn eerste eigenschap. De tweede eigenschap: (die) zijn begeerten volgt. Zijn begeerte is zijn god. Hij aanbidt zijn begeertes. Hij doet wat hij wil zonder te kijken naar de voorschriften van Allah. De derde eigenschap: wiens zaak verloren is. Zijn zaak is verloren want hij verzuimt zijn verplichtingen. Hij verzuimt het gebed, het vasten, goede omgang met de ouders etc.

Kortom, beste broeder en zuster, kies jouw vrienden daarom zorgvuldig uit en ga alleen met goede mensen om. Aan hen heb je wat aan. Zij zullen jou helpen om goede daden te verrichten.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah heeft in de Edele Koran gezegd: ‘Er is geen goed in veel van hun heimelijke gesprekken, behalve wie aanmaant tot liefdadigheid of wijsheid of verzoening tussen de mensen, wie dat doet om het welbehagen van Allah te bereiken: Wij zullen hem een geweldige beloning geven.’ [4: 114]

“Er is geen goed” betekent dat het wel kwaadaardig is. “In veel van hun heimelijke gesprekken” dat houdt in dat het af en toe wel iets goeds bevat, zoals wanneer twee personen heimelijk een plan maken om aan liefdadigheid te doen, of wanneer ze heimelijk elkaar aansporen om het goede te verrichten of een plan maken om tussen twee mensen of twee groepen te verzoenen.

“Wie dat doet om het welbehagen van Allah te bereiken”: Allah belooft hier de dienaar een geweldige beloning voor deze daad. En de intentie is hier erg belangrijk, want de beloning valt of staat met de intentie, zoals de profeet (vrede zij met hem) in de welbekende overlevering heeft gezegd: ‘Waarlijk, de daden hangen samen met de intentie.’

Allah heeft het de moslim meerdere malen verboden om heimelijke gesprekken te voeren, omdat dit een kenmerken van de hypocrieten is en was. Zij kwamen namelijk stiekem samen en voerden dan heimelijk gesprekken waarin ze plannen maakten om de moslims schade toe te brengen. Allah heeft gezegd: ‘Heeft u degenen niet waargenomen, wie de geheime samenzwering was verboden maar die daarna terugkeerden naar hetgeen hun verboden was en heimelijk beraadslagen in zonde, overtreding en ongehoorzaamheid jegens de boodschapper? En zij tot u komen, groeten zij u met een groet, waar Allah u niet mee begroet; maar onder elkander zeggen zij: “Waarom straft Allah ons niet voor hetgeen wij (tegen de profeet) zeggen?” Genoegzaam voor hen is de hel waarin zij zullen branden; en deze is een slechte bestemming!’ [58: 8]

Vervolgens zei Allah in hetzelfde Soerat (hoofdstuk): ‘Geheime samenzwering komt alleen door de Satan, opdat hij verdriet moge veroorzaken aan de gelovigen maar het kan hun niet schaden dan met Allah’s toelating.’ [58: 10]

In het verlengde hiervan heeft de profeet (vrede zij met hem) het verboden dat twee personen zachtjes tegen elkaar praten in het bijzijn van een derde persoon, waarbij de derde persoon hen niet hoort. De duivel gaat namelijk dan aan het werk bij die derde persoon. Deze persoon kan namelijk de indruk krijgen dat die twee personen het over hem hebben, waardoor dit hem verdriet zal bezorgen. De moslims zijn elkaar broeders en mogen elkaar geen verdriet of schade bezorgen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah de Barmhartige heeft bepaalde seizoenen voor Zijn dienaren in leven geroepen, zodat Zijn gehoorzame dienaren met elkaar zullen wedijveren in het verrichten van goede daden. Zij zullen daarin proberen om het welbehagen van Allah te verkrijgen en de hoogste rangen te verdienen. Een van deze seizoenen zijn de eerste tien dagen van deze maand de maand Dzoe Al-H’idjah. Het is vandaag de tweede dag en dit zijn de beste tien dagen van het jaar.

Allah heeft over deze tien dagen gezegd: ‘Bij de dageraad. En bij de tien nachten. Bij even en oneven!’ [89: 1-3] Ibn Abbaas en meerdere geleerden hebben gezegd dat de tien nachten de eerste tien dagen van Dzoe Al-H’idjah zijn. Allah heeft gezworen bij deze tien dagen om hiermee aan te geven hoe belangrijk deze zijn.

De profeet (vrede zij met hem) heeft over deze dagen gezegd: ‘Er zijn geen andere dagen waarin goede daden geliefder bij Allah zijn dan deze dagen.’ De metgezellen zeiden hierop: ‘Boodschapper van Allah, ook niet het strijden op het pad van Allah?’ De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) antwoordde: ‘Zelfs niet het strijden op het pad van Allah, behalve een persoon die zelf en met zijn rijkdom ten strijde rukt en met niets terugkomt.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie]

Onze nobele profeet (vrede zij met hem) heeft over deze dagen gezegd: ‘De beste dagen op deze wereld zijn de tien dagen.’ Dit zijn dus de belangrijkste dagen van het jaar en daarom dienen wij oprecht berouw te tonen tot Allah en extra onze best te doen in het verrichten van goede daden. Wij dienen ook zondes te vermijden en zo ook de plaatsen waar gezondigd wordt. Zonden hebben namelijk een zeer nadelig effect op de dienaar en verwijderen hem van de genade van Allah.

Een van deze daden waarover de moslim moet waken, is het verrichten van het gebed op tijd. Allah heeft gezegd: ‘Houd jullie vast aan de gebeden en vooral aan het beste [of het middelste] gebed. En staat onderdanig en ootmoedig voor Allah.’ [2: 238]Een andere goede daad is het geven van aalmoezen omwille van Allah. Allah heeft gezegd: ‘Waarlijk, degenen die het Boek van Allah reciteren en de gebeden uitvoeren zoals het hoort en uitgeven van waar Wij hun mee voorzien hebben, in het geheim en openlijk, zij hopen op een handel die geen verlies zal geven.’ [35: 29]

Een andere goed daad is het veelvuldig gedenken van Allah. Allah heeft gezegd: ‘Zij die gelovigen en wier harten tot rust komen door het gedenken van Allah: voorwaar, door het gedenken van Allah komen de harten tot rust.’ [13: 28]Een van de beste vormen van het gedenken van Allah is het lezen van de Koran. Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, deze Koran leidt naar datgene wat het meest juist is, en verkondigt aan de gelovigen die goede daden verrichten dat er voor hen een grote beloning is.’ [17: 9]

Het is ook aanbevolen om veelvuldig de Takbier te zeggen tijdens deze tien dagen. Het is aanbevolen om dit hard op te zeggen. Op straat, thuis, in de moskee, in de winkel etc.
De mannen dienen dit hardop te zeggen en de vrouwen gewoon zachtjes. Deze Sunnah dreigt helaas verloren te gaan en wij dienen dit weer in leven te roepen.

In deze dagen wordt ook de bedevaart verricht. Dit is tevens een herinnering gericht aan degene die de bedevaart nog niet verricht heeft. Stelt het niet uit, als je in staat bent om de bedevaart te verricht. Je weet namelijk niet of je in de toekomst de kans krijgt om de bedevaart te verrichten.

Tijdens deze tien dagen is het goed om te vasten. Vooral de dag van Arafat moet gevast worden, behalve voor de bedevaartganger. Het is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen, aangezien er een grote beloning aangekoppeld is. Het is overgeleverd dat het vasten van de dag van Arafah de zonden van het voorgaande en het komende jaar uitwist. Een andere goed daad is het slachten van een offerdier, zoals de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd.

Kortom, deze tien dagen zijn zeer waardevol, waarin er diverse goede daden verricht kunnen worden, zoals Allah veelvuldig gedenken, de Koran lezen, anderen helpen etc. Prijs daarom de grootsheid van Allah, beste moslims, en wees Hem dankbaar voor deze geweldige gunst en benut deze grootse kans. We hebben wederom de kans om onze relatie met onze Heer te verbeteren en veel H’asanaat te verdienen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het de afgelopen weken gehad over het recht van Allah en Zijn Alleenrecht op aanbidding. We hebben het ook gehad over het recht van de Koran. We zullen het vandaag hebben over het recht van de familieleden. De relatie tussen jou en jouw familie is belangrijk en deze dien je goed te onderhouden. Allah heeft in de Edele Koran gezegd: ‘O mensen, vrees jullie Heer, Die jullie uit één persoon schiep, en Die uit hem zijn echtgenote schiep, en Die uit hen beiden vele mannen en vrouwen heeft voorgebracht. Vrees Allah in Wiens naam jullie een beroep op elkaar doen en (pas op voor het verbreken van) de familiebanden. Voorwaar, Allah waakt altijd over jullie.’ [4: 1]

Het onderhouden van de familiebanden is een aanbidding van Allah. Het is iets wat Allah ons heeft opgedragen en iets wat Hij liefheeft. Dit heeft Allah duidelijk gemaakt in de voorgaande Koranverzen: ‘O mensen, vrees jullie Heer, Die jullie uit één persoon schiep: dat wil zeggen Adam (vrede zij met hem). ‘En Die uit hem zijn echtgenote schiep’: d.w.z. H’awaa (Eva). En uit hen beide heeft Allah de mensen voorgebracht. Vervolgens zei Hij: ‘Vrees de familiebanden’, d.w.z. pas op voor het verbreken van deze band. Verwaarloos het niet en onderhoud het goed.

Allah heeft hier godsvrees gekoppeld aan het onderhouden van de familiebetrekkingen. Degene die deze betrekking verbreekt, is dus geen vrome persoon, zoals Allah heeft gezegd: ‘Deugd is niet enkel dat jullie je gezichten naar het Oosten en het Westen wenden [tijdens het gebed], maar [echte] deugd is [de deugd] van degene die in Allah, het hiernamaals, de engelen, de boeken en de profeten gelooft, en die [zijn] rijkdommen weggeeft – ondanks zijn liefde ervoor – aan de verwanten…’ [2: 177]

In soerat Al-Israa’ heeft Allah gezegd: ‘En geef de verwanten hun recht.’ [17: 26] Geef dus iedere bloedverwant zijn of haar recht. Hoe dichter ze bij jou staan hoe meer recht zij hebben. De familiebetrekking heeft Allah in het Arabisch Ar-Rahim genoemd en dit is afgeleid van Zijn Naam Ar-Rahmaan. Dit geeft tevens aan hoe belangrijk de familiebanden zijn. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De familieband hangt aan de Troon en zegt: ‘Wie mijn onderhoudt, zal door Allah onderhouden worden en wie mij verbreekt, Allah zal het met hem verbreken.’ [Overgeleverd door Moslim]

Het verbreken van deze band is dus een grote misdaad, want Allah heeft gezegd: ‘Of is het, als jullie je afwenden, misschien zo dat jullie verderf zaaien op de aarde en jullie verwantschapsbanden verbreken? Zij zijn het die Allah vervloekt. Dus heeft Hij hen doof gemaakt en hun ogen verblind.’ [47: 22-23]

In dit Koranvers heeft Allah het zaaien van verderf samen met het verbreken van de familiebanden genoemd, omdat het verbreken van de familiebanden schadelijke gevolgen voor de familie heeft. Vervolgens heeft Allah gezegd dat zij degenen zijn die door Allah zijn vervloekt. Wie door Allah vervloekt is, is verbannen van Zijn genade. M.a.w. voor hem is er enkel de toorn en de straf van Allah. Vervolgens zullen zij doof zijn m.b.t. het horen van de waarheid en hun ogen zullen verblind zijn en het goede niet zien. Het is dus een oorzaak dat een persoon door Allah vervloekt en bestraft wordt.

Dit is ook door de profeet (vrede zij met hem) benadrukt met deze woorden: ‘De verbreker zal het paradijs niet betreden.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] Dat wil zeggen: de verbreker van het contact met zijn familie. ‘Het paradijs niet betreden’ houdt in dat hij niet met de eerste groep het paradijs zal betreden, en dat hij eerst voor deze zware zonde bestraft zal worden.

Het onderhouden van deze heilige band is daarentegen een grootse daad, want het is overgeleverd dat een bedoeïen het volgende aan de profeet (vrede zij met hem) vroeg: ‘Vertel mij over hetgeen mij dichter bij het paradijs laat komen en mij verder van de hel doet geraken?’ De profeet (vrede zij met hem) zei: ‘Dat je Allah aanbidt, Hem geen deelgenoten toekent, het gebed verricht, de zakat betaalt en de familiebanden onderhoudt.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘Als iemand ervan houdt dat zijn leven langer wordt gemaakt [d.w.z. dat hij lang zal leven] en dat zijn vermogen wordt vermeerderd, dan dient hij zijn familiebanden te onderhouden.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Beste broeders en zusters, we bevinden ons in een periode die tot de beste periodes van het jaar wordt gerekend, namelijk de eerste tien dagen van de maand Dzoe Al-H’idjah. Allah heeft over deze tien dagen gezegd: ‘Bij de dageraad. En bij de tien nachten. Bij even en oneven!’ [89: 1-3] De eerste tien van Dzoe Al-H’idjah zijn dus de beste dagen van het jaar, want onze nobele profeet (vrede zij met hem) heeft over deze dagen gezegd: ‘De beste dagen op deze wereld zijn de tien dagen.’

Dit is dus een geweldige kans om veel Hasanaat te scoren en te sparen voor de Dag die hoe dan ook zal komen. De Dag waarop enkel goede daden zullen baten en elke Hasanah van levensgrote waarde zal zijn. Een goede handelaar maakt namelijk goed gebruik van de hoogseizoenen om zijn winsten te maximaliseren. Zo dient de moslim ook in het leven te staan. Hij pakt zulke kansen met beide handen aan. Hij doet zijn best tijdens de laatste tien nachten van de ramadan en de eerste tien dagen van Dzoe Al-Hidjah. Van hoeveel kennissen hebben wij afscheid moeten nemen? Vorig jaar hebben zij met ons deze dagen meegemaakt, maar voor hen stond vast dat zij het jaar daarop niet zullen meemaken. Dit kan ook met ons gebeuren. Wij hebben immers niet de garantie dat wij volgend jaar weer het Offerfeest en de eerste tien dagen van Dzoe Al-H’idjah mogen meemaken. Wees dus verstandig en doe je best tijdens deze 10 dagen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Beste broeders en zusters, we hebben het vorige week gehad over het belang van kennis en de plicht die elke moslim en moslima heeft om kennis op te doen. Vandaag zullen we het hebben over de omgang met Allah de Verhevene. De mens heeft plichten tegenover zijn Heer en zijn medemens. We zullen het in deze preek hebben over het recht van Allah, oftewel onze plicht tegenover Allah.

Allah heeft in de Koran gezegd: ‘En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.’ [51: 56] Het aanbidden van Allah is dus de reden van ons bestaan. Dit heeft Allah duidelijk in dit Koranvers gezegd. We zijn op deze wereld om Allah te aanbidden. Maar wat is aanbidding? Aanbidding is dus een verzamelnaam voor alles waar Allah van houdt aan: daden, woorden en overtuigen. Hieronder vallen bidden, zakat betalen, vasten, het goede gebieden en het slechte verbieden etc.

De aanbidder volgt dus hetgeen zijn Heer hem oplegt. Het kan niet zo zijn dat de aanbidder doet wat hij wil en volgt wat hij wil. Dit heeft Allah ook in de Koran misprezen en heeft degenen die dit doen berispt en zei: ‘Geloven jullie in een gedeelte van de Schrift en verloochenen jullie een ander gedeelte? Er is geen andere vergelding voor degenen van jullie die zo handelen dan schande in het wereldse leven en op de Dag der Opstanding zullen zij naar de zwaarste bestraffing worden gestuurd. En Allah is niet onachtzaam omtrent hetgeen jullie doen.’ [2: 85]

De grootste aanbidding is en de grootste plicht is het geloven in het Alleenrecht van Allah op aanbidding, oftewel geloven in at-Tauwhied en ook hiernaar handelen. Het is overgeleverd dat Mu’aadz Ibn Djabal – moge Allah tevreden met hem zijn – heeft gezegd: ‘Ik zat [eens] bij de profeet (vrede zij met hem) achterop, rijdend op een ezel, en hij zei tegen mij: ‘O Mu’aadz, weet je wat het recht van Allah op de dienaren is, en wat het recht van de dienaren op Allah is?’ Ik zei: ‘Allah en Zijn boodschapper weten het beter.’ Hij zei: ‘Het recht van Allah op de dienaren is dat zij Hem aanbidden en Hem geen deelgenoten toekennen. Het recht van de dienaren op Allah is dat Hij degene die Hem geen deelgenoten toekent niet zal bestraffen.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Allah heeft in de Koran veelvuldig over Zijn recht gesproken, zoals in dit Koranvers: ‘Hun werd niets anders bevolen dan dat zij alleen Allah aanbidden, met een zuivere intentie en zich afwendend van afgoderij.’ [98: 5] Degene die de Koran leest zal dit veelvuldig tegenkomen. Er is op diverse manieren aandacht aan dit grootse recht besteed. Soms door het vermelden van het gebod erop, zoals in het eerdergenoemde Koranvers. Soms door het tegenovergestelde ervan te verbieden en het gevaar ervan te benoemden en soms door het benoemen van de beloningen en de straffen, zoals in dit Koranvers: ‘Voorwaar, als iemand deelgenoten aan Allah toekent, dan zal Allah het paradijs voor hem verbieden en zijn verblijfplaats zal de hel zijn.’ [5: 72]

Weet dat alle voorgaande profeten gestuurd zijn om de mensen op te roepen tot het aanbidden van Allah alleen. Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Wij hebben Noeh naar zijn volk gezonden en hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah. Jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 59] Allah zei ook: ‘En naar ‘Aad [was] hun broeder Hoed [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 65] En: ‘En naar Thamoed [was] hun broeder Saalih [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 73] En: ‘En tot de Madjan [was] hun broeder Shoe’aib [gezonden]. Hij zei: ‘Mijn volk! Aanbid Allah; jullie hebben geen andere god dan Hem.’ [7: 85]

Kortom, de grootste, de belangrijkste en de eerste verplichting die wij hebben is het geloven in het monotheïsme. Met deze boodschap heeft Allah de profeten en boodschappers naar de mensen gestuurd.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het vorige week gehad over de plicht om kennis op te doen. We zullen het vandaag hebben over de waarde van kennis en de geleerden, en over de waarde van kennis opdoen en kennis verspreiden.
Allah heeft Zijn boodschapper geen enkele keer opgedragen om meer van iets te vragen, behalve kennis. Allah heeft gezegd: ‘En zeg: ‘Mijn Heer, schenk mij meer kennis.’[20: 114] Allah heeft niet gezegd vraag meer roem, faam, bezittingen etc.

Allah heeft in Soerat Az-Zumar gezegd: ‘Zeg: ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’ [39:9] Het antwoord is nee, want degene die kennis heeft is niet gelijk aan degene die onwetend is. Hij heeft ook gezegd: ‘Het zijn slechts de geleerden die het begrijpen.’ D.w.z. uit de voorbeelden die Allah in de Koran heeft aangehaald. Slechts de geleerden begrijpen die zoals ze begrepen dienen te worden.

Allah de Verhevene heeft duidelijk gemaakt dat de mensen van kennis degenen zijn die Hem vrezen zoals Hij gevreesd dient te worden. Alhoewel godsvrees in het algemeen ook bij de rest van de moslims voorkomt. Maar de werkelijke en de volledige vrees voor Allah komt alleen voor bij de geleerden. ‘Voorwaar het zijn echts de bezitters van kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.’ [35: 28]

De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Als Allah het goede met iemand voorheeft, dan schenkt Hij hem kennis en begrip van het geloof.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Al-Aadjurrie heeft gezegd: ‘Deze overlevering geeft aan dat degene die geen kennis opdoet over de religie die hij aanhangt, over weinig goeds beschikt.’

Het is authentiek overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben geen dinars of dirhams achtergelaten, maar zij hebben kennis achtergelaten. Dus, wie kennis verwerft heeft een aanzienlijk fortuin verworven.’ Overgeleverd door At-Tirmidzie. Ibn Djamaa’ah heeft gezegd: ‘Deze rang is voldoende om faam en een eervolle positie te krijgen. Zoals er geen rang hoger is dan de rang van de profeten, zoals is er ook geen hogere positie dan de positie van de erfgenamen van de profeten.’

Beste moslims, het vergaren van kennis is dus zeer waardevol en zeer belangrijk. Kennis is licht en onwetendheid is een duisternis. Kennis is geprezen en onwetendheid is misprezen. Onze vrome voorgangers hebben gouden uitspraken gedaan over het belang van kennis. We zullen er aan paar opnoemen. Aboe Moesaa Al-Khawlaanie heeft gezegd: ‘De geleerden zijn zoals de sterren in de hemel. Als de mensen ze zien, dan zullen zij middels de sterren de juiste weg nemen. En als zij de sterren niet zien, dan zullen zij niet weten welke weg ze moeten nemen en daardoor afdwalen.’

En andere geleerde heeft gezegd: ‘Er is niks dat kostbaarder is dan kennis. De koningen zijn de leiders over de mensen en de geleerden zijn de leiders over de koningen.’ Ibn‘Uyaynah heeft gezegd: ‘De mensen met de hoogste positie bij Allah zijn degenen die tussen Allah en Zijn dienaren staan, namelijk de profeten en de geleerden.’ De profeten (vrede zij met hen) zijn een doorgeefluik van Allah. En de geleerden zijn degenen die de woorden en handelingen van de profeten op de juiste manier uitleggen.

Beste broeders en zusters, uit hetgeen eerder is gezegd, kunnen we uitmaken dat het opdoen van kennis beter is dan de vrijwillige aanbiddingen zoals, het vrijwillige gebed, vasten etc. Kennis opdoen en verspreiden is namelijk een collectief profijt terwijl het vrijwillige gebed en het vrijwillige vasten een persoonlijk profijt is. Zo heeft imam Ash- Shaafi’ie gezegd: ‘Er is na de verplichte aanbiddingen niks beters dan het opdoen van kennis.’

Kortom, kennis opdoen is essentieel voor de moslim, maar helaas is het overgrote gedeelte van de moslims niet meer ambitieus. De ambities liggen nu meer in het bevredigen van de begeertes en de wereldse genietingen najagen. Hier moet verandering in komen. We moeten met z’n allen opstaan. We moeten onze kinderen en onze vrouwen aansporen om te leren. Wij moeten weer de natie van kennis worden. Zowel islamitische kennis als wereldse kennis.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben in de twee voorgaande preken gesproken over de verantwoordelijkheid van de moslim. Vandaag zullen we het hebben over de positie van kennis binnen de islam en de verantwoordelijkheid die de moslim draagt om te leren.

Weet, beste broeders en zusters, dat middels kennis een persoon hoge posities kan verwerven zowel in dit wereldse leven als in het hiernamaals. Allah heeft namelijk de status van de kennis en de geleerden verheven. Dit heeft hij aangegeven in dit Koranvers waarin Hij zei: ‘Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen.’ [58: 11] Degenen die geloven zullen in rang verheven worden en onder hen vallen ook de geleerden. Daarnaast zullen de geleerden nog eens apart in rang verheven worden.

Kennis is het beste wat een mens kan vergaren. Islamitische kennis is ook de erfenis die de profeet (vrede zij met hem) heeft achtergelaten. Kennis is de ziel en de genezing voor van het hart. Het is kennis die ons meer over Allah verteld en ons leert hoe wij Hem dienen te aanbidden. Allah heeft geleerden tot getuigen genomen voor de hoogste zaak waarover men getuigen kan, namelijk Zijn Alleenrecht op aanbidding. Hij heeft hun getuigenis genoemd samen met Zijn getuigenis en de getuigenis van de engelen en zei: ‘Allah getuigt dat er geen [ware] God is behalve Hij. Ook de engelen en de bezitters van kennis [getuigen hiervan en dat] Hij [Zijn schepping] met rechtvaardigheid bestuurt. Er is geen [ware] God dan Hij; de Almachtige, de Alwijze.’ [3: 18]

Dit Koranvers geeft de hoge positie die kennis weer, want het is kennis die de geleerden deze hoge positie hebben gegeven. Het is kennis die een gemeenschap een voorsprong of een achterstand geeft. Hoe geleerder een gemeenschap is, hoe meer voorsprong deze zal hebben op andere gemeenschappen. Kennis hebben wij harder nodig dan eten en drinken. We hebben 2 of 3 keer per dag voedsel nodig, terwijl wij kennis nodig hebben voor elke handeling die we verrichten.

De mens kan kennis opdoen d.m.v. het gebruiken van zijn verstand. Het verstand waarmee Allah de mens boven het dier heeft verkozen. Het verstand is ook een van de bestaansredenen van de mens. Toen de engelen zich afvroegen waarom Allah de mens heeft geschapen, heeft Allah gezegd hierover: ‘En Hij onderwees Adam de namen van alle dingen en toen liet Hij deze aan de Engelen zien en zei: “Vertel Mij hiervan de namen, als jullie waarachtig zijn.” Zij (de Engelen) zeiden: “Verheven bent U, wij hebben geen kennis behalve van wat U ons onderwezen heeft. U bent de Alwetende, de Alwijze.” Hij zei: “O Adam, vertel hun de namen.” En toen hij hun de namen had verteld, zei Hij: “Heb Ik je niet verteld dat Ik het onzichtbare in de hemelen en op de aarde ken en dat Ik weet wat je onthult en wat je verborgen houdt?” [2: 31-33] Allah maakte duidelijk dat Adam kennis had die de engelen niet hadden.

Allah heeft Zijn boodschapper geen enkele keer opgedragen om meer van iets te vragen, behalve kennis. Allah heeft gezegd: ‘En zeg: ‘Mijn Heer, schenk mij meer kennis.’
[20: 114] Allah heeft ook gezegd: ‘Zeg: ‘Zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?’’ [39: 9] Degenen die kennis hebben, zullen nooit gelijk zijn aan degenen die geen kennis hebben. Wat heeft hen een hoge positie doen toekomen? Het antwoord: de kennis die zij opgedaan hebben.

Kortom, kennis opdoen is essentieel voor de moslim. Dit geldt zowel voor religieuze kennis als voor wereldse kennis die de ummah vooruit kan helpen. We zullen afsluiten met deze prachtige hadith over de waarde van kennis. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Wie een pad bewandelt zoekend naar kennis: Allah zal voor hem hiermee een pad naar het paradijs vergemakkelijken. Voorwaar, de engelen spreiden hun vleugels uit voor de kennisvergaarder uit tevredenheid. Waarlijk, degenen in de hemelen en degenen op aarde vragen vergiffenis voor de geleerde; zelfs de vissen in het water. De superioriteit van de geleerde over de aanbidder is zoals de superioriteit van de maan over alle andere hemellichamen. De geleerden zijn de erfgenamen van de profeten. De profeten hebben geen dinars of dirhams achtergelaten, maar zij hebben kennis achtergelaten. Dus, wie kennis verwerft heeft een aanzienlijk fortuin verworven.’ Overgeleverd door At-Tirmidzie.

Doe kennis op, broeders en zusters, leer Allah kennen. Leer jouw religie kennen. Spoor jullie kinderen aan om te leren. Spoor hen aan om de besten van de klas te zijn. Laat hen architect worden of arts of ingenieurs en dergelijke hoogwaardige functies. Wij moeten weer de natie van kennis worden. Zowel islamitische kennis als wereldse kennis. Maar vergeet vooral niet om jullie kinderen ook islamitische kennis te laten opdoen. We moeten weer uitblinken in de wereldse wetenschappen. Wij dienen in alles het beste te zijn. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk om de islam te dragen. Dit kunnen wij alleen doen door kennis te hebben. Laten we de mouwen opstropen en aan de slag gaan. Moge Allah ons hierbij helpen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over verantwoordelijkheid en het belang ervan in de islam. De profeet (vrede zij met hem) is als een genade naar deze wereld gestuurd. Hij heeft gestreden voor gerechtigheid en genade voor de wereld. Hij heeft zijn metgezellen met de beste normen en waarden opgevoed totdat zij de beste gemeenschap ooit werden. Hij (vrede zij met hem) heeft hun dit Koranvers uitgelegd: ‘Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah (de religieuze verantwoordelijkheid) aan de hemelen, aarde en bergen aangeboden, maar zij weigerden het te dragen en zij waren er beducht voor, maar de mens nam deze op zich. Voorwaar, hij is onrechtvaardig (voor zichzelf) en onwetend (over de gevolgen ervan).’ [33: 72]

Ibn Abbaas heeft gezegd dat Al-Amaanah hier religieuze verantwoordelijkheid inhoudt. De hemelen, de aarde en de bergen weigerden het aan te nemen. D.w.z. zij weigerden om dit functie aan te nemen, terwijl de mens integendeel deze functie wel aanvaardde. Met de religieuze verantwoordelijkheid wordt bedoeld: je houden aan de geboden en de verboden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Jullie zijn allemaal hoeders en jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten. Een man is thuis de hoeder en hij is verantwoordelijke over zijn ondergeschikten. De vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk over haar ondergeschikten. Jullie allemaal zijn hoeders en jullie allemaal zijn verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten.’

De mens draagt altijd verantwoordelijkheid voor iets met zich mee. Een regeringsleider is verantwoordelijk voor het besturen van het land. De rechter ris verantwoordelijk voor gerechtigheid. De leraar is verantwoordelijk voor het lesgeven etc. Iedereen die ergens de verantwoordelijkheid voor draagt, moet zijn verantwoordelijkheid naar behoren nakomen.

Verantwoordelijk zijn is iets dat wij met ons meedragen. We zijn verantwoordelijk over onszelf, over onze kinderen, onze vrouwen, onze omgeving en onze maatschappij. We zijn verantwoordelijk om onze harten in de gaten te houden en deze te behoeden voor verderving. We zijn verantwoordelijk over wat we zeggen en waarin we geloven.
Naast de verantwoordelijkheid die we dragen over onszelf, zijn we ook verantwoordelijk om een goed voorbeeld voor anderen te zijn. Allah heeft hiervoor ook grootse beloningen aan verbonden. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: ‘Wie op een goedheid wijst, zal dezelfde beloning ontvangen als die van degene die het verricht.’ [Overgeleverd door Moslim] Dit geldt ook voor het tegenovergestelde. Als iemand een slecht voorbeeld is en hij wijst anderen naar het kwaad, dan is hij verantwoordelijk voor hun slechte daden die door zijn toedoen zijn verricht.

Wanneer we naar onze islamitische gemeenschap kijken, dan zien we dat vele moslims hun verantwoordelijkheid hebben verwaarloosd. Dit is duidelijk te zien bij hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen. Zij denken en/of handelen alsof zijn enkel verantwoordelijk zijn voor het materiële comfort van hun kinderen. Zij vergeten daarbij dat zij hun kinderen islamitische normen en waarden mee moeten geven, islamitische kennis moeten bijbrengen etc. Ook islamitische scholen en moskeeën hebben de verantwoordelijkheid om de kinderen islamitisch op te voeden. Laat eenieder goed beseffen wat zijn verantwoordelijkheid is en er ook naar handelen.

Wanner we de biografie van de profeet (vrede zij met hem) lezen dan zien wij hoe hij zijn metgezellen met deze verantwoordelijkheid heeft opgevoed. Hij (vrede zij met hem) heeft hen aangeleerd om deze verantwoordelijkheid te dragen en dat het een serieuze zaak is. Voordat de profeet (vrede zij met hem) kwam te overlijden, was hij (vrede zij met hem) erin geslaagd om een harmonieuze gemeenschap te creëren die elkaar ondersteunde en samenwerkte.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de profeet (vrede zij met hem) is zoals meerdere malen gezegd als een genade voor deze wereld gestuurd. Hij heeft zijn metgezellen met de beste normen en waarden opgevoed totdat zij de beste gemeenschap ooit werden. Hij (vrede zij met hem) heeft hun dit Koranvers uitgelegd: ‘Voorwaar, Wij hebben al-Amaanah (de religieuze verantwoordelijkheid) aan de hemelen, aarde en bergen aangeboden, maar zij weigerden het te dragen en zij waren er beducht voor, maar de mens nam deze op zich. Voorwaar, hij is onrechtvaardig (voor zichzelf) en onwetend (over de gevolgen ervan).’ [33: 72]

De religieuze verantwoordelijkheid dragen is hetgeen in dit Koranvers bedoeld wordt, zoals de Tafsier geleerden dat hebben uitgelegd. Je houden aan de geboden en de verboden. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Jullie zijn allemaal hoeders en jullie zijn allemaal verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten. Een man is thuis de hoeder en hij is verantwoordelijke over zijn ondergeschikten. De vrouw is een hoedster in het huis van haar echtgenoot en zij is verantwoordelijk over haar ondergeschikten. Jullie allemaal zijn hoeders en jullie allemaal zijn verantwoordelijk voor jullie ondergeschikten.’

Eenieder die ergens de verantwoordelijkheid voor draagt, dient zijn verantwoordelijkheid naar behoren na te komen. Betrouwbaarheid betekent het nakomen en onderhouden van de rechten van anderen. En daarom heeft Allah ons opgedragen om hetgeen ons toevertrouwd is terug te geven aan de eigenaren ervan. Hij zei: ‘Voorwaar, Allah gebiedt jullie de toevertrouwde (zaken) aan de eigenaren ervan terug te geven.’ [4: 58] De dienaren zullen ook op de Dag des Oordeels hierover verantwoording moeten afleggen.

Verantwoordelijk zijn is iets dat wij met ons meedragen. Of wij dat willen of niet. We zijn verantwoordelijk over onszelf, over onze kinderen, onze vrouwen, onze omgeving en onze maatschappij. We dragen ook de verantwoordelijkheid om een goed voorbeeld voor anderen te zijn. Allah heeft hiervoor ook grootse beloningen aan verbonden. De profeet (vrede zij met hem) heeft immers gezegd: ‘Wie op een goedheid wijst, zal dezelfde beloning ontvangen als die van degene die het verricht.’ [Overgeleverd door Moslim] Dit geldt ook voor het tegenovergestelde. Als iemand een slecht voorbeeld is en hij wijst anderen naar het kwaad, dan is hij verantwoordelijk voor hun slechte daden die door zijn toedoen zijn verricht.

Wanneer we naar onze islamitische gemeenschap kijken, dan zien we dat vele moslims hun verantwoordelijkheid hebben verwaarloosd. Dit is duidelijk te zien bij hun verantwoordelijkheid ten opzichte van hun kinderen. Zij denken en/of handelen alsof zijn enkel verantwoordelijk zijn voor het materiële comfort van hun kinderen. Zij vergeten daarbij dat zij hun kinderen islamitische normen en waarden mee moeten geven, islamitische kennis moeten bijbrengen etc. Ook islamitische scholen en moskeeën hebben de verantwoordelijkheid om de kinderen islamitisch op te voeden. Laat eenieder goed beseffen wat zijn verantwoordelijkheid is en er ook naar handelen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de ramadan kwam en is alweer voorbij en zo gaat het ook met de mens. Vandaag is hij er en morgen is hij er niet meer. Zo gaat het met de dagen en de maanden. Elke dag komt de mens dichter bij zijn eindpunt in deze wereld. Elke dag die voorbijgaat, is een dag dichter bij de dood. Niemand van ons weet wanneer zijn laatste dag aanbreekt; hét moment waarop de tijd om goede daden te verrichten ten einde komt. Vanaf dat moment is het einde verhaal en is er geen kans op terugkeer naar de wereld om dingen recht te zetten.

Beste broeder en zuster, elke dag die aanbreekt is een nieuwe kans om goede werken te verrichten. Het kan namelijk onze laatste dag zijn en daarom dienen wij elke dag ons best en elke kans die wij hebben heel goed te benutten, zoals Allah heeft gezegd: ‘En volg het beste van wat aan jullie is neergezonden van jullie Heer voordat de bestraffing plotseling tot jullie komt zonder dat jullie het beseffen.’ [39:55]

Wij hebben een week geleden afscheid genomen van een zeer kostbare maand. Het was een maand vol zegeningen en vol beloningen. De bereidheid om goede daden te verrichten was daarin groter dan normaal. Deze maand is helaas voorbij maar het verrichten van goede daden is niet voorbij. Pas op voor de duivel die de mens oproept tot ongehoorzaamheid. Pas op voor de duivel die zijn best doet met zijn influisteringen om de goede daden als iets lichts op te vatten. Want hierdoor verwaarloost de moslim de gebeden in de moskee, het vasten, het bezoeken van een zieke en dergelijke goede daden waar Allah van houdt. Allah heeft ook tegen de duivel gewaarschuwd en zei: ‘De satan is voor jullie een vijand. Beschouw hem dan als een vijand. Hij nodigt zijn volgelingen slechts uit om tot de bewoners van het Laaiende Vuur te horen.’ [35: 6]

Wij dienen daarom de duivel ongehoorzaam te zijn en hem te bestrijden. Wij dienen juist onze tijd goed te besteden, nu wij de kans nog hebben en ons nederig tegenover Allah op te stellen, zoals Hij gezegd heeft: ‘Is het nog geen tijd voor degenen die geloven dat hun harten weekhartig worden door het gedenken van Allah en wat neergedaald is aan de Waarheid?’ [57: 16]

Wordt het niet tijd dat wij gehoorgeven en Hem eerbiedigen zoals Hij eerbiedigt dient te worden en Hem te aanbidden zoals Hij aanbeden dient te worden? Wordt het niet tijd om wakker te worden uit onze achteloosheid en serieus aan de slag te gaan en te gaan werken aan onze toekomst in het hiernamaals? Wordt het niet tijd om Hem te gedenken en te stoppen met het uitstellen van goede werken?

Jawel, het is tijd geworden om te stoppen met het uitstellen van goede daden. Laten we onze gewoontes in de ramadan voortzetten. Laten we het vrijwillige nachtgebed blijven verrichten, want dat is het kenmerk van de goede dienaren van Allah, zoals de profeet (vrede zij met hem) dat heeft gezegd. Dit was ook het kenmerk van de metgezellen en de vrome moslims na hen. Zij hielden van het nachtgebed en vonden daarin hun rust. In het holst van de nacht, wanneer iedereen slaapt en het muisstil is, staan zij in het gebed voor Allah. Zij voelen Zijn aanwezigheid en proeven de zoetigheid van het aanroepen van Allah. Dit is ook wat de moslim de kracht geeft om heel lang in het gebed te staan, en
heel lang tijdens de sujoed smeekbedes te verrichten. Houd jullie dus vast aan het nachtgebed. Verricht het nachtgebed zolang jullie de kans nog hebben, want vandaag ben je er en morgen misschien niet meer.

Het vasten van de maand ramadan is voorbij maar het vasten zelf bestaat nog. Het is aanbevolen om zes dagen van de maand Shawwaal te vasten. Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Als iemand de [maand] ramadan vast en deze vervolgens laat opvolgen door zes dagen van Shawwaal, dan is het alsof hij het hele jaar heeft gevast.’ [Overgeleverd door Moslim] Laat je deze kans niet ontgaan. Op deze manier breng jij je leven door alsof je het hele jaar door hebt gevast. Alsof jij jouw hele leven aan het vasten bent.

Broeders en zusters, blijf ook na de ramadan vasten. Je hebt een hele maand gevast. Dit houdt in dat je in staat bent om ook een paar dagen per maand te vasten. Je hebt de gebeden in de moskee verrichten naast het Taraawieh-gebed. Dit betekent dat je in staat bent om ook na de ramadan het nachtgebed te verrichten. Het gebed is zeer belangrijk, want dit is een soort contactpunt met Allah. In het gebed sta je voor Allah, zoals je op de Dag der Opstanding voor Allah zult staan om verantwoording af te leggen.

Broeders en zusters, jullie hebben in de ramadan de Koran helemaal uitgelezen. Wellicht meerdere keren. Neem nu geen afscheid van de Koran. Blijf de Koran reciteren. Maak een programma voor jezelf om de Koran binnen zoveel tijd helemaal uit te lezen.

Alle lof komt Allah toe. Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, de ramadan is een maand waarin de moslims zich meer moeten inspannen. De laatste tien nachten van de ramadan zijn in het zicht en dit zijn zeer gezegende nachten. Deze nachten vragen om meer aandacht. Degene die van de profeet (vrede zij met hem) houdt dient op de hoogte te zijn wat de profeet (vrede zij met hem) tijdens deze laatste 10 nachten deed. Vervolgens dient de dienaar van Allah de profeet (vrede zij met hem) daarin te volgen.

Een van de kenmerken van deze tien nachten is het feit dat de profeet (vrede zij met hem) zich meer inspande om goede daden te verrichten dan in andere nachten. Het is overgeleverd dat Aisha heeft gezegd: ‘De boodschapper van Allah deed meer zijn best tijdens de laatste tien [nachten] dan tijdens de andere [nachten].’ [Overgeleverd door Moslim] Het is ook overgeleverd dat zij zei: ‘Wanneer de laatste tien [nachten] ingingen, spande de profeet (vrede zij met hem) zijn ondergewaad strakker aan, bracht hij zijn nacht wakker door en maakte hij zijn vrouwen wakker.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] De profeet (vrede zij met hem) bracht deze nachten door in aanbidding. Hij bad daarin, las de Koran en verrichtte diverse goede daden.

Een ander bijzonder kenmerk van deze tien nachten is dat het voorgeschreven is om zich in de moskee terug te trekken en daarin langdurig te verblijven. Dit hoort namelijk tot de Sunnah van de profeet (vrede zij met hem). Tijdens de laatste tien dagen van de maand ramadan verbleef hij (vrede zij met hem) in de moskee. Allah heeft gezegd: ‘En heb geen gemeenschap met hen [d.w.z. jullie vrouwen], terwijl jullie langdurig in de moskeeën verblijven.’ [2: 187] Degene die zich terugtrekt in de moskee, moet zich dan bezighouden met bidden, de Koran te lezen, Allah te gedenken en dergelijke goede werken. Hij dient zich zo min mogelijk met wereldse zaken bezig te houden. Na de dood van de profeet (vrede zij met hem) hielden zijn vrouwen deze gewoonte in stand. Zij verbleven de laatste tien dagen in de moskee in navolging van de profeet (vrede zij met hem).

Een van de bijzonderheden van deze tien nachten is dat Laylatoe Al-Qadr in een van deze nachten valt. In de oneven nachten om precies te zijn. Allah de Verhevene heeft over deze waardevolle nacht gezegd: ‘Wij hebben hem [d.w.z. de Koran] in een gezegende nacht neergezonden.’ [44: 3] Hij zei ook: ‘Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden tijdens de Waardevolle Nacht (Laylatoe Al-Qadr).’ [97: 1]

Tijdens deze nacht is de Koran dus neergezonden. Het is de Koran die door Allah met verschillende eigenschappen is beschreven. Zo heeft Allah de Koran een licht, een gids, een genezing en een genade genoemd. De Koran is in z’n geheel neergedaald vanuit Al-Lawh Al-Mahfoeth naar de eerste hemel. Dit is de hemel die wij kunnen zien. Vervolgens is de Koran geplaatst in Bayt [Huis] Al-Izzah [Eervolle] en vanuit daar werd de Koran in passages door de engel Djibriel aan onze profeet (vrede zij met hem) geopenbaard gedurende 23 jaar.

Een van de kenmerken van deze gezegende maand is dus Laylatoe Al-Qadr. Dit is een zeer waardevolle nacht. Deze nacht is beter dan duizend maanden en dit zijn 83 jaar en 4 maanden. Als iemand Allah tijdens deze nacht aanbidt, dan is het alsof hij Hem meer dan duizend maanden heeft aanbeden. Allah heeft gezegd: ‘Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden tijdens de Waardevolle Nacht (Laylatoe Al-Qadr). En wie heeft u verteld wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.’

In welke nacht valt Laylatoe Al-Qadr? Deze valt in de laatste tien nachten van de ramadan. Tijdens deze nacht is dus de Koran geopenbaard. Tijdens deze nacht wordt de Al-Qadr van het jaar daarna overgenomen vanuit Lawh Al-Mahfoeth. Alles wat dat jaar zal gebeuren wordt uiteengezet. Tijdens deze nacht dalen de engelen neer en voornamelijk Djibriel die door Allah Ar-Roeh [de Geest] is genoemd. Zij dalen neer met de genade en zegeningen. Allah heeft hem apart genoemd vanwege zijn verheven status.

Tijdens deze nacht heerst er vrede tot aan het aanbreken van Al-Fajr, want daarmee is de nacht voorbij. Er is veiligheid voor de gelovige en in deze nacht zullen er velen zijn die van de hel gered zullen worden. De profeet (vrede zij met hem) heeft over deze nacht gezegd: ‘Wie het nachtgebed tijdens Laylatoe Al-Qadr verricht – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Wie deze nacht goed heeft doorgebracht, die heeft werkelijk al het goede gekregen. Wie deze nacht niet goed heeft doorgebracht, die is werkelijk van al het goede onthouden.

De meest juiste uitspraak over Laylatoe Al-Qadr is dat het in de oneven nachten van de laatste tien ramadannachten valt. De nacht van de 20ste op de 21ste wordt islamitisch gezien als de nacht van de 21ste gezien. De meest juiste uitspraak is dat Laylatoe Al-Qadr niet altijd op dezelfde nacht valt. Dit jaar kan het de 27ste zijn en volgende bijvoorbeeld de 21ste.

Wees dus alert!! Deze laatste tien nachten zijn goud waard. Doe je best en geef gas. Nog even volhouden en verzwak niet; vooral niet tijdens de oneven nachten. Het zijn maar een paar nachten.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben in de vorige twee preken gezegd dat de maand ramadan begunstigd is met de openbaring van de Koran. De maand ramadan heeft een hogere status doordat het begin van de openbaring van de Koran in deze maand plaatsvond. De islamitische natie is begunstigd en heeft een verheven status door de Koran. Als wij de Koran voor ons leggen om eruit te lezen en ernaar te handelen, dan zal de Koran ons leiden naar het succes in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Keren wij de Koran de rug toe, dan zal dat ons leiden naar een ellendig leven op deze aarde en naar een vernederende bestraffing in het hiernamaals.

Hoe kunnen de moslims de Koran verlaten terwijl hij de gids naar het goede is? Laten we luisteren naar de Koranverzen waarin Allah heeft gezegd: ‘Denken zij dan niet na over de Koran? Als deze van iemand anders dan Allah afkomstig zou zijn, dan zouden zij veel tegenstrijdigheden daarin vinden.’ [4: 82] En: ‘Denken zij niet na over de Koran? Of zit er een slot op hun harten?’ [47: 24] En: ‘En hij die zich van Mijn vermaning afwendt, zal zeker een benauwd leven leiden. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blind verzamelen.’ [20: 124]

Als de islamitische natie zich aan de Koran had gehouden, dan zou zij nog steeds aan de top hadden gestaan, zoals zij vroeger aan de top hadden gestaan. Maar helaas heeft de islamitische natie de Koran verlaten en heeft zich niet aan de wetgeving van de Koran gehouden, waardoor zij onderaan de ladder staat. De duivel heeft de islamitische natie afgeleid en heeft het volgen van de lusten en de begeertes voor de moslims mooier gemaakt.

Broeders en zusters, de Edele Koran is een geweldig boek. De Koran legt ons op om onze ouders goed te behandelen, de familiebanden te onderhouden, de armen te voeden en de zwakkeren bij te staan. Onze Koran verbiedt het om te bedelen, rijkdommen te verspillen en onzinnige praatjes te houden. Onze Koran roept op om een goede buurman en rechtvaardig te zijn, zoals Allah heeft gezegd: ‘Allah beveelt rechtvaardigheid, het weldoen en nakomen van de rechten van de verwanten. En Hij verbiedt schaamteloze daden (hier: ontucht), het verwerpelijke en agressie (onderdrukking en opstandigheid). Hij vermaant jullie opdat jullie je laten vermanen.’ [16: 90]

De Koran staat vol met dit soort opdrachten van Allah die rechtvaardig op aarde realiseren. Geen enkel wetboek en geen enkele ideologie zal bereiken wat de Koran kan bereiken, als de mensen zich eraan houden. Houd je dus vast aan de Koran, want wie tot de mensen van de Koran hoort, die zal tot de geliefden van Allah horen. Wie de Koran als leidraad neemt, zal geleid worden. Wie oplossingen voor zijn problemen in de Koran zoekt, zal geholpen worden en zijn problemen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Wie de Koran veelvuldig leest, zal de vruchten daarvan in het hiernamaals zien, want de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Reciteer de Koran, want hij zal op de Dag de Opstanding als een advocaat voor zijn metgezel (de Koranlezer) optreden.’ Hij heeft ook gezegd: ‘Lees de Koran, want hij zal zich op de Dag der Opstanding als een voorpleiter voor zijn metgezellen1 opstellen. Lees de twee stralende [Soera’s]: Al-Baqarah en Soerat

1 D.w.z. degene die de Koran veelvuldig reciteert en zich aan zijn voorschriften houdt.

Aali Imraan. Zij zullen op de Dag der Opstanding komen alsof ze twee wolken of twee overkappingen of twee vogelzwermen met uitgestrekte vleugels zijn. En zij zullen hun metgezellen verdedigen.’ Overgeleverd door Moslim.

Reciteer de Koran, beste moslims, en verlaat hem niet. Denk aan dit Koranvers: ‘En de boodschapper zal zeggen: ‘O, mijn Heer, mijn volk heeft deze Koran verlaten.’ [25: 30] Ibn Abbaas heeft gezegd: ‘Als iemand de Koran niet één keer per maand helemaal uitleest, dan hoort hij tot degenen die de Koran hebben verlaten.’ Wees eerlijk broeder en zuster, wees eerlijk tegen jezelf en kijk of je hier onder valt of niet. De profeet (vrede zij met hem) heeft ons aangespoord om de Koran te reciteren en zei: ‘Wie één letter uit het Boek van Allah reciteert, krijgt één H’asanah ermee. Voor elke H’asanah is er een beloning van het tienvoudige. Ik zeg niet Alif Laam Miem is één letter, maar Alif is een letter, Laam is een letter en Miem is een letter.’ [Overgeleverd door At-Tirmidzie]

Kortom, geef aandacht aan de Koran. Zorg ervoor dat je tot de mensen van de Koran hoort. Zorg ervoor dat je de Koran minimaal 1x per maand uitleest. Hou je aan de richtlijnen van de Koran en verlaat de Koran niet.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah de Verhevene heeft ons begunstigd met bepaalde seizoenen die meer waardevol zijn dan normaal. De H’asanaat verveelvoudigd en de zondes worden gewist. De dienaren van Allah komen daarin dichter tot hun Heer. Weet dat Allah zijn schepsels geschapen heeft om Hem te aanbidden, zoals Hij in dit Koranvers heeft gezegd: ‘En Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden. Ik wens geen voorzieningen van hen noch wens Ik dat zij Mij voeden.’ [51: 56-57]

Een van de beste daden die de dienaren van Allah kunnen doen is het vasten van de maand ramadan die Allah hun opgelegd heeft. Hij heeft namelijk gezegd: ‘O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie was voorgeschreven, opdat jullie [Allah] zullen vrezen.’ [2: 183]

Allah heeft het vasten voor ons vergemakkelijkt en het is maar een maand, zoals Allah heeft gezegd: ‘Een aantal vastgestelde dagen.’ Hij heeft ook gezegd: ‘En dat jullie vasten, is beter voor jullie als jullie dat maar weten.’ [2: 184] Allah heeft het ons niet moeilijk gemaakt, want ziek of op reis is niet verplicht te vasten. Hij of zij dient dan de niet-gevaste dagen later in te halen.

Broeders en zusters, zoals we weten is het vasten van de maand ramadan een van de vijf pilaren van de islam. Omdat dit zo’n belangrijke aanbidding is, is de moslim(a) verplicht om de regels van het vasten te kennen. Het vasten betekent taalkundig: zich onthouden van. Volgens de islamitische terminologie houdt het vasten in dat de moslims zich onthouden van de zaken die het vasten verbreken vanaf het aanbreken van Al-Fajr tot zonsondergang met de intentie om Allah ermee te aanbidden. Dit is het hoofddoel van het vasten: dichter tot Allah komen.

Het vasten van de maand ramadan is verplicht. De vastenplicht in vele overleveringen bevestigd en zijn de geleerden het unaniem eens dat het vasten van de ramadan verplicht is. Het is een van de vijf zuilen van de islam. Als iemand uit luiheid niet vast, dan komt hem een zeer zware straf toe. De profeet (vrede zij met hem) heeft ons in een overlevering verteld wat hij allemaal gezien heeft tijdens de Nachtreis en de Hemelvaart (Israa wa Al-Mi’raadj). In deze overlevering vertelde de profeet (vrede zij met hem) dat er tijdens zijn slaap twee engelen bij hem kwamen.

Zij zeiden tegen hem kom en hij vertrok met hen. Hij kwam bij een moeilijk beklimbare berg aan. Daar hoorde hij afgrijselijke geluiden. De boodschapper (vrede zij met hem) vroeg: ‘Wat zijn dit voor geluiden.’ De twee engelen zeiden: ‘Dat is het gehuil van de helbewoners.’ De profeet (vrede zij met hem) vertelde verder en zei: ‘Vervolgens werd ik verder vervoerd. Ik kwam bij een groep mensen die bij hun achillespezen opgehangen waren. Hun mondhoeken waren opengespleten en er vloeide bloed uit hun mondhoeken. Ik vroeg: ‘Wie zijn dat?’ Er werd gezegd: ‘Dat zijn degenen die eten voordat het tijd is om hun vasten te verbreken.’ De grootgeleerde Ad-Dzahabie heeft gezegd: ‘Het is een feit onder de gelovigen dat degene die niet vast zonder een geldige reden erger is dan een ontuchtpleger en een alcoholverslaafde.’

Het vasten is een grootse daad en er staat een grote beloning op de vastende te wachten. Er zijn vele overleveringen die dit verduidelijken. Zo heeft Allah in een Hadith Qudsie gezegd: ‘Alle daden van de nakomeling van Adam zijn voor hem, behalve het vasten. Waarlijk, dit (het vasten) is voor Mij en Ik zal ervoor belonen.’

Ook heeft de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Het vasten kent geen gelijke.’ Ook heeft hij gezegd: ‘Het vasten is een schild waarmee de dienaar zich tegen het Vuur dekt.’ En: ‘De vastende komt twee vreugdmomenten toe waarin hij blij zal zijn: wanneer hij zijn vasten verbreekt, zal hij blij zijn. En wanneer hij zijn Heer ontmoet, zal hij blij zijn met zijn vasten.’ In een andere overlevering heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd: ‘Het vasten van de maand ramadan is gelijk aan het vasten van tien maanden.’

Verder is het belangrijk om te weten dat het vasten niet enkel uit niet eten, drinken en dergelijke bestaat. Het ware vasten is dat je jezelf onder controle hebt en niet achter de lusten aanholt. Het ware vasten is Godsvrees. Door te vasten bedwingt de moslim zijn driften en is hij in staat om deze in goede banen te leiden. Ook leert de moslim zichzelf aan om Allahs Nabijheid aan te voelen en ervoor te waken om Allahs toorn op te wekken door het verrichten van slechte daden. Dit doet de moslim zowel heimelijk als openlijk. Het vasten is ook een heimelijke aanbidding. D.w.z. het vasten is geen handeling dat aan te schouwen is zoals het gebed, de bedevaart etc. Om deze reden is het vasten een van de belangrijkste en meest geliefde aanbiddingen zoals het overgeleverd is in deze Goddelijke overlevering: ‘Alle daden van de nakomeling van Adam zijn voor hem, behalve het vasten. Waarlijk, dit [d.w.z. het vasten] is voor Mij en Ik zal ervoor belonen. Hij laat zijn eten en drinken omwille van Mij.’

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah de Verhevene heeft ons diverse aanbiddingen opgedragen. Sommige aanbiddingen bestaan enkel uit woorden, zoals het gedenken van Allah, het gebieden van het goede en het verbieden van het kwaad. Sommige aanbiddingen bestaan uit woorden en daden, zoals het gebed. Sommige aanbiddingen bestaan uit daden en hebben betrekking op het financiële vermogen van de dienaar, zoals het afdragen van de zakat. Sommige aanbiddingen bestaan uit het laten van iets en dat is namelijk het vasten. Het vasten is het vermijden van bepaalde zaken vanaf een bepaalde tijd tot en bepaalde tijd met een oprecht intentie.

Allah heeft voor dit vasten een bijzondere, gezegende maand uitgekozen, namelijk de maand ramadan. Het is de maand waarin de eerste woorden uit de Koran geopenbaard zijn. Het is een maand waarin het beste Boek van Allah is neergedaald door de beste engel, namelijk Djibriel in opdracht van Allah, naar de beste mens ooit – onze profeet (vrede zij met hem) – op de beste plek op aarde, namelijk Mekka.

Zo’n maand is dus zeker gezegend en de gunsten van de maand ramadan zijn talrijk te vinden in de Koran en de Sunnah. In de maand ramadan is onze profeet (vrede zij met hem) gestuurd door Allah, is de Koran voor het eerst geopenbaard, hebben de moslims een zeer cruciale veldslag gewonnen van de polytheïsten – de veldslag bij Badr – en in de ramadan hebben de moslims Mekka heroverd. Dit zijn zeer belangrijke gebeurtenissen in de islamitische geschiedenis die hebben plaatsgevonden in deze bijzondere maand.

Allah de Verhevene heeft het vasten van de ramadan verplicht gesteld en heeft de vastende een grootse beloning beloofd. De vastenplicht is terug te vinden in de Koran en in de Sunnah. In de Koran: ‘O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook degenen vóór jullie was voorgeschreven, opdat jullie [Allah] zullen vrezen.’ [2: 183] In de Sunnah: ‘De islam is gebouwd op vijf [pilaren].’ Vervolgens noemde de profeet (vrede zij met hem) o.a. het vasten van de ramadan.’ [Al-Boekhaarie en Moslim]

De ramadan is dus een bijzondere maand. De profeet (vrede zij met hem) heeft er o.a. over gezegd: ‘Wanneer de ramadan aanbreekt, worden de poorten van het paradijs geopend, de poorten van de hel gesloten en de duivels vastgeketend.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Dit gebeurt tijdens de eerste nacht van deze gezegende maand. Hij (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘Tijdens de eerste ramadannacht worden de duivels en de rebelse djinn vastgeketend. […] Een oproeper roept dan op: ‘O degene die het goede wenst, kom. O degene die het kwaad wenst, stop.’ [Overgeleverd door At-Tirmidzie]

Het vasten van de maand ramadan is een oorzaak voor het vergeven van de zonden. De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Wie de ramadan vast – erin gelovend en hopend (op de beloning van Allah) – zijn voorgaande zonden zullen vergeven worden.’ [Al-Boekhaarie en Moslim] Erin gelovend: gelovend dat het de waarheid is en door Allah is verplicht gesteld. Erop hopend: duidt op de oprechte intentie en dat de vastende op de beloning van Allah hoopt en het niet vast om ermee bij de mensen te koop lopen.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we hebben het de vorige vrijdagpreken besproken hoe belangrijk de tijd voor de moslim is. We hebben ook gesproken over de vijand nummer één van de moslim, namelijk zichzelf wat ook wel de nafs in het Arabisch wordt genoemd.

Allah heeft het woord nafs meerdere keren in de Koran genoemd, zoals in dit Koranvers waarin Hij zei: ‘En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.’ [50: 16] Allah vertelt hier Hij de mens van binnen en buiten kent en dat Hij alles van hem weet. Ook datgene wat in mens aan gedachten opkomt, ontgaat Allah niet. Dit wetende moet ervoor zorgen dat de moslim op zijn hoede moet zijn. Hij kan immers niks maar dan ook niks voor Allah verbergen. Als de moslim het voorgaande Koranvers altijd voor zijn ogen houdt, dan zal hij nooit het lef hebben om iets te doen of te zeggen wat de woede van Allah opwekt.

In dezelfde Soerat, Soerat Qaaf, maakt Allah ons duidelijk dat de mens onder volledige bewaking leeft. Zo heeft Allah gezegd: ‘Wanneer de twee ontvangers [engelen] aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven. Hij uit geen woord of er is een bewaker bij hem, die altijd klaar staat.’ [50: 17 -18] Iedere mens heeft twee engelen bij zich die hem nooit verlaten tot aan zijn dood. Zij schrijven al zijn woorden en daden op een zeer nauwkeurige en eerlijke manier.

Broeders en zusters, wij weten 100% zeker dat de gevaarlijkste vijand van de mens zijn nafs is. Gevaarlijker zelfs dan de duivel. Iblies, de duivel, weigerde uit hoogmoed om voor Adam de sujoed te verrichten. Zijn nafs heeft hem hiertoe aangezet. De duivel is ook een vijand van de mens, maar dat is een zwakke duivel vergeleken met de nafs. Het is dus van groot belang om tegenwicht te geven aan de nafs. Het bestrijden van de nafs is dé sleutel tot succes. Dit wordt ook wel de grote jihad genoemd. De profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De Intelligente persoon is degene die zichzelf beoordeelt en werkt aan datgene wat na de dood komt. En de hopeloze persoon is degene die zijn begeertes volgt en van Allah verlangt dat Hij zijn verlangens vervult.’

We hebben eerder gesproken over de beschikbare medicijnen waarmee wij onze nafs kunnen behandelen. We hebben gesproken over een berouwvol terugkeer tot Allah. We hebben gesproken over het bewustzijn van Allahs waakzaamheid en dat niets Hem ontgaat. Laten we nu het hebben over een andere medicijn, namelijk stilstaan bij jezelf. De dagen en de nachten vliegen langs ons voorbij. Voordat wij het weten, is er alweer een jaar voorbij. Voor je het weet, ben jij aan de beurt om dit leven te verlaten.

De meesten van ons weten niet meer welke zondes zij vorige week, vorige maand en vorig jaar begaan hebben, maar Allah heeft alles laten noteren. Niets ontgaat Hem. Allah heeft in de Koran gezegd: ‘En het boek wordt voorgelegd – d.w.z. hun boek met daden waarin alles genoteerd staat – en dan zul jij de boosdoeners zien terugdeinzen voor wat erin staat en zij zullen zeggen: ‘Wee ons, wat is er met dit boek dat niets kleins en niets groots onopgesomd laat?’ En zij zullen aantreffen dat wat zij deden aanwezig is. En jouw Heer doet niemand onrecht aan.’ [18: 49]

Het is dus verstandig om stil te staan bij jouw daden en woorden. Het is zeer belangrijk om na te denken over jouw voorgaande daden en jezelf af te rekenen. Een van onze vrome voorgangers maakte een keer zijn balans op. Hij telde zijn levensjaren en kwam erachter dat hij bijna zestig jaren was. Hij telde het aantal dagen dat hij achter de rug heeft en kwam op meer dan 21 duizend dagen uit. Hij schreeuwde vervolgens en zei: ‘Wee mij, wee mij. Zal ik Allah met 21 duizend zondes ontmoeten?’ Dit is het geval als een moslim maar één zonde per dag begaat. Hoe moet het dan met ons gesteld zijn, terwijl wij tientallen zondes per dag maken. Moge Allah ons allen vergeven.

Allah heeft in de Koran gezegd: ‘O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere persoon toezien op wat hij heeft voorbereid voor de Volgende Dag. En vrees Allah, waarlijk, Allah is Alwetend over wat jullie doen.’ [59: 18] Kijk naar hetgeen jij voorbereidt hebt voor de Volgende Dag, voor de Dag der Opstanding. Dat is de echte toekomst die niet zal vergaan. Wanneer je iets wilt doen, kijk dan of die daad goed is voor jouw toekomst in het hiernamaals. Het is overgeleverd dat Omar Ibn Al-Khattaab heeft gezegd: ‘Beoordeel jezelf voordat jullie beoordeel zullen worden. Weeg jullie daden voordat ze gewogen zullen worden. Bereid je goed voor op de Grote Dag van het Voorkomen. Op de dag dat jullie niks kunnen verbergen. Op die Dag zal degene die zichzelf in het wereldse leven heeft beoordeeld, er gemakkelijker van afkomen.’

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we weten nu dat onachtzaamheid de essentiële reden is dat de mensen hun tijd verspillen en daardoor verlies lijden in dit wereldse leven en in het hiernamaals. Weet dat de mens verschillende vijanden heeft, waaronder jezelf en de duivel. De gevaarlijkste vijand is jezelf en het is zeer belangrijk om jezelf te bestrijden en jouw ego en begeertes onder controle te houden. De islam heeft ons geleerde hoe wij onze nafs onder controle kunnen houden. Een van de belangrijkste instrumenten hiervoor is het verrichten van berouw.

Het zeer aangeraden om stil te staan bij onze zonden. Wie zonden heeft gepleegd of zijn religieuze plichten heeft verzuimd, dient dit recht te trekken door berouw hiervoor te tonen. Hij moet zichzelf ‘lichter’ maken van zijn zonden die hij figuurlijk gezien op zijn rug draagt. Het is onmogelijk dat een reiziger die zwaarbeladen is, zijn bestemming kan bereiken. Hij zal gedwongen zijn om wat lading van zijn rug af te werpen, zodat hij lichter wordt waardoor de reis dragelijker wordt. Dit geldt ook voor de zondaar.

Het Arabische woord Taubah betekent terugkeren. Het verrichten van berouw houdt dus in dat de zondaar terugkeert tot Allah. Wanneer iemand een zonde verricht, geraakt hij uit de buurt van Allah. Hoe meer zonden iemand verricht, des te meer hij zich van Allah verwijderd. Door berouw te tonen, komt de zondaar weer dichter tot Allah. Het is geen schande dat iemand een zonde verricht, maar het is wel een schande dat hij daar geen berouw voor toont en gewoon doorgaat met zondigen alsof er niks aan de hand is.

Allah weet dat Zijn dienaren zullen zondigen. Hij is niet voor niets de Vergevingsgezinde. De Vergevingsgezinde is Degene Die vergeeft en om te vergeven moet er wel iemand zijn die fouten heeft gemaakt en vergeven wil worden. Allah en Zijn profeet (vrede zij met hem) hebben ons aangespoord om berouwvol te zijn en Allah om vergeving te vragen. Allah heeft namelijk gezegd: ‘En wendt jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen, zodat jullie zullen slagen.’ [24:31] Allah zei ook: ‘En wie geen berouw tonen, dat zijn dan de onrechtplegers.’ [49:11]

Onze profeet (vrede zij met hem) heeft in een overlevering gezegd: ‘Bij Allah, waarlijk, ik vraag Allah meer dan zeventig keer per dag om vergiffenis en wend ik mij tot Hem in berouw.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie] De profeet (vrede zij met hem) heft ook gezegd: ‘Allah – Machtig en Glorieus is Hij – strekt Zijn Hand ‘s nachts uit, zodat degene die overdag gezondigd heeft berouw toont. En Hij strekt Zijn Hand overdag uit, zodat degene die ‘s nachts gezondigd heeft berouw toont, totdat de zon vanuit het westen opkomt.’ Overgeleverd door Moslim.

De profeet (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: ‘Allah is zeker blijer met het berouw van Zijn gelovige dienaar, dan een man in de angstaanjagende verlaten woestijn die zijn rijdier met zijn eten en drinken erop bij zich heeft. Vervolgens gaat hij slapen. Hij wordt wakker [en ziet] dat het [rijdier] weg is. Hij gaat ernaar opzoek totdat hij dorst krijgt. Vervolgens zegt hij: ‘Ik ga terug naar de plaats waar ik geslapen heb totdat ik doodga.’ Hij legt zijn hoofd op zijn arm wachtend op de dood. Vervolgens wordt hij wakker en [treft hij] zijn rijdier bij hem met zijn proviand en eten en drinken erop. Allah is zeker blijer met het berouw van de gelovige dienaar dan deze [man] met zijn rijdier en proviand.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim]

Het verrichten van berouw is zeer belangrijk en het uitstellen van het verrichten van berouw is levensgevaarlijk. De zonde heeft namelijk een zeer nadelig effect op het hart van de moslim. Bovendien weet de moslim niet wanneer zij tijd zal aanbreken. Allah heeft gezegd: ‘Keer berouwvol terug naar jullie Heer en onderwerp je aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden.’ [39: 54]

Het berouw dient ook verricht te worden voordat de zon vanuit het westen opkomt. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘De emigratie zal niet stoppen totdat het berouw zal stoppen en het berouw zal niet stoppen totdat de zon uit het westen opkomt.’ [Overgeleverd door Imam Ahmed en anderen]

Beste broeders en zusters, wij zijn allemaal mensen en daarom zullen wij altijd zonden begaan en fouten maken. Maar de foutenmakers verschillen van elkaar. Er zijn foutenmakers die berouw tonen en terugkeren tot Allah. Maar er zijn ook foutenmakers die door blijven gaan met het maken van fouten en geen berouw tonen. Weten deze mensen niet dat onze geliefde profeet (vrede zij met hem) meer dan zeventig keer per dag Allah om vergeving vraagt. Dit is de beste persoon ooit, degene die door Allah is uitverkoren! Hoe zal het dan met jou en mij gesteld zijn, broeder en zuster?

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over de onachtzaamheid waarin de meeste moslim verkeren.

Beste broeders en zusters in de islam, onachtzaamheid is een zeer gevaarlijke ziekte en helaas zijn de meeste moslim onachtzaam met betrekking tot hun religie. Dat wil zeggen: zij bekommeren zich niet om hun religieuze verplichtingen en hebben geen oog voor het hiernamaals dat met de dag dichterbij komt. Allah de Verhevene heeft in de Koran gezegd: ‘Voor de mensen is hun afrekening naderbij gekomen, terwijl zij zich in onachtzaamheid afwenden. En er komt geen nieuwe vermaning van hun Heer tot hen of zij luisteren ernaar terwijl zij aan het spelen zijn. Achteloos zijn hun harten.’ [21: 1-3] Dat wil zeggen: de tijd dat de mensen afgerekend gaan worden, komt steeds dichterbij. Maar de mensen verkeren in onachtzaamheid doordat zij volledig met hun wereldse zaken bezig zijn en zich van het hiernamaals afwenden. Wanneer zij een vermaning van hun Heer te horen krijgen, dan luisteren zij ernaar terwijl zij aan het spelen zijn.

Wanneer wij om ons heen kijken dan zien we dat deze Koranverzen op vele moslims van toepassing zijn. Dat komt omdat zij het pad van Allah de rug hebben toegekeerd en totaal niet stilstaan bij het hiernamaals dat eraan zit te komen. Het is alsof zij niet geschapen zijn om Allah de Verhevene te aanbidden. Je zou zeggen dat zij geschapen zijn om hun lusten te volgen en hun genot te verzadigen. Dit is de situatie van de meeste mensen. We vechten om het wereldse. We werken voor het wereldse. Het wereldse leven is bij ons centraal geworden en de rest is bijzaak. Dit is onze situatie helaas.

Sommige onder ons zijn bereid om zijn gebedsplicht, dat de ene belangrijkste aanbidding is, te verzuimen omwille van het wereldse leven. Het gebed dat zo vaak uitgesteld wordt, alsof het niet de tweede zuil van de islam is. De onachtzame mensen bidden niet op tijd en dit is een ernstig probleem. Zulke type moslims heeft tijd voor alles. Tijd om te winkelen, tijd om te werken, tijd om te sporten, tijd om voetbalwedstrijden, films en soapseries te kijken. Maar tijd om te bidden, tijd om naar de moskee te gaan of tijd om de Koran te lezen, hebben ze niet.

Het gebed bijvoorbeeld komt bij hen op de laatste plaats. Wanneer zo’n persoon laat in de avond vermoeid thuiskomt, dan pas staat hij op om alle gebeden van die dag in te halen. En over het opdoen van islamitische kennis hebben we het niet eens over. Misschien is hij een van de slimste studenten op school. Misschien heeft hij zijn universitaire opleiding afgerond, maar op gebied van de islam is hij niet meer dan een analfabeet. Hij weet bijna niks. Een kind van zeven weet misschien evenveel. Het is zoals Allah heeft gezegd: ‘Zij kennen slechts de uiterlijke schijn van het wereldse leven en zij zijn achteloos voor het Hiernamaals.’ [30: 7]

Wanneer we kijken naar onze situatie dan lijkt het alsof wij niet in de hel geloven of alsof de hel voor iemand anders is geschapen. Wij zijn de Afrekening vergeten die hoe dan ook zal aankomen. We zijn op zoek naar geluk maar met onze daden zullen wij niet meer dan ellende oogsten. Allah de verhevene heeft namelijk gezegd: ‘En wie Mijn leiding volgt, die zal niet afdwalen noch zal hij ongelukkig zijn. En hij die zich van Mijn vermaning afwendt, zal zeker een benauwd leven leiden. En Wij zullen hem op de Dag der Opstanding als een blinde verzamelen. Hij zal zeggen: ‘Mijn Heer, waarom hebt U mij als een blinde verzameld, terwijl ik [voorheen] echt kon zien?’ Hij zal zeggen: ‘Zo zijn Onze tekenen tot jou gekomen, maar jij vergat ze; evenzo zal jij vandaag vergeten worden.’ [20: 23-26]

Wordt wakker, beste broeder en zuster, je weet dat je moet veranderen, maar je verandert niet. Wanneer je niet serieus overgaat tot het verbeteren van jezelf, dan ben je slechts aan het fantaseren. Je wordt door de duivel voor de gek gehouden. Je leeft in onachtzaamheid, beste man en beste vrouw. Word wakker voordat het te laat is. Onze Heer heeft ons tegen onachtzaamheid gewaarschuwd en zei in Soerat Al-Munaafiqoen: ‘Jullie die geloven! Jullie bezittingen en jullie kinderen moeten jullie er niet van afleiden Allah te gedenken. Wie dat doen, dat zijn dus de verliezers.’ [63 -9]

Beste broeder en beste zuster, word wakker en maak tijd voor jouw religie, voor jouw gebeden, voor de Koran en voor het nakomen van de geboden van Allah. Laat het niet gebeuren dat je maar één keer per week naar de moskee komt. Wees serieus met jouw religie. Het kan zijn dat vandaag jouw laatste dag is. Keer terug voordat het te laat is.

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we hebben het vorige week gehad over het belang van de tijd. We hebben enkele bijzondere eigenschappen van de tijd besproken. We hebben o.a. gezegd dat de tijd die voorbij is gegaan nooit meer zal terugkomen en dat de tijd het kostbaarste bezit is. Tijd is kostbaarder dan goud en de rest van de edelmetalen. Jouw tijd is jouw leven!

Dit moet de moslim zich goed beseffen en hij dient ook hiernaar te handelen. De moslim moet dus zijn tijd niet aan onnozele dingen verspillen en zijn tijd goed te benutten. De moslim moet over zijn tijd waken zoals hij ook over zijn geld en zijn bezittingen waakt. Hij dient zijn tijd te benutten aan profijtelijke zaken die hem en zijn omgeving zullen baten. Laten we een kijkje nemen in de geschiedenis van onze vrome voorgangers om te zien hoe zij met hun tijd omgingen.

De metgezellen bijvoorbeeld hebben een heel goed voorbeeld hierin gegeven. Zo heeft de hoogwaardige metgezel Ibn Mas’oed gezegd: ‘Ik heb over niets meer spijt dan over de dag die voorbij is gegaan waarin mijn tijd om te leven minder is geworden en mijn beloning niet is toegenomen.’ Hij heeft ook gezegd: ‘Ik haat het om iemand te zien die niets doet. Iemand die niet bezig is met een wereldse zaak of met het hiernamaals.’

Al-H’asan Al-Basrie, een van de vooraanstaande geleerden onder de generatie na de metgezellen, heeft gezegd: ‘Ik heb mensen meegemaakt die meer over hun tijd waakten, dan hoe jullie over jullie dinars, dirhams en bezittingen waken.’

Zij waren op hun hoede om geen tijd aan iets onbenulligs te verspillen en verrichtten ijverig daden die hun profijt oplevert in het wereldse leven en in het hiernamaals. Zij zeiden bijvoorbeeld: ‘Een van de tekenen van de woede [van Allah over iemand] is dat [hij] zijn tijd verspilt.’ Zij zeiden ook: ‘Tijd is net een zwaard. Als jij hem niet breekt, breekt hij jou.’

Zij deden ook hun best om elke dag beter te zijn dan de dag ervoor. Een van hen heeft gezegd: ‘Als je vandaag hetzelfde hebt gedaan als gisteren, dan heb je verlies geleden.’ Zij zeiden: ‘Wie stilstaat, raakt achter.’ D.w.z. stilstand = achteruitgang. Zij hadden er een hekel aan om hun tijd te besteden aan iets anders dan het verrichten van een aanbidding of het opdoen van kennis of het helpen van de mensen. Zij waakten ervoor om niet door onachtzaamheid geraakt te worden. Zij zagen tijdverspilling als een teken van ondankbaarheid aan Allah.

Onze vrome voorgangers zagen in dat de werkelijke leeftijd van een persoon niet de tijd is die tussen de geboorte en de dood ligt. De werkelijke leeftijd is de effectieve leeftijd. Dit is de tijd waarin iemand goede daden heeft verricht. Zo kan iemand die bijvoorbeeld maar 40 jaar heeft geleefd veel meer uit zijn leven hebben gehaald dan iemand die 80 jaar heeft geleefd.

Kortom, beste broeder en zuster, jouw werkelijke leeftijd is de tijd waarin jij goede daden hebt verricht. De rest is verspilde tijd en hoort tot het verlies dat jij hebt geleden. Wees dus verstandig en benut jouw tijd goed.

Alle lof komt Allah toe. Beste dienaren van Allah, we hebben vorige week gesproken over het feit dat de Koran en de Sunnah veel aandacht hebben besteed aan de tijd en dat de moslim verantwoordelijk is voor de tijd die hij op deze aarde heeft doorgebracht. We zullen het vandaag hebben over het belang van de tijd.

Alle bewijzen uit de Koran en de Sunnah benadrukken het belang van de tijd en dat eenieder ondervraagd zal worden waaraan hij zijn tijd heeft besteed. Het is overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De voeten van een dienaar zullen niet bewegen, totdat hij over vier zaken ondervraagd zal worden. Over zijn levensjaren; wat hij daarin heeft gedaan. Over zijn jongere jaren; hoe hij die doorgebracht heeft. Over zijn vermogen; hoe hij het heeft verzameld en waaraan hij het heeft besteed. Over zijn kennis; wat hij ermee heeft gedaan.’

Deze overlevering geeft dus aan hoe belangrijk de tijd is en dat wij allemaal daarover ondervraagd zullen worden. Vier hoofdvragen zullen ons gesteld worden. Twee daarvan gaan over de tijd. De ene vraag gaat over het leven in het algemeen en de andere gaat over de jonge jaren in het bijzonder. Tijdens de jongere jaren heeft de moslim de mogelijkheid om veel dingen te doen. Hij moet die gouden jaren goed benutten voordat hij bejaard is en niet meer of met moeite bepaalde aanbiddingen kan verrichten.

Een weldenkende persoon weet dus dat de tijd een geweldige gunst van Allah is. Iedere moslim dient uitgebreid stil te staan bij de tijd en dient de bijzondere kenmerken van de tijd te kennen. Dit is hard nodig zodat de moslim niet verstrikt raakt in het net der achteloosheid en continue dingen uitstelt. Wij zullen ter herinnering een aantal kenmerken van de tijd hieronder noemen:

  1. De tijd gaat snel voorbij, dagen, weken en maanden vliegen snel voorbij. Wanneer men op het sterfbed ligt, zal hij pas beseffen hoe snel zijn leven voorbij is gegaan. Er is gezegd dat de Engel des Dood bij de profeet Noeh (vrede zij met hem) was gekomen om zijn ziel te nemen. Ter info: de profeet Noeh (vrede zij met hem heeft meer dan duizend jaar geleefd. De Engel des Dood vroeg aan hem hoe hij dit wereldse leven heeft ervaren. De profeet Noeh (vrede zij met hem) zei: ‘Het wereldse leven is als een huis met twee deuren. Door de ene deur ben ik naar binnengegaan en door de andere ben ik naar buiten gegaan.’ D.w.z. dat zijn leven snel voorbij is gegaan en dat het leek alsof hij door een deur naar binnen en door een andere naar buiten is gegaan.
  2. De tijd die voorbij is gegaan, komt niet meer terug en kan niet ingehaald worden. Elke dag is een nieuwe kans. Als jij een kans niet goed hebt benut, dan is dat zeer onverstandig, want diezelfde kans komt nooit meer terug.
  3. De tijd vliegt dus snel voorbij en komt nooit meer terug. Dit houdt dus in dat de tijd het meest kostbare bezit is. De tijd is dus veel kostbaarder dan goud en de rest van de edelmetalen. Tijd is goud is dus niet correct. Jouw leven is jouw tijd. Jouw leven is de tijd die jij doorbrengt vanaf de geboorte tot de dood. Al-H’asan Al-Basrie heeft hierover gezegd: ‘O zoon van Adam, jij bent slechts een verzameling dagen. Wanneer een dag voorbij is, is er een stukje van jou voorbijgegaan.’

 

Beste broeders en zusters, eenieder van ons zal op een gegeven moment beseffen hoe waardevol de tijd is, maar helaas zal dat voor de meeste mensen te laat zijn. Wees dus verstandig en benut jouw tijd goed. Wees niet zoals het merendeel van de mensen die hun tijd aan onnozele dingen verspillen. Benut jouw tijd goed en verricht goede daden nu het nog kan, zoals Allah heeft gezegd: ‘En geeft bijdragen van wat Wij jullie mee voorzien hebben, voordat de dood tot een van jullie komt en hij dan zal zeggen: ‘Mijn Heer, had U mij maar nog een kort uitstel verleend, dan zou ik nog aalmoezen kunnen weggeven en tot de rechtschapenen horen.’ En Allah geeft niemand uitstel wanneer zijn tijd is gekomen. En Allah is [volledig] op de hoogte van hetgeen jullie doen.’ [63: 10-11]

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, wij zullen het vandaag hebben over de vier gewijde maanden. Allah is de Alwijze en achter alles wat Hij doet, zit een wijsheid. Hij heeft bepaalde zaken boven andere zaken verheven. Zo heeft Hij enkele mensen boven de rest van de mensen verheven en enkele plaatsen boven andere plaatsen. Allah de Alwijze heeft ook bepaalde maanden boven andere maanden verheven en bepaalde nachten boven andere nachten. Zo heeft hij de gezegende maand ramadan boven de rest van de maanden verheven en Laylatu Al-Qadr boven de rest van de nachten.

Allah heeft het zo bepaald dat een jaar uit twaalf maanden bestaat. Allah heeft gezegd: ‘Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden in het Register van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep.’ [9: 36] Vervolgens heeft Allah bepaald dat vier maanden daarvan een speciale status hebben.

Beste broeder en zusters, de dagen en nachten gaan voorbij en dit betekent dat de dood en het Laatste Uur steeds dichterbij komt. Elke dag die voorbij is, en elke maand en elk jaar, is een bladzijde die je omslaat en nooit meer kunt terugzien tot aan de Dag des Oordeels. Op Die dag zal eenieder van ons zijn boek met daden lezen. Wat zal degene zalig zijn die verblijd zal zijn met het lezen van zijn goede daden! En wat zal degene verdoemd zijn die in grote schrik zal verkeren bij het lezen van zijn slechte daden!

Het is overgeleverd dat de metgezellen aan de profeet (vrede zij met hem) vroegen waarom de maan in het begin in een sikkelvorm te zien is en daarna voller wordt, totdat het een volle maan wordt. En vervolgens wordt de maand weer slanker tot hij weer een maansikkel is. Toen de metgezellen deze vraag stelden, werd het volgende Koranvers geopenbaard: ‘Zij vragen jou over de nieuwe manen [d.w.z. de veranderingen van de maan]. Zeg: ‘Zij zijn tijdsaanduidingen voor de mensen en voor de bedevaart.’ [2: 189]

Dit Koranvers duidt erop dat de maan een teken voor de tijd is en dat we hierdoor weten wanner we moeten vasten, de bedevaart moeten verrichten en dergelijke aanbiddingen die aan de tijd gekoppeld zijn. Dit houdt ook in dat de maankalender de kalender is waar onze aanbiddingen aangekoppeld zijn. Veel mensen gaan hier de fout in bij bijvoorbeeld het betalen van de zakat. Zij hanteren een zonnejaar i.p.v. maanjaar, waardoor ze elk jaar de zakat een paar dagen te laat uitgeven.

Vasthouden aan de islamitische maanden is dus belangrijk. In het pre-islamitische tijdperk vervalsten de polytheïsten de religie van Ibraahiem (vrede zij met hem). Zij moesten zich ook aan de vier gewijde maanden houden, maar wanneer zij in een stammenstrijd verwikkeld waren en een van de vier gewijde maanden aanbrak, dan stopten zij niet met vechten. Tijdens de vier gewijde maanden is het trouwens verboden om oorlog te voeren. Zij stonden het vechten in die maand alsnog toe en verboden een andere daarvoor in de plaats.

Allah verbrak met de komt van de islam deze nare gewoonte van hen en openbaarde dit Koranvers: ‘Het aantal maanden is bij Allah twaalf maanden in het Register van Allah op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep.’ [9: 36] Vervolgens heeft Allah bepaald dat vier maanden daarvan een speciale status hebben. Deze vier maanden zijn de Gewijde maanden en dit zijn Rajab, Dzoe Al-Qi’dah, Dzoe Al-H’idjah en Moh’arram. Allah heeft gezegd: ‘Daarvan zijn er vier gewijd. Dat is de juiste godsdienst. Doet jullie jezelf daarin dus geen onrecht aan.’ [9: 36] Deze maand Rajab hoort tot de Gewijde Maanden. Doe jezelf dus geen onrecht aan, beste moslim en moslima. Kom jullie religieuze verplichtingen na en blijf uit de buurt van zondes!

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, Allah heeft in de Koran gezegd: ‘O Mijn dienaren die buitensporig tegenover zichzelf zijn, wanhoopt niet aan de genade van Allah. Allah vergeeft werkelijk alle zonden. Waarlijk, Hij is de Vergevingsgezinde, de Meest Barmhartige.’ [39: 53]

Dit zijn twee eigenschappen van Allah: vergevingsgezindheid en barmhartigheid. Allah was altijd vergevingsgezind en barmhartig en zal altijd vergevingsgezind en barmhartig zijn. Hij houdt meer van geven dan onthouden [d.w.z. niet geven] en Zijn genade zal Zijn toorn overtreffen. Maar om vergeven te worden en onder Zijn genade te vallen dient de dienaar wel het een en ander doen. Er moet een reden zijn om vergeven te worden. De grootste reden is berouwvol terugkeren tot Allah.

Allah en Zijn profeet (vrede zij met hem) hebben ons aangespoord om berouwvol te zijn en Allah om vergeving te vragen. Allah heeft namelijk gezegd: ‘En wendt jullie allen berouwvol tot Allah, o gelovigen, zodat jullie zullen slagen.’ [24:31] Allah zei ook: ‘En wie geen berouw tonen, dat zijn dan de onrechtplegers.’ [49:11] De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Het berouw wist alles wat daarvoor is gebeurd.’ (Overgeleverd door Moslim en Ahmed) Hij (vrede zij met hem) zei ook: ‘Degene die berouw voor een zonde toont, is als degene die geen zonde heeft.’

De profeet (vrede zij met hem) heeft tevens gezegd: “De beste smeekbede voor het vragen van vergeving is te zeggen: ‘Allahumma Anta Rabbi, la ilaha illa Anta, khalaqtani wa ana ‘abduka, wa ana ‘ala ‘ahdika wa wa’ dika mastata’tu, a’udhu bika min sharri ma sana’tu, abu’u laka bini’matika ‘alayya, wa abu’u bidhanbi faghfir li, fa innahu la yaghfirudh-dhunuba illa Anta.”

Vertaling: O Allah! U bent mijn Heer. Er is geen ware god behalve U. U hebt mij geschapen en ik ben Uw dienaar. Ik hou mij aan Uw Verbond voor zover ik kan. Ik zoek toevlucht bij U tegen het kwaad van wat ik heb gedaan. Ik erken de gunsten die U mij hebt verleend. Ik belijd mijn zonden. Vergeef mij daarom, want niemand behalve U heeft de macht om te vergeven.

De profeet (vrede zij met hem) zei vervolgens: ‘Als iemand overdag deze smeekbede opzegt en er heilig in gelooft en vervolgens op die dag vóór de avond sterft, dan zal hij tot de paradijsbewoners horen. Als iemand in de avond/nacht deze smeekbede opzegt en er heilig in gelooft en vervolgens op die avond/nacht sterft voordat het ochtend wordt, dan zal hij tot de paradijsbewoners horen.’

Er zijn veel mensen die grote zonden begaan en Allah ongehoorzaam zijn, maar Allah de Barmhartige heeft de deuren voor hen niet dichtgegooid. Hij heeft de deuren op een kier gelaten. Zij hebben de mogelijkheid om hun fouten recht te trekken. Zij kunnen – zolang zij nog leven – berouw tonen en terugkeren naar Allah. Het Arabische woord Taubah betekent terugkeren. Het verrichten van berouw houdt dus in dat de zondaar terugkeert tot Allah. Wanneer iemand een zonde verricht, geraakt hij uit de buurt van Allah. Hoe meer zonden iemand verricht, des te meer hij zich van Allah verwijdert. Door berouw te tonen, komt de zondaar weer dichter tot Allah. Het is geen schande dat iemand een
zonde verricht, maar het is wel een schande dat hij daar geen berouw voor toont en gewoon doorgaat met zondigen alsof er niks aan de hand is.

Verder is het belangrijk om te weten dat het berouw wel oprecht dient te zijn. Oprecht berouw is het berouw dat zuiver voor Allah gedaan worden en dit heeft een aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is dat het verricht dient te worden, terwijl de dienaar nog in leven is. Hij (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘Allah zal het berouw van de dienaar accepteren, zolang hij niet aan het reutelen is.’¹

Het berouw dient ook verricht te worden voordat de zon vanuit het westen opkomt. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘De emigratie zal niet stoppen totdat het berouw zal stoppen en het berouw zal niet stoppen totdat de zon uit het westen opkomt.’ [Overgeleverd door Imam Ahmed en anderen]

Het verrichten van berouw is dus zeer belangrijk en het uitstellen ervan is levensgevaarlijk. De zonde heeft namelijk een zeer nadelig effect op het hart van de moslim. Bovendien weet de moslim niet wanneer zij tijd zal aanbreken. Allah heeft gezegd: ‘Keer berouwvol terug naar jullie Heer en onderwerp je aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt waarna jullie niet geholpen zullen worden.’ [39: 54]

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het vandaag hebben over standvastigheid. Allah heeft in de Edele Koran gezegd: ‘Allah versterkt degenen die geloven met de standvastige uitspraak [i.e. de islam] tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals. En Allah zal degenen die onrechtvaardig zijn laten dwalen, en Allah doet wat Hij wil.’ [14: 27]

Standvastigheid is een essentieel in dit wereldse leven. Wij moeten Allah constant smeken om ons standvastig te maken en dat wij blijven doorgaan met Hem aanbidden. Wij moeten Allah dag en nacht huilend smeken om ons te helpen vasthouden aan de islam en aan de Sunnah, want wij zijn omsingeld door misleidingen en verleidingen.

Het is overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) vaak deze smeekbede opzei: ‘O Hij Die de harten laat omslaan, laat mijn hart standvastig aan Uw religie vasthouden.’ [Overgeleverd door At-Tirmidzie] Als de profeet (vrede zij met hem) dit zegt, wat moeten wij dan nog zeggen? Standvastigheid en volharden in het verrichten van goede daden is de sleutel tot succes.

Wie goede daden in het verleden heeft verrichten, dient Allah daarvoor te bedanken. Hij moet zeker niet het gevoel hebben dat hij het op eigen kracht heeft gedaan. Wie dat denkt is zondig en loopt grote gevaar dat zijn daden vruchteloos worden. Wie in het verleden zijn tijd met zondes heeft doorgebracht, dient enkel zichzelf de schuld te geven van zijn dwaasheid. Hij moet ook snel berouw tonen en terugkeren tot Allah. Het gaat erom hoe je zal eindigen in dit wereldse leven. Niemand weet hoe zijn einde zal zijn, maar het is wel zo dat het tot de gewoonte van Allah hoort dat een persoon zal eindigen met hetgeen hij gewend was te doen in zijn leven.

De dagen vliegen voorbij en de tijd tikt weg. Vandaag ben je d’er maar morgen misschien niet. Zo gaat het met de dagen en de maanden. Elke dag komt de mens dichter bij zijn eindpunt in deze wereld. Elke dag die voorbijgaat, is een dag dichter bij de dood. Niemand van ons weet wanneer zijn laatste dag aanbreekt. Wat ook hét moment is waarop de tijd om goede daden te verrichten ten einde komt. Vanaf dat moment is het einde verhaal en is er geen kans op terugkeer naar de wereld om dingen recht te zetten.

Wees dus standvastig! Dat is ons advies aan de moslims. Allah heeft in de Koran tegen Zijn profeet (vrede zij met hem) gezegd: ‘En aanbid jouw Heer totdat de zekerheid (i.e. de dood) tot jou komt.’ [15:99] D.w.z. blijf standvastig in het aanbidden van Allah tot aan jouw dood. Dit is een bevel van Allah aan Zijn profeet (vrede zij met hem) en aan ons. Dit is ook wat de profeet (vrede zij met hem) een van de metgezellen adviseerde, toen deze hem om advies vroeg.

Deze metgezel – die Soefiaan Ibn Abdellaah Ath-Thaqafie – zei tegen de profeet (vrede zij met hem): ‘O boodschapper van Allah, doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.’ Hij antwoordde: ‘Zeg: ‘Ik geloof in Allah’, en houd je hier vervolgens aan vast.’ [Overgeleverd door Moslim]

Allah heeft Zijn standvastige dienaren grote beloningen beloofd. Hij zei: ‘Waarlijk, degenen die ‘onze Heer is (enkel) Allah’ zeggen en vervolgens rechtzinnig blijven: over hen zullen de engelen neerdalen [zeggende]: ‘Wees niet bang en treur niet. Wees verheugd met het paradijs dat jullie is beloofd. Wij zijn jullie bondgenoten in het wereldse leven en in het hiernamaals.’ [41: 30-31]

Kortom, het volharden in het verrichten van goede daden is een van de kenmerken van de gelovigen en is iets waar Allah van houdt. Aisha heeft overgeleverd dat de profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: ‘De meest geliefde daden bij Allah zijn de daden die continue verricht worden, al zijn ze gering in aantal.’ [Overgeleverd door Al-Boekhaarie en Moslim] Allah de Verhevene houdt dus van daden die continu verricht worden, ook al zijn deze gering in aantal.

Alle lof komt Allah toe. Beste broeders en zusters, we zullen het nog steeds hebben over het Koranvers waarin Allah de Verhevene heeft gezegd: ‘Voorzeker, de boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld om te volgen, voor degene die op (de ontmoeting van) Allah en het Hiernamaals hoopt en Allah veelvuldig gedenkt.’ [33:21] We hebben het twee weken geleden gehad over hoe de profeet (vrede zij met hem) zich inzette om de moslims de juiste geloofsleer aan te leren en hoe hij deze geloofsleer bewaakte. Vorige week hebben we gesproken over de sobere levensstijl van de profeet (vrede zij met hem) en hoe hij zich niet bekommerde om wereldse weelde.

Vandaag zullen we het hebben over een van de aspecten waarmee de profeet (vrede zij met hem) de harten van de mensen heeft veroverd, namelijk zijn zachtaardige karakter. Onze profeet (vrede zij met hem) heeft ons ook aangespoord om mild te zijn voor de ander. Zo heeft hij tegen zijn echtgenote Aisha gezegd: ‘Allah is Zachtaardig en houdt van zachtaardigheid in alles.’ [Al-Boekhaarie]

In een andere overlevering heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: ‘Allah is Zachtaardig en houdt van zachtaardigheid. Hij geeft op basis van zachtaardigheid meer dan dat Hij geeft op basis van gewelddadigheid, en dat Hij geeft op basis van iets anders dan zachtaardigheid.’ [Moslim] D.w.z. wanneer iemand mild handelt dan zal hij meer resultaat bereiken dan wanneer hij gewelddadig handelt.

 

Onze profeet (vrede zij met hem) was het toppunt van mildheid. Niemand zal hem ooit hierin overtreffen. Het is door Anas Ibn Maalik – moge Allah tevreden met hem zijn – overgeleverd dat er op een dag een bedoeïen bij de profeet (vrede zij met hem) kwam. Hij trok zo hard aan het gewaad van de profeet (vrede zij met hem) dat de schouder van de profeet rood werd door de rand van het gewaad.

De bedoeïen zei: ‘Mohammed, geef mij een deel van de rijkdommen van Allah die jij bezit.’ De profeet (vrede zij met hem) draaide zich naar hem om en lachte. Vervolgens droeg de profeet (vrede zij met hem) de metgezellen om hem iets te geven. Meer dan dat deed hij (vrede zij met hem) niet. Hij heeft de bedoeïen niet berispt of zijn metgezellen opgedragen om hem een lesje te leren. Hij glimlachte zelfs naar deze bedoeïen en beval zijn metgezellen om hem iets te geven. Vergeet niet dat de profeet (vrede zij met hem) destijds een soort staatsleider met volgelingen was. Zo’n benadering zoals die van de bedoeïen past natuurlijk niet bij de status van een staatsleider.

Een ander voorbeeld is de volgende gebeurtenis. Op een dag kwam er een bedoeïen naar Medina. Hij ging naar de profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen. Hij zei met een harde stem: ‘Wie van jullie is Mohammed?’ Uit deze vraag kunnen we afleiden dat de profeet (vrede zij met hem) zich niet onderscheidde van zijn metgezellen. Hij was zoals hen en daardoor werd hij niet direct herkend door de bedoeïen. Vervolgens stelde de bedoeïen hem een paar vragen, waarna hij zich tot de islam bekeerde.

Een ander voorbeeld van het zachtaardige karakter van de profeet (vrede zij met hem) is het volgende. Het is authentiek overgeleverd in Sahieh Al-Boekhaarie dat er een bedoeïen naar de moskee van de profeet (vrede zij met hem) kwam. De profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen zaten toen in de moskee. De bedoeïen begon in de hoek van de moskee te plassen, waarna de metgezellen boos en snel opstonden en de bedoeïen wat wouden aandoen. Stel je eens voor dat er nu iemand binnenkomt en ergens in de moskee gaat plassen! Wat zal onze reactie dan zijn? De profeet (vrede zij met hem) zei tegen de metgezellen: ‘Laat hem en gooi er een emmer met water overheen. Jullie zijn gestuurd om dingen gemakkelijk te maken en niet om dingen moeilijk te maken.

Dit is een schoon voorbeeld van het zachtaardige karakter van de profeet (vrede zij met hem). Hij vertelde ook aan de bedoeïen dat de moskee niet hiervoor gebouwd is. De bedoeïen bedankt hem voor zijn milde reactie. Kortom, mildheid is dus een zeer verheven eigenschap. De profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: ‘Wanneer iets met mildheid gepaard gaat, dan zal het hem – d.w.z. die zaak –sieren. Wanneer het bij iets niet voorkomt, dan zal het hem lelijk maken.’ [Moslim] Wees zachtaardig tegen jullie echtgenoten, kinderen, buren, collega’s etc. Jullie zullen later de vruchten hiervan plukken.